XXIV MIĘDZYDIECEZJALNY KONKURS „CZY ZNASZ PISMO ŚWIĘTE?”

Zakres materiału (wybrane fragmenty z Ewangelii wg św. Mateusza):

Najlepiej korzystać z Biblii Tysiąclecia

 

Mt 1,18-25

Mt 2, 1-23

Mt 3, 1-17

Mt 4, 1-22

Mt  5, 1-12

Mt 8, 1-34

Mt 9, 1-31

Mt 10, 1-4

Mt 12, 1-14

Mt 13, 1-58

Mt 14, 1-33

Mt 15, 32-39

Mt 16, 13-20

Mt 17, 1-8

Mt 19, 13-26

Mt 20, 1-16

Mt 21, 1-17

Mt 22, 1-22

Mt 25, 1-46

Mt 26, 26-35

Mt 26, 57-75

Mt 27, 1-65

Mt 28, 1-20

 

A to pomoce

https://www.memorizer.pl/test/7571/ewangelia-wg-sw-mateusza/

https://www.profesor.pl/publikacja,26917,Sprawdziany-i-testy,Testy-do-Ewangelii-wg-sw-Mateusza

 

- Kiedy Maryja stała się brzemienna?  
-
       Po zaślubinach, wpierw nim zamieszkali razem, 

-  Jak Maryja stała się brzemienną? 
-    za sprawą Ducha Świętego 

-    Jakim człowiekiem był Józef?
-  był człowiekiem sprawiedliwym   

-   Czego nie chciał Józef dla Maryi?
- nie chciał narazić Jej na zniesławienie,    

-    Co zamierzał zrobić Józef z Maryją?
-   zamierzał oddalić Ją potajemnie  

-   Co zapowiadał prorok o Jezusie (rozdział 1)  
-    Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami" 

-     Co zrobił Józef gdy się budził po objawieniu anioła?
-      Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,   lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

-    Gdzie się narodził Jezus?
-   Jezus narodził się w Betlejem w Judei  

-     Za panowania jakiego króla narodził Jezus?
-  za panowania króla Heroda   

-  Skąd mędrcy ze Wschodu dowiedzieli się o Jezusie   
- Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon     

-   Jak Mędrcy ze Wschodu nazwali Jezusa?  
-  nowo narodzony król żydowski   

-    Kogo Herod pytał gdzie ma się narodzić Jezus?
- Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz   

-  Co napisał prorok o miejscu narodzenia Jezusa?   
-   A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,który będzie pasterzem ludu mego, Izraela»  

-  O co Herod wypytywał Mędrców?   
-  wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy.   

-  O co prosił Herod Mędrców kierując ich do Betlejem?   
- «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon»     

-  Kto w Betlejem wskazał miejsce pobytu Jezusa?   
-  gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.    

-  Co zrobili Mędrcy gdy weszli do domu i ujrzeli Jezusa?   
- zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu     

- Co mędrcy ofiarowali Jezusowi?   
-  ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.   

-  Dlaczego Mędrcy inną drogą udali się do swojej ojczyzny.   
-  otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.   

-   Jaki nakaz Mędrcy otrzymali we śnie
- A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.     

-  Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i co mu rzekł   
-    «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić»

  - O jakiej porze dnia Józef wziął Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu    
-  On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu;

  -  Jak długo Święta Rodzina przebywała w Egipcie?   
-  tam pozostał aż do śmierci Heroda.

  - Jakie słowo proroka spełniło się poprzez pobyt Świętej Rodziny w Egipcie?    
-  słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego

  - Jak zachował się Herod gdy zobaczył że go Mędrcy zawiedli    
-  Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew

  - Po co Herod posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy     
-  Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.

  -   Gdzie  jakie dzieci mieli zabijać oprawcy Heroda?  
-  w Betlejem i okolicy chłopców do lat dwóch

  -  O jakiej kobiecie opłakującej dzieci pisze prorok Jeremiasz?   
-  Rachel opłakuje swe dzieci

  -   Gdzie według Jeremiasza usłyszano krzyk, płacz i jęk wielki
-  Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki

  -   Kiedy w Egipcie Józefowi ukazał się anioł Pański we śnie  
-  A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie,

  -   Co Józefowi powiedział Anioł w Egipcie?  
-  Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia

  - Kto panował w Judei, gdy Józef wracał z Egiptu?    
-  w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda,

  -  Dlaczego Józef udał się do Galilei by tam zamieszkać?   
-  Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść.

  - Jakie słowo proroków spełniło się, gdy Święta rodzina zamieszkała w Nazarecie?    
-  Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem

  -  Gdzie Jan wzywał do nawrócenia?   
-  W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa

  -   Dlaczego mamy się nawracać według Jana Chrzciciela  
-  «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie

  -  Jak prorok Izajasz nazywał Jana w proroctwie?   
-  Głos wołającego na pustyni

  -  Do czego miał wzywać Jan –głos wołającego na pustyni?   
-  Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki

  -  Jak był ubrany Jan?   
-  nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder

  -  Czym się żywił Jan Chrzciciel?   
-   jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.

  -  Kto przychodził do Jana nad Jordan?   
-  Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem

  -   Co ludzie robili przyjmując chrzest?  
-  Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.

  - Do kogo Jan mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?    
-  gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów,

  -  Co się stanie z drzewem, które nie przynosi dobrego owocu?   
-  Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.

  -   Co Jan mówi o swoim chrzcie?  
-  Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

  - Jakiej przenośni używa Jan mówiąc o sądzie Jezusa?   
- Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym»

  -  Skąd przyszedł Jezus by się ochrzcić?   
- Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego.  

  - Jak zachował się Jan, przy chrzcie  Jezusa?    
-  Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

  - Jakimi słowami Jezus przekonał Jana by Go ochrzcił?    
-  «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe

  -  Jezus ujrzał Ducha Świętego- co zobaczył?   
-  A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.

  - Co mówił  głos z nieba
-  A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

  -  Gdzie Duch wyprowadził Jezusa po chrzcie?   
- Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła

  - Co Jezus odczuł po przeposzczeniu 40 dni i nocy?    
- A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.

  -  Kto przystąpił do Jezusa gdy poczuł głód po poście ?   
-  A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.

  -   Co mówił kusiciel do Jezusa w 1 pokusie?  
-  «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem

  - Co Jezus mówił do kusiciela w 1 pokusie?      
-  «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych