Klasa 6

 

 

 

 

 

 

 

 

-Październik miesiącem Maryi i Różańca                             29.09.2022
pytania do zapoznania

 

 

 

Historia Różańca

 

Osoba

Jej wkład w rozwój modlitwy różańcowej

 

Maryja, Matka Boża

wzywała do modlitwy różańcowej w czasie objawień (Fatima, Gietrzwałd…)

 

Św. Dominik

podczas kazań wielokrotnie powtarzał Pozdrowienie anielskie i Modlitwę Pańską

 

Alan de la Roche

ustalił liczbę 150 Zdrowaś Maryjo

 

św. Pius V

ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 października na pamiątkę wygranej bitwy w Lepanto (1571r)

 

Leon XIII

polecił odmawiać różaniec przez cały październik (1885r)

 

św. Jan Paweł II

dodał tajemnice światła (2003r)

 

 

Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, rozważaniem historii zbawienia. Odmawiając tę modlitwę, przypominamy sobie, jak wiele Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Możemy powiedzieć, że w różańcu patrzymy na Jezusa i Jego życie oczyma Maryi.

 

 

7. Drogowskazy dla błądzących - Niewiasta i Jej Syn                    27.09.2022

Co było źródłem szczęścia Adama i Ewy w raju?

- Szczęście Adama i Ewy w raju polegało na przebywaniu w obecności Boga.

Co to jest Protoewangelia?

-Zapowiedź Boga : Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę".

Kto ma moc pokonać szatana?

-Szatana może pokonać tylko Chrystus. My z tego korzystamy

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma modlitwa egzorcyzmu?

-uwolnienie od władzy szatana

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma woda? 

-obmycie z grzechu pierworodnego

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma namaszczenie 

- wybranie przez Boga i włączenie do wspólnoty Kościoła

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma biała szata

-czystość serca, wolność od grzechu pierworodnego

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma  świeca

-obecność Chrystusa, światłości świata

Dlaczego chrzcimy małe dzieci, które nie mogą wyznać wiary   

-ponieważ w ich imieniu robią to dorośli przysięgając przekazać wiarę dzieciom

 

6. Ciernie, osty i trud - wszystko przez grzech                          22.09.2022

Jakie polecenie Boga realizujemy troszcząc się o środowisko?
-Bóg nakazał czyńcie sobie ziemię poddaną, wezwał nas do opieki nad ziemią.

Skąd się bierze niewłaściwy stosunek ludzi do świata materialnego?
- Niewłaściwy stosunek ludzi do dóbr ziemskich jest konsekwencją grzechu pierworodnego.

Skąd się bierze cierpienie na świecie?
Jest skutkiem grzechu pierworodnego

5. Moje ciało jest świątynią                                                          20.09.2022

Od kiedy nasze ciało jest świątynią Boga?
- Od chwili chrztu zamieszkał w nas Bóg. Każde miej­sce, gdzie przebywa Bóg, jest święte..

Dzięki ciału możemy porozu­miewać się z drugim człowie­kiem. Bóg obdarzył je zmy­słami wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, abyśmy mogli poprzez nie odbierać sygnały z zewnątrz.

Gdy nasza intymność jest szanowana, zwiększa się w nas poczu­cie własnej wartości. Przekroczenie granicy intymności sprawia, że cierpimy. Poczucie własnej wartości nazywamy również inaczej godnością.

„Wstydliwość jest skromnością. Wpływa na wybór ubioru. Zacho­wuje milczenie lub dystans tam, gdzie pojawia się niebezpieczeń­stwo niezdrowej ciekawości. Staje się dyskrecją".

 

4.  Dlaczego trzeba było opuścić Eden                                          15 IX 2022

1 Na czym polega sedno każdego grzechu na podstawie grzechu pierworodnego.
-Każdy grzech jest efektem braku zaufania Bogu

2 Czym skusił szatan pierwszych ludzi?
-
Szatan obiecał, ze człowiek będzie równy Bogu, będzie znał dobro i zło. (wcześniej znał tylko dobro i był bezpieczny od wszelkiego zła)

3. Co jest konsekwencją każdego grzechu?
-konsekwencją grzechu jest lęk przed Bogiem i ucieczka przed nim

4. Co było źródłem pierwszego grzechu
- Źródłem grzechu pierwszych rodziców była pycha, która z kolei jest źródłem wszystkich innych grzechów.

5.  Wymień grzechy główne.
- Grzechy główne: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo

6.  Co to jest cnota?
- Stałą gotowość czynienia dobra, nawet mimo niesprzyjających warunków, nazywamy cnotą.

7.  Wymień cnoty, będące przeciwieństwem grzechów głównych
- Cnoty: pokora, hojność, czystość, życzliwość, umiarkowanie, łagodność, pracowitość

 

3.Moje drzewo rodowe, czyli kto pochodzi od małpy, a kto od Adama i Ewy?

1. Na czyj obraz Bóg stworzył człowieka?
- Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

2. Przypomnij opis stworzenia człowieka, który miał ukazać wyjątkowość człowieka i jego podobieństwo do Boga:

- rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!" Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

3. Przypomnij opis stworzenia człowieka, który miał ukazać, że człowiek  jest równocześnie istotą cielesną i ducho­wą.
- Opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy stwierdza, że «Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą»

4. Jakie zadanie Bóg daje człowiekowi
-ludzie mają być płodni, mają zaludnić ziemię i się nią opiekować

5. W czym jesteś podobny do Boga
-nieśmiertelność (duszy), -rozum, -wolna wola

6. Dlaczego biblijny opis stworzenia człowieka nie jest sprzeczny z wynikami nauk przyrodniczych
- Ponieważ Biblia zajmuje się pochodzeniem człowieka, a biologia pocho­dzeniem ciała człowieka, biblijny opis stworzenia człowieka nie jest sprzeczny z wynikami nauk przyrodniczych,

7. Co wspólnego mają mężczyzna i kobieta
- mężczyzna i kobieta mają godność, która pochodzi od Boga

8.  Co człowieka odróżnia od zwierząt?
- Człowiek jako jedyne stworzenie na ziemi potrafi kochać, myśleć i tworzyć,

 

2.Kto stworzył dinozaury?

1.  Jak należy odczytywać biblijny opis stworzenia świata?

- biblijny opis stworzenia człowieka należy odczytywać jako hymn ku czci Boga

2 Co chce nam przekazać biblijny opis stworzenia świata?

-Bóg jest źródłem zaistnienia świata– wszystko stworzył
-Bóg stworzył wszystko doskonałe - symbol liczby 7

3 Jak pogodzić biblijny opis stworzenia świata i teorię ewolucji.

-jedno z drugim się nie wyklucza
-Biblia ukazuje Boga jako twórcę wszystkiego, nie neguje, że mógł się posłużyć zasadami ewolucji…

3. Dlaczego Bóg stwarzał świat 7 dni?
Liczba 7 jest symboliczna i oznacza pełnię oraz doskonałość

4. Jak ma się Biblijny opis stworzenia świata i teoria ewolucji?
Biblijny opis stworzenia świata nie przeczy teorii ewolucji, Bóg jest źródłem istnienia, mógł się posłużyć ewolucją.

 

 

1.Jak rozumieć Biblię - prawda pouczających opowieści i symboli

Kto jest autorem Pisma Świętego
Pismo Święte ma dwóch autorów: Boga i człowieka. Bóg wybierał różne osoby, by pod natchnieniem Du­cha Świętego spisywały Jego słowa, które chciał przekazać wszystkim ludziom.

Co jest celem Biblii?
- Celem Biblii jest pokazanie działania Boga w życiu ludzi,  nie jest jednak podawanie faktów historycznych, czy praw fizycznych

Za pośrednictwem czego Bóg przemawia do człowieka w Biblii?
-Biblia przemawia do nas za pośrednictwem symboli i obrazów

Co nam pokazuje Pismo święte?
Pismo Święte pokazuje nam historię zba­wienia od stworzenia świata i człowieka, przez grzech pierworodny, historię narodu wybra­nego, przyjście na świat Syna Bożego, Jego śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpie­nie, zesłanie Ducha Świętego aż po koniec świata, kiedy odbędzie się sąd ostateczny. Na różne sposoby Biblia przekazuje nam prawdę o wielkiej miłości Boga, który pragnie zba­wienia człowieka.

5. Jakie zadanie ma Biblia
Biblia ma pomóc nam zrozumieć świat i poznać Boga

 

 

6. Ciernie, osty i trud - wszystko przez grzech                          22.09.2022

Jakie polecenie Boga realizujemy troszcząc się o środowisko?
-Bóg nakazał czyńcie sobie ziemię poddaną, wezwał nas do opieki nad ziemią.

Skąd się bierze niewłaściwy stosunek ludzi do świata materialnego?
- Niewłaściwy stosunek ludzi do dóbr ziemskich jest konsekwencją grzechu pierworodnego.

Skąd się bierze cierpienie na świecie?
Jest skutkiem grzechu pierworodnego

7. Drogowskazy dla błądzących - Niewiasta i Jej Syn                    27.09.2022

Co było źródłem szczęścia Adama i Ewy w raju?

- Szczęście Adama i Ewy w raju polegało na przebywaniu w obecności Boga.

Co to jest Protoewangelia?

-Zapowiedź Boga : Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę".

Kto ma moc pokonać szatana?

-Szatana może pokonać tylko Chrystus. My z tego korzystamy

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma modlitwa egzorcyzmu?

-uwolnienie od władzy szatana

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma woda? 

-obmycie z grzechu pierworodnego

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma namaszczenie 

- wybranie przez Boga i włączenie do wspólnoty Kościoła

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma biała szata

-czystość serca, wolność od grzechu pierworodnego

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma  świeca

-obecność Chrystusa, światłości świata

Dlaczego chrzcimy małe dzieci, które nie mogą wyznać wiary   

-ponieważ w ich imieniu robią to dorośli przysięgając przekazać wiarę dzieciom