Klasa 7

 

 

 

 

 

 

 

46. Październik miesiącem Różańca Świętego                              29.09.2022r

Czym jest różaniec?
Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, rozważaniem historii zbawienia. Odmawiając tę modlitwę, przypominamy sobie, jak wiele Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Możemy powiedzieć, że w różańcu patrzymy na Jezusa i Jego życie oczyma Maryi.

Wymień części Różańca
Część radosna
Część światła
Część bolesna
Część chwalebna

Kiedy powstaje Różaniec?
modlitwa różańcowa bierze swój początek od św. Dominika (około 1171-1221).

Kiedy obchodzimy święto MB Różańcowej?
Papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej na dzień 7 październi­ka, jako podziękowanie za pomoc Matki Bożej w zwycięstwie nad Turkami w bitwie pod Lepanto w 1571 roku.

Kiedy Różaniec został ukształtowany ostatecznie
 
W XV wieku ukształtowała się ostateczna wersja Różańca, dzięki dominikani­nowi Alanusowi de la Roche (1428-1475). To on ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo" na wzór 150 psalmów.

Od kiedy pojawia się zwyczaj nabożeństwa różańcowego?
Od 1885 roku papież Leon XIII po­lecił odmawiać Różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie: „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!"

Kto i kiedy dołączył tajemnice światła?
W 2002 roku Jan Paweł II opublikował list apo­stolski Rosarium Virginis Mariae, którym ogłosił Rok Różańca Świętego. Dołączył do modlitwy ró­żańcowej tajemnice światła.

Wymień tajemnice radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Wymień tajemnice światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Wymień tajemnice bolesne
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Wymień tajemnice chwalebne
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Rozwinięcie tajemnic w pytaniach- KLIKNIJ

 

6   Powstanie Pisma Świętego                                                            23.09.2022r

1. Jak powstała Biblia?
Powstała z ksiąg spisanych w okresie ponad 1500 lat pod natchnieniem Ducha Świętego

2. Co to jest natchnienie biblijne?
Przez natchnienie biblijne Kościół katolicki rozumie bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł i wolę piszącego, dzięki czemu powstająca księga jest dziełem dwóch autorów: Boga i pisarza biblijnego. Jak esencja w herbacie

3. Czym jest kanon biblijny, gdzie lub kiedy go ustanowiono?
To lista ksiąg rozpoznanych przez Kościół katolicki, jako natchnione. Ostatecznie został potwierdzony na soborze trydenckim w 1546 roku

4. Ile ksiąg Starego i Nowego Testamentu tworzy kanon biblijny?
Biblia całość 73 księgi Nowy Testament - 27 ksiąg Stary Testament - 46 ksiąg

5. Dlaczego czytanie Biblii jest ważne dla każdego chrześcijanina?
Ponieważ nieznajomość Biblii jest nieznajomością Boga - św. Hiernim

6. Kto jest autorem Biblii?
Bóg, ponieważ natchnął piszących księgi, ludzie, ponieważ ubrali natchnienie w ludzkie słowa z danej epoki i zgodnie z mentalnością współczesnych

7. Na jakie trzy grupy dzielimy księgi Starego i Nowego Testamentu?
-historyczne
-dydaktyczne
-prorockie

8. Czym jest Tora?
Tora (z hebrajskiego torah -"pouczenie", "prawo") nazwa odnosząca się do Pięcioksięgu Mojżeszowego. Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt  określenie całości nauk przekazanych Mojżeszowi przez Boga na Synaju.

9. W jakich językach powstała Biblia?.
Hebrajski, aramejski, grecki

10. Wymień księgi historyczne w Nowym Testamencie?
Ewangelie i Dzieje Apostolskie

11. Wymień księgi dydaktyczne w Nowym Testamencie.
Listy Apostolskie

12. Wymień księgi prorockie w Nowym Testamencie?
Apokalipsa św. Jana Apostoła

13. Jakiego tłumaczenia Biblii używamy w liturgii?
Biblii Tysiąclecia

 

5. Historia zbawienia ludzkości                                                        22.09.2022r

Czym jest historia zbawienia?
Jest historią Bożych działań mających doprowadzić człowieka do zbawienia.

Na jakie etapy dzielimy historię zbawienia?
-Czas Starego Testamentu -Czas Nowego Testamentu -Czas Kościoła

Jakie są najważniejsze wydarzenia ze Starego Testamentu?
-stworzenie człowieka
-powołanie Abrahama(pierwsze przymierze)
-powołanie Mojżesza(przymierze i prawo-Dekalog)

Jakie są najważniejsze wydarzenia z Nowego Testamentu?
- narodzenie Jezusa
-Pascha – moment kulminacyjny historii  zbawienia: męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

Jakie są najważniejsze wydarzenia historii zbawienia czasu Kościoła?
-Zesłanie Ducha Świętego Paruzja i sąd ostateczny

Co dzisiaj pomaga nam w dążeniu do zbawienia?
Sakramenty są darem Boga w którym go spotykamy, korzystamy z łask i zbawienie możemy uczynić swoim

Jakie wydarzenie zakończy historię zbawienia?
Paruzja- powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów,

Czym rozpoczyna się historia zbawienia?
Stworzeniem świata

Co stanowi centrum historii zbawienia?
Pascha Chrystusa

4. Poznawanie Pana Boga                                                             15.09.2022r

Jakie objawienie nazywamy Kosmicznym(naturalnym)?
Bóg objawia się przez piękno stworzenia, jako przyczyna jego istnienia

Jakie objawienie nazywamy historycznym (nadprzyrodzonym)?
Polegało na słowach i dziełach Pana Boga, przez które dał się poznać człowiekowi (prorocy). Przygotowywał świat na przyjście Mesjasza. Objawienie to wypełniło się i zakończyło w osobie Jezusa Chrystusa.

Jakie objawienie nazywamy eschatycznym?
Dotyczy tylko zbawionych, którzy po zmartwychwstaniu zobaczą pełną rzeczywistość Boga

Co nazywamy Tradycją?
To żywy przekaz wiary, nie zapisany w Biblii, wyrażany w liturgii, wyznaniach wiary, nauczaniu Ojców Kościoła i papieży, soborach... Tradycja uzupełnia przesłanie Pisma Świętego, nie może być z nim sprzeczna...

Kiedy i w jaki sposób Bóg najpełniej objawił się człowiekowi?
Pełnią objawienia Bożego jest Jezus Chrystus - Jego osoba, słowa i czyny

Wymień sposoby objawienia się Boga.
Słowa
Czyny- Bóg działa
Teofanie- bezpośrednie i osobiste objawienia Boga

Wymień rodzaje objawienia Bożego.
Kosmiczne
Historyczne
Eschatyczne

3. Kim jestem i po co żyję

Człowiek jest stworzeniem Bożym, które oprócz ciała posiada, nieśmiertelną duszę. Pan Bóg stworzył człowieka z miłości i chce, aby człowiek w Niego wierzył i kochał Go z całego serca. Każdy człowiek powołany jest także do miłowania wszystkich ludzi. Wiara i miłość są odpowiedzią człowieka na Boże wezwanie i pomagają mu osiągnąć wieczne szczęście - ostateczny sens ludzkiego życia.

Skąd pochodzi człowiek?
Człowiek jest stworzeniem Bożym,. Pan Bóg stworzył człowieka

Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka z miłości i chce, aby człowiek w Niego wierzył i kochał Go z całego serca

Jaki jest sens ludzkiego życia?
Osiągnięcie wiecznego szczęścia

W czym wyraża się nasze podobieństwo do Boga?
Człowiek posiada wolną wolę, rozum, oraz nieśmiertelną duszę

Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?
Bo kocha człowieka i pragnie jego szczęścia

Co jest gwarantem szczęścia wiecznego?
Życie pełne wiary i miłości do Boga i człowieka

Co jest celem ludzkiego życia?
Szczęście wieczne-przebywanie z Bogiem w niebie

Jak możesz odpowiedzieć na Boże wezwanie?
Wiara i miłość są odpowiedzią człowieka na Boże wezwanie i pomagają mu osiągnąć wieczne szczęście

2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Czym jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym Pan Bóg obdarza człowieka darami Ducha Świętego

Wymień etapy przygoto­wania do bierzmowania.
1. więź z Chrystusem- wyrażana przez systematyczną modlitwę, przyjmowanie sakramentów i życie wg przykazań
2. poszerzanie swojej wiedzy religijnej przez czytanie Pisma Sw, katechezę, czytaniu prasy i książek

Wymień sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
1. Chrzest
2. Eucharystia
3. Bierzmowanie

Wymień Dary Ducha Świętego?
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar męstwa
5. Dar umiejętności
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej

Czym jest dar mądrości?
Dzięki niemu człowiek może patrzeć na siebie i otaczający go świat w świetle Bożej mądrości. Kto posiada dar, ten zna Boże przykazania i żyje według nich

Czym jest dar rozumu?
Pozwala nam on lepiej rozumieć Boże prawdy i nauczać o nich innych ludzi.

Czym jest dar rady?
Duch Święty napełniając nas tym darem pomaga nam postępować zgodnie z Bożą wolą i wybierać to, co lepsze dla życia wiecznego. Prosimy o niego szczególnie w chwilach, kiedy musimy podejmować ważne decyzje.

Czym jest dar męstwa?
Dzięki niemu potrafimy znosić odważnie wszelkie przeciwności, a także podejmować trudne zadania, jeśli tego wymaga od nas Bóg.

Czym jest dar umiejętności?
Dar ten pozwala nam dobrze wykorzystać wszelkie Boże łaski, a także zdolności dla własnego uświęcenia i zbawienia innych ludzi.

Czym jest dar pobożności?
Dar ten sprawia, że dusza człowieka znajduje szczęście w wypełnieniu Bożych przykazań. Bóg dla człowieka pobożnego jest najlepszym Ojcem, z którym chce jak najwięcej przebywać i rozmawiać.

Czym jest dar bojaźni Bożej?
Człowiek bojący się Boga to nie ten, który lęka się sądu i kar, lecz ten, który boi się, że mógłby kiedykolwiek utracić skarb Bożej miłości.