Klasa 8

 

 

 

 

 

 

-Październik miesiącem Maryi i Różańca                             30.09.2022
pytania do zapoznania

 

 

 

Historia Różańca

 

Osoba

Jej wkład w rozwój modlitwy różańcowej

 

Maryja, Matka Boża

wzywała do modlitwy różańcowej w czasie objawień (Fatima, Gietrzwałd…)

 

Św. Dominik

podczas kazań wielokrotnie powtarzał Pozdrowienie anielskie i Modlitwę Pańską

 

Alan de la Roche

ustalił liczbę 150 Zdrowaś Maryjo

 

św. Pius V

ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 października na pamiątkę wygranej bitwy w Lepanto (1571r)

 

Leon XIII

polecił odmawiać różaniec przez cały październik (1885r)

 

św. Jan Paweł II

dodał tajemnice światła (2003r)

 

 

Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, rozważaniem historii zbawienia. Odmawiając tę modlitwę, przypominamy sobie, jak wiele Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Możemy powiedzieć, że w różańcu patrzymy na Jezusa i Jego życie oczyma Maryi.

 

 

 

 

8. Ustanowienie i znaczenie Eucharystii                                 27.09.2022r

Jak w Dziejach Apostolskich nazywana jest Eucharystia?
Łamaniem chleba

Czym jest Eucharystia wg zapamiętaj s. 30
Pamiątką Paschy Chrystusa, dzieła zbawienia wypełnionego poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

Czym jest Eucharystia wg Youcat, 208
Święta Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus .Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w Komunii Świętej. W ten sposób staniemy się jednym Ciałem Chrystusa, Kościołem (Youcat, 208).

 

7.  Sakrament bierzmowania                                                  23.09.2022r

1.  Opisz liturgię sakramentu bierzmowania.
-przedstawienie kandydatów do bierzmowania
-homilia
-odnowienie przyrzeczeń chrztu
-włożenie rąk i namaszczenie krzyżmem

2. Jakie słowa wypowiada biskup przy namaszczeniu bierzmowanego?
(Imię), przyjmij znamię Ducha Świętego

3.  Skutki sakramentu bierzmowania:
--wyciska niezatarte znamię na duszy człowieka
-bierzmowany otrzymuje dary Ducha Świętego
-udziela mocy do mężnego wyznawania wiary

4. W jakim celu otrzymujesz w sakramencie bierzmowania Ducha Świętego?
-by móc przyznawać się do wiary
-bronić wiary
-dawać świadectwo

5. Kiedy i gdzie spełniła się obietnica Chrystusa dotycząca Zesłania Ducha Świętego na Apostołów?
W Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy (50 dni po zmartwychwstaniu),

5.Co robili apostołowie, by przekazać Ducha Świętego?
Wtedy więc nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego (Dz 8, 18).

6.  Sakrament chrztu świętego                                                         20.09.2022r

1. Kto ustanowił Chrzest Święty?
Jezus Chrystus

2. Kto może udzielić chrztu świętego?
W normalnych warunkach duchowny, w nagłych każdy człowiek dobrej woli zachowujący formę i materię chrztu.

3. Co jest formą (co mówimy) a co materią chrztu?
Formą jest formuła wypowiadana w czasie chrztu: imię dziecka, ja ciebie chrzczę..., a materią woda

4. Wymień skutki chrztu świętego.
-włączenie człowieka we wspólnotę Kościoła
-zjednoczenie z Chrystusem
-wyzwolenie z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich popełnionych grzechów osobistych
-stanie się dzieckiem Boga,
-otrzymuje imię, Bóg zna go po imieniu...

5. Jakie są znaki i symbole towarzyszące obrzędowi chrztu świętego?
polanie głowy wodą, włożenie białej szaty, namaszczenie krzyżmem, zapalenie świecy

6. Jak w nagłym przypadku udzielić chrztu świętego?

Przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi i członkami Kościoła. Zostajemy uwolnieni od grzechu pierworodnego i otrzymujemy łaskę uświęcającą. Sakrament chrztu otwiera nam drogę do zbawienia.

7. Symbolika wody
Oczyszczenie i nowe życie, zanurza w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa

8. Symbolika namaszczenia
Włącza w potrójną misję Chrystusa: kapłańską, prorocką i królewską

9. Symbolika białej szaty
Symbol otrzymanej godności dziecka Bożego,

10. Symbolika zapalonej świecy
Światło wiary zapalone w duszy człowieka

 

5. Modlitwa osobista i liturgia spotkania z Bogiem

Jakie znasz rodzaje modlitwy?
Uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania, prośby.

Czym jest liturgia?
Oficjalny i publiczny kult Boga sprawowany przez Kościół

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia

Sakramenty uzdrowienia
Pokuta i pojednanie, namaszczenie chorych

Sakramenty w służbie komunii
Kapłaństwo i małżeństwo

Symbolika postawy stojącej
wyraża gotowość oraz szacunek,

Symbolika postawy siedzącej
wyraża skupienie i słuchanie

Symbolika postawy klęczącej
jest oddaniem czci i wyrazem uwielbienia

4. Pascha Chrystusa źródłem sakramentów świętych

Co to jest Pascha
Pascha oznacza przejście z niewoli do wolności, od zła do dobra z ciemności do światłości

Czym była pascha Narodu Wybranego
Wyjściem z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej

Czym była pascha Chrystusa
 Męka śmierć i zmartwychwstanie

Co wypływa z paschy Chrystusa i  jest pewną drogą do zbawienia.
Sakramenty święte

Symbolem czego w kościele  było przejście przez Morze Czerwone w ST?
Chrztu

Co, czy kogo symbolizował Baranek Paschalny?
Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

 

 

-Październik miesiącem Maryi i Różańca                             30.09.2022
pytania do zapoznania

 

 

 

Historia Różańca

 

Osoba

Jej wkład w rozwój modlitwy różańcowej

 

Maryja, Matka Boża

wzywała do modlitwy różańcowej w czasie objawień (Fatima, Gietrzwałd…)

 

Św. Dominik

podczas kazań wielokrotnie powtarzał Pozdrowienie anielskie i Modlitwę Pańską

 

Alan de la Roche

ustalił liczbę 150 Zdrowaś Maryjo

 

św. Pius V

ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 października na pamiątkę wygranej bitwy w Lepanto (1571r)

 

Leon XIII

polecił odmawiać różaniec przez cały październik (1885r)

 

św. Jan Paweł II

dodał tajemnice światła (2003r)

 

 

Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, rozważaniem historii zbawienia. Odmawiając tę modlitwę, przypominamy sobie, jak wiele Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Możemy powiedzieć, że w różańcu patrzymy na Jezusa i Jego życie oczyma Maryi.