Klasa 6

 

 

Triduum Paschalne – proszę rozwiązać

https://wordwall.net/play/14232/049/5178

 

 

 

 

 

40.Skała i klucze - fundament i władza otwierania nieba

2p  -- Jak w tej lekcji zdefiniowano Kościół?

2p  -- Jak wygląda hierarchia w Kościele?

2p  -- Kogo Jezus uczynił pierwszym papieżem?

2p  -- Co jest symbolem władzy papieskiej w Kościele?

2p  -- Dlaczego w czasie każdej Mszy św. Modlimy się za obecnego papieża?

2p  -- Jaką symbolikę mają klucze papieskie?

2p  -- Co jest symbolem władzy pasterskiej papieża?

2p  -- Kim są biskupi?

2p  -- Kim są prezbiterzy?

2p  -- Kim są diakoni?

2p  -- Jak w czasie liturgii po stroju można rozpoznać diakona?

2p  -- Jaki mamy obowiązek względem duszpasterzy, którzy się nami opiekują?

2p  -- Kim jest papież?

 

 

39. Wiatr i ogień - znaki mocy z wysoka

2p  -- Kim jest Duch Święty?

2p  -- Gdzie po raz pierwszy objawiła się Trójca Św.?

2p  --Jaki znak symbolizował obecność Ducha Św. w czasie chrztu Jezusa?

2p  -- Jak Duch Święty działa wśród chrześcijan

2p  -- Jakie cechy Ducha Świętego ukazuje symbol gołębicy?

2p  -- Jakie cechy Ducha Świętego ukazuje symbol ognia?

2p  -- Jakie cechy Ducha Świętego ukazuje symbol wody?

2p  -- Jakie cechy Ducha Świętego ukazuje symbol wiatru?

2p  -- Kiedy ty otrzymasz pełnię Ducha Świętego?

2p  -- Wymień Dary Ducha Świętego i je zapamiętaj!

2p  -- Od kiedy Duch Święty jest z tobą?

 

 

38. Niedziela czas na refleksję…

1p  -- Co oznacza w języku rosyjskim niedziela-воськресене

1p  -- Co oznacza łacińskie określenie niedzieli dies Domini

2p  -- Kiedy Żydzi obchodzili szabat, dzień poświęcony Bogu i dlaczego?

1p  Co to jest szabat?

1p  -- Jakiego dnia kobiety poszły do grobu Pana Jezusa?

4p  -- Dlaczego niedziela jest dniem świętym?

1p  -- Jaki jest najstarszy i pierwszy dzień świąteczny chrześcijan?

1p  -- O czym przypomina 3 przykazanie z dekalogu.

2p  -- Jak mamy świętować wg 1 przykazania kościelnego?

1p  -- Na co powinniśmy przeznaczyć czas niedzieli? 

36.Chrzcielnica - zanurzyć się w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa 
https://wordwall.net/play/53819/322/784 35 błogosławiona noc                                           9.03.2023

https://wordwall.net/play/53638/057/719

 


34.Grób Pański - myśleli, że to już koniec                             2.03.2023
https://wordwall.net/play/11219/206/29433. Kielich i patena poświęcone naczynia                              28.02.2023

https://wordwall.net/play/53244/328/770

 

Wielki Post                                                                                  23.02.2023

https://wordwall.net/play/52963/982/326

 

32. Msza Święta                                                                          21.02.2023

https://wordwall.net/play/52932/830/695

 

 

 

31. Noc zdrady - z Jezusem w Getsemani                               16.02.2023    

 https://wordwall.net/play/52696/913/541   

 

30.Chwast i sieć - dla kogo niebo?                                             14.02.2023    
https://wordwall.net/play/52610/427/201  

2p  -- Kim jest człowiek siejący dobre nasienie?

- Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy

2p  -- Co symbolizuje rola?

- Rolą jest świat,

2p  -- Wymień rzeczy ostateczne człowieka:

    śmierć,

    sąd Boży,

    niebo albo piekło.

Na końcu świata, gdy Chrystus powróci na ziemię, nastąpi sąd ostateczny. Otrzymamy wtedy niebo, czyli stan wiecznego szczę­ścia z Bogiem, albo piekło - stan wiecznego oddalenia od Boga.

2p  -- Co symbolizuje dobre nasienie?

-. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś syno­wie Złego

2p  -- Kim jest nieprzyjaciel, który posiał chwast?

-. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

2p  -- Co symbolizuje chwast

-. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś syno­wie Złego

2p  -- Co symbolizują żniwa?

-. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

2p  -- Kim są żeńcy w przypowieści o chwaście?

-. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

2p  -- Wyjaśnij przypowieść o chwaście

- Pan Jezus w przypowieści o chwaście ukazuje prawdę o naszej przyszło­ści. Tym, który zasiał dobre nasienie na świecie, jest Syn Człowieczy, czyli Pan Jezus. Dobrym nasieniem są ci, którzy przez wiarę tworzą Jego kró­lestwo. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł, a złe nasienie to ludzie, którzy odrzucili Boga i Jego naukę. Gdy nadejdzie koniec świata, którego obrazem są żniwa, Jezus oddzieli ludzi dobrych od złych. Wraz z aniołami sprawiedliwie oceni ich czyny. W świetle tej oceny może się okazać, że ludzkie czyny, które uchodziły za dobre, w rzeczywistości takie nie

2p  -- Dlaczego Bóg pozwala, by było tyle zła na świecie?

- To ta­jemnica Bożej miłości względem człowieka. Bóg szanuje wolność każdego z nas i cierpliwie czeka. Przykład uczciwego życia dobrych ludzi może się stać szansą nawrócenia dla grzeszników.

2p  -- Wyjaśnij przypowieść o sieci

- Ryby oznaczają wszystkich ochrzczonych, czyli należących do wspól­noty Kościoła, siecią zaś jest Kościół. Na końcu świata Bóg dokona sądu nad ludźmi. Prawdziwa wiara, szczere nawrócenie i oddanie Bogu zostaną nagrodzone. Natomiast ludzi, którzy należeli do Boga, ale nie wypełniali Jego przykazań, spotka kara: zostaną pozbawieni Jego obecności na wieki.

 

2p  -- Co uczą nas przypowieści o chwaście i sieci?

- Jezus w przypowieściach o chwaście i sieci mówi o rzeczach ostatecz­nych. Wszyscy kiedyś umrzemy i po śmierci spotkamy się ze Zbawicielem podczas sądu szczegółowego. Poznamy całą prawdę o naszych czynach i o motywach naszego postępowania. Ponieważ wierzymy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy szansę na oczyszczenie duszy w czyśćcu. To stan przejściowy, po którym idzie się do nieba. Na końcu świata, gdy Chrystus powróci na ziemię, nastąpi sąd ostateczny. Otrzymamy wtedy niebo, czyli stan wiecznego szczęścia z Bogiem, albo piekło - stan wiecznego oddalenia od Boga.

 

 

https://learningapps.org/17236769 

29.Denar - hojna sprawiedliwość                                          7.02.2023    

2p  --Jak rozumieć czas podany w przypowieści o robotnikach w winnicy?

- W przypowieści o robotnikach w winnicy pojawiają się godziny, które różnią się od naszego określania pór dnia. Wczesny ranek to nasza godzina 6.00, trzecia godzina dnia to 9.00, godzina szósta z przypowieści to nasze południe, czyli godzina 12.00, a godzina jedenasta to u nas 17.00.

2p  -- Jak rozumiesz sens przypowieści o robotnikach w winnicy?

Gospodarz z przypowieści to Bóg,
 
robotnikami są ludzie, a
denar ozna­cza zbawienie.
Bóg chce zbawić wszystkich:
daje szansę zarówno tym, którzy służą Mu od początku, jak i tym, którzy nawrócą się w ostatniej chwili życia. On wszystkich powołuje do życia według Jego przykazań. Wszystkich wzywa do swojej winnicy, czyli Kościoła, ale nie każdy od razu tę pracę podejmuje. My przyjęliśmy Jego zaproszenie w chwili chrztu.

2p  -- Dzięki czemu możemy być zbawieni?

- Na świecie jest jeszcze wielu ludzi, którzy żyją poza Ko­ściołem. Nie brakuje też tych, którzy z premedytacją czynią zło. Oddalenie od Boga i trwanie w grzechu sprawiają, że są nieszczęśliwi. Dlatego powinniśmy się cieszyć, że otrzymali możliwość powrotu do Boga, a w przyszłości szansę zbawienia. Nie jest ono nagrodą za nasze zasługi, gdyż każ­dy człowiek popełnił w życiu jakiś grzech. Gdyby Bóg kierował się tylko sprawiedliwością, nikt nie mógłby być zbawiony. Boża sprawiedliwość jest przeniknięta miłosierdziem. Jesteśmy zbawieni dzięki łasce Boga. Jeśli ją przyjmiemy i będziemy z nią współpracować.

 

28. Lampy oliwne                                                              2.02.2023    

2p  -- Do czego powinniśmy być przygotowani i na czym to polega?

- Powinniśmy być zawsze przy gotowani na powtórne przyjście Chrystusa. Powinniśmy żyć w łasce uświęcającej, która jest biletem do nieba.

2p  -- Jak wyglądało wesele w czasach Jezusa?

-Wesele w czasach Jezusa odbywało się w dwóch etapach. Pierwszym były zaręczyny. Po zaręczynach młodzi, choć byli już małżeństwem, żyli nadal osobno. Drugi etap następował dopiero po roku i łączył się z weselem.

2p  -- Kiedy w czasach Jezusa następowało oficjalne zawarcie małżeństwa.

- Drugi etap następował dopiero po roku i łączył się z weselem. Panna młoda otoczona druhnami trzymającymi zapalone lampy oczekiwała na pana młodego. Pan młody po przybyciu stawał obok niej i następowało oficjalne zawarcie małżeństwa.

2p  -- Czego w czasach Jezusa używano do oświetlenia domu?

- lampki oliwne miały kształt miseczki z dziobkiem i były zrobione z gliny. Wkładano do nich lniany knotek i wlewano oliwę. Nasączony oliwą knotek gasł, gdy oliwy zabrakło. Takimi lampkami oświetlano wnętrzna domów po zachodzie słońca,

2p  -- Co symbolizuje liczba 10? Poza podr.

-wszystkich ludzi

2p  -- Jaką prawdę w przypowieści o 10 pannach chciał nam przekazać Jezus?

- Jezus posłużył się obrazem lampy oliwnej, by pokazać  nam, w jaki sposób mamy się przygotować na Jego przyjście. Przekazuje nam prawdę, że wszyscy jesteśmy zaproszeni do Jego królestwa, ale nie wszyscy właściwie się przygotowujemy do spotkania z Nim

2p  -- Kogo w przypowieści o 10 pannach oznacza symbolizuje:

- Pan młody oznacza Chrystusa, który przyjdzie na końcu czasów, w dniu sądu ostatecznego.

- Uczta weselna jest zapowiedzią zbawienia.
-
Dziesięć panien to wspólnota wierzących w Chrystusa zaproszona do Jego królestwa

- Lampa oznacza wiarę

- oliwa symbolizuje dobre uczynki.

2p  -- Jakiej cnoty potrzebujemy, by osiągnąć zbawienie?

- Aby osiągnąć zbawienie, potrzeba roztropności

2p  -- Czym jest cnota – zdefiniuj.

- Cnota to stała skłonność człowieka do czynienia dobra.

2p  -- Kogo możemy nazwać człowiekiem roztropnym?

-Człowiek roztropny jest przenikliwy i przewidujący. Czyni to, co dobre, i w każdym momencie umie wybrać właściwy sposób postępowania..

2p  -- Jak możemy dbać o naszą lampę wiary?

-Nasze przebaczenie, modlitwa, uczciwe wykonywanie obowiązków, pomoc słabszym, troska o potrzebujących – to codzienna oliwa podtrzymująca ogień naszej wiary..

2p  -- Kiedy działamy Roztropnie?

-Tylko czyniąc dobro, działamy roztropnie..

8p  -- Wymień grzechy przeciw cnocie roztropności.

-• lekkomyślność,

• brak rozwagi,

• brak stałości,

• opieszałość.

2p  -- W czym jest pomocna roztropność?

-Roztropność pomaga ocenić, co jest dobre i co należy czynić oraz co jest złe i czego należy unikać. Pomaga nam w tym Duch Święty..

2p  -- Czym jest roztropność?

-Roztropność to cnota, która wyraża się w umiejętności dobierania właściwych środków prowadzących do celu..

2p  --  Lekkomyślność jest grzechem przeciw cnocie roztropności. Na czym polega?

- gdy nie przemyślimy działania, które mamy podjąć, źle dobierzemy środki zmierzające do osiągnięcia celu. Panny nierozsądne chciały brać udział w uczcie, ale nie pomyślały o tym, by wziąć zapas oliwy.

2p  --  Brak rozwagi jest grzechem przeciw cnocie roztropności. Na czym polega?

- Brak rozwagi – gdy nie weźmiemy pod uwagę rożnych aspektow czynu, jakiego chcemy się podjąć. Panny nierozsądne nie wzięły pod uwagę tego, że pan młody może się spoźnić i oliwy może zabraknąć

2p  --  Brak stałości jest grzechem przeciw cnocie roztropności. Na czym polega?

- gdy wiemy, że coś jest dobre, ale tego nie robimy, bo jest trudne albo nie mamy ochoty tego wykonać. Być może ktoraś z panien nierozsądnych pomyślała, że przydałby się zapas oliwy, ale naczynie na oliwę było zbyt ciężkie, więc nie miała ochoty wziąć go ze sobą.

2p  --  Opieszałość jest grzechem przeciw cnocie roztropności. Na czym polega?

- gdy nie podejmujemy decyzji we właściwym czasie. Panny nieroztropne zbyt poźno postanowiły, że pojdą kupić oliwę.

2p  --  Co oznacza zachęta Jezusa Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

- Powinniśmy czynić dobro w każdej chwili naszego życia, gdyż nie wiemy, kiedy ono się zakończy.

 

27. Darowany dług - zdolność przebaczania  5.01.2023    

2p  -- Co jest warunkiem otrzymania Bożego Przebaczenia?

-Warunkiem otrzymania Bożego przebaczenia jest nasze przebaczenie innym.

2p  -- Kiedy nasze serce zamyka się na Boga i Jego miłość?

-„Gdy odmawiamy przebaczenia naszym braciom i siostrom, nasze serce zamyka się, a jego zatwardziałość sprawia, że staje się ono niedostępne dla miłosiernej miłości Ojca”

2p  -- Kogo w przypowieści o nielitościwym dłużniku symbolizuje król?

-Król oznacza Boga

2p  -- Co w przypowieści o nielitościwym dłużniku symbolizuje dług?

-Grzesząc, zaciągamy wobec Boga dług niemożliwy do spłacenia. Zaciągamy też dług wobec ludzi, gdy ich krzywdzimy, wyśmiewamy, jesteśmy nieżyczliwi. Bog chce nam jednak darować nasze winy. Wystarczy szczerze prosić o przebaczenie i dobrymi uczynkami okazywać miłosierdzie potrzebującym.

2p  -- Kiedy Bóg może odmówić mi przebaczenia?

-Jeżeli nie przebaczam win innym ludziom, Boże przebaczenie nie może do mnie dotrzeć. Bóg jest łaskawy i miłosierny, ale ten, kto nie jest miłosierny wobec swoich bliźnich, nie może doświadczyć Bożego miłosierdzia i zostanie ukarany.

2p  -- Co w Biblii symbolizuje liczba 77?

-Liczba 77 symbolizuje w Biblii nieskończoność. Przebaczyć 77 razy to znaczy przebaczać zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba.

2p  -- Jaką prawdę przekazuje nam Jezus w przypowieści o nielitościwym dłużniku?

- Boże przebaczenie jest łaską, na ktorą nie da się w żaden sposob zasłużyć. Jest ona nieskończona i absolutnie darmowa. Człowiek nie jest w stanie spłacić swego długu wobec Boga o własnych siłach. Z Bożego przebaczenia wynika jednak obowiązek przebaczania innym ludziom. Nie można go zatrzymać tylko dla siebie. Nasze przebaczenie jest odpowiedzią na Boże miłosierdzie.

 

 

26  Talenty    3.01.2023     https://learningapps.org/watch?v=pxerrqbe321

2p  -- Co Pan Jezus ukazuje w przypowieści o talentach

-Pan Jezus w przypowieści o talentach pokazuje, że każdy otrzymał od Niego niepowtarzalny dar, za który jest odpowiedzialny.

2p  -- Czym się kierował człowiek powierzając talenty swoim sługom?

- każdemu  przydzielił talenty „według jego zdolności”,

2p  -- Co z majątkiem uczynił pierwszy i drugi sługa?

- Pierwszy i drugi sługa zaraz po wyjeździe pana pomnożyli swój majątek,

2p  -- Co z majątkiem uczynił trzeci sługa?

- trzeci sługa zakopał pieniądze w ziemi.

2p  -- Kogo symbolizują słudzy i człowiek rozdzielający talenty?

- Panem, który rozdziela swój majątek, jest Bog, a słudzy to my, ludzie.

2p  -- Jakie talenty otrzymujemy od Boga?

- Otrzymujemy od Boga talenty – zdolności i umiejętności.

2p  -- Co oznacza „Puścić w obrót” dary Boga?

- „Puścić w obrót” to rozwijać swój talent i dzielić się nim z innymi ludźmi.

2p  -- Co oznacza „Zakopać w ziemi” dary Boga?

- „Zakopać w ziemi” to nie rozwijać swoich umiejętności i trzymać je tylko dla siebie,

zmarnować je.

2p  -- Jakie dary duchowe otrzymujemy od Boga?

-Otrzymujemy również dary duchowe, takie jak wiara, miłość,

zdolność przebaczania.

2p  -- Po co otrzymujemy od Boga dary duchowe?

- Otrzymujemy je po to, by moc osiągnąć zbawienie.

2p  -- Z czego zdamy sprawę gdy przyjdzie koniec świata?

- Gdy przyjdzie koniec świata, zdamy sprawę z tego, ile udało nam się uczynić dobra

przy pomocy otrzymanych talentów.

2p  -- Co spotkało trzeciego sługę według przypowieści?

- Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.

..... A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

 

 

25.  Dom na skale - solidny fundament                      22. 12. 2022r.

2p  -- Kogo Jezus w przypowieści nazywa roztropnym i dlaczego

Człowieka, ktory wybudował dom na skale, Zanim zaczął budować, właściwie ocenił podłoże, na ktorym miał stanąć dom. Przewidział, że mogą przyjść powodź i wichura. Wiedział, że bezpieczne i solidne schronienie można wybudować tylko na trwałym fundamencie – na skale.

2p  -- Kogo w przypowieści Jezus porównuje z człowiekiem roztropnym?

-Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać

z człowiekiem roztropnym

2p  -- Kogo w przypowieści Jezus porównuje z człowiekiem nierozsądnym?

- Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym

2p  -- Czym kierował się człowiek nierozsądny?

- Kierował się tylko doraźną przyjemnością i wygodą.

2p  -- Kogo oznacza człowiek roztropny?

- Człowiek roztropny oznacza ucznia, który słucha słów Jezusa i żyje według nich.

2p  -- Co powinno być skałą, fundamentem, na którym budujemy nasze życie?

- Skałą, czyli fundamentem, na którym opieramy swoje życie, jest Jezus i Jego słowo.

2p  -- O jakich słowach Jezusa wypowiedzianych z krzyża przypomniał papież Benedykt XVI?

- Życie moje oddaję za ciebie, bo cię kocham, człowieku”.

2p  -- Kiedy Jezus staje się dla nas źródłem siły?

- Jezus staje się dla nas źródłem siły, gdy spotykamy się z Nim w słowie Bożym i w Eucharystii.

2p  -- Budować na Chrystusie i z Chrystusem to znaczy:

- Budować na Chrystusie i z Chrystusem to znaczy: nieustannie rozpoznawać, co według Niego jest dla nas najlepsze, i oprzeć na Jego woli swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia,

ambicje i plany.

2p  -- Jak Papież Benedykt XVI odpowiedział młodzieży zgromadzonej na krakowskich Błoniach na pytanie „Co to znaczy budować na skale?

- Budować na skale to przede wszystkim budować na Chrystusie i z Chrystusem. (…)

2p  -- Co według papieża znaczy Co to znaczy podejmować

decyzje zgodnie ze słowami Jezusa?

-To znaczy coraz lepiej poznawać naukę Jezusa, czytając i rozważając słowo Boże, a zwłaszcza słuchając go podczas Mszy Świętej.

2p  -- Co Jezus mówi stale pochylając się nad zranionym ludzkim sercem?

-Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz (J 8,11).

2p  -- Jezus znając nas lepiej niż my sami siebie, mówi do nas:

-Drogi jesteś, drogi w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję (Iz 43,4)

 

24.Ziarnko gorczycy i zaczyn chlebowy - siła wzrostu i moc przemiany 20. 12. 2022r.

 

2p  -- Dlaczego Pan Jezus porównuje wzrastanie królestwa Bożego do ziarenka gorczycy

-Na Wschodzie nasienie gorczycy czarnej uważane jest za najmniejsze ze wszystkich nasion. Ma zaledwie 1,5 milimetra. W ciągu jednego roku może z niego wyrosnąć drzewo wysokie na ponad 3 metry, a w wyjątkowych przypadkach nawet 4,5 metra. Ptaki chętnie siadają na jego gałęziach, szukając schronienia.

2p  -- Dzięki czemu Królestwo Boże wzrasta i przemienia świat?

-Królestwo niebieskie wzrasta i przemienia świat dzięki Bożej mocy

2p  -- Gdzie możemy znaleźć Królestwo Boże?

-Ono jest tam, gdzie jest prawda i miłość. Każdy, kto należy do Kościoła, ma być zaczynem, który miłością do Boga i ludzi będzie przemieniał świat i pomnażał dobro na ziemi. To dobro rozrasta się, jeżeli czynimy je z miłości do Jezusa. Im więcej dobra jest w każdym z nas, tym lepszy jest cały świat. Im więcej będziemy mówić o miłości Chrystusa i nią żyć, tym więcej osób na świecie zapragnie być bliżej Niego

 

 

23. Przypowieść o siewcy                                                            15. 12. 2022r.

2p  -- co oznacza słowo Ewangelia

-dobra nowina

2p  -- Czym jest przypowieść?

-Przypowieść jest gatunkiem literackim, dla którego charakterystyczne są dwa elementy: pierwszy to przykładowa sytuacja z życia codziennego, a drugi to porównanie jej do rzeczywistości duchowej. Dzięki tym dwom elementom przedstawione w przypowieści wydarzenia i postacie stają się obrazem ważnych prawd. Przypowieść zawiera również pouczenie.

2p  -- Wyjaśnij przypowieść o siewcy- czym jest ziarno?

-Ziarnem jest słowo Boże

2p  -- Wyjaśnij przypowieść o siewcy- kim są posiani na drodze?

-Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni
droga to ludzie, którzy słyszą słowo, ale nie przyjmują go, ponieważ szatan porywa je z ich serc;

2p  -- Wyjaśnij przypowieść o siewcy- kim są posiani na skale?

-Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują.

skała oznacza ludzi, ktorzy zachwycają się słowem Bożym, ale nie mają dostatecznej wytrwałości; słowo nie porusza głębi ich serca, szybko zapominają o nim, gdy tylko przestaje być wygodne albo kiedy przyjdą trudności;

2p  -- Wyjaśnij przypowieść o siewcy- kim są posiani między ciernie?

- To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu.
grunt z cierniami to ludzie, którzy słuchają słowa, ale są zajęci doczesnymi sprawami i nie mają czasu dla Boga;

2p  -- Wyjaśnij przypowieść o siewcy- kim jest siewca?

- Siewcą, który rzuca ziarno we wszystkich kierunkach, jest Jezus. Ziarnem jest słowo Boże.

2p  -- Wyjaśnij przypowieść o siewcy- czym jest Żyzna gleba?

- żyzna gleba oznacza tych, którzy nie tylko słyszą słowo, ale również je przyjmują i dzięki temu wydają owoc. To są prawdziwi chrześcijanie.

2p  -- Co jest warunkiem wydania owocu przez słowo Boze?

- Aby słowo Boże mogło wydać plon, konieczne jest zaangażowanie człowieka.

2p  -- Gdzie dziś możesz spotkać Słowo Boże?

- Jezus również dziś kieruje swoje słowo do każdego z nas. Słuchamy go podczas Eucharystii, na katechezie i w domu, gdy wspólnie z rodzicami czytamy Pismo Święte. Słowo Boże jest również czytane i rozważane w katolickich rozgłośniach radiowych, w programach telewizyjnych oraz na wielu stronach internetowych.

 

 

22  Cierpienie

2p  -- Jakiego sakramentu udziela Kościół dla umocnienia cierpiących

-namaszczenia chorych

 

21 Konfesjonał    8.12.2022r

-- Kto i kiedy dał apostołom władzę odpuszczania grzechów

-Jezus po zmartwychwstaniu

2p  -- Od jakiego słowa pochodzi słowo konfesjonał

-konfesjo- wyznanie

2p  -- Czego symbolem jest konfesjonał?

-Bożego miłosierdzia

2p  -- Dlaczego warto systematycznie się spowiadać?

-pomaga wytrwać w dobru, unikać okazji do zła

2p  -- Co oznacza krzyż czyniony przez kapłana po rozgrzeszeniu?

-błogosławieństwo byśmy mogli wytrwać w łasce nawrócenia

2p  -- Wymień owoce duchowe sakramentu pokuty

-pojednanie z Bogiem i Kościołem
-odzyskanie łaski uświęcającej i uczynkowej

-darowanie kary wiecznej

-pokój sumienia i pociecha duchowa

-wzrost sił duchowych do walki ze złem

 

 

 20.Akt pokuty - z czystym sercem przed Panem    6.12.2022r

2p  --Kiedy odmawiamy akt pokuty

-na początku Mszy

2p  -- Kto z przypowieści, celnik czy faryzeusz, został usprawiedliwiony i dlaczego?

-celnik, z powodu pokory, skruchy...

2p  -- Pod jakim warunkiem możemy prosić Boga o wybaczenie?

-gdy przyznamy się do grzechu

4p  -- Jakie znasz formy aktu pokuty?

1-spowiedź powszechna,  Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu….
2-forma dialogowana –
Celebrans:: Zmiłuj się nad nami Panie- W. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.; Celebrans: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. W. I daj nam swoje zbawienie.
3. Panie zmiłuj się nad nami.

Celebrans odmawia następujące albo podobne wezwanie skierowane do Chrystusa, kończące się słowami: Zmiłuj się nad nami.
Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
Celebrans:
Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
Celebrans:
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
Celebrans prosi o odpuszczenie grzechów:
Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy, * doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.

pokropienie wodą św.

2p  -- Co oznacza bicie się w piersi

-poczucie grzeszności, żalu, skruchy

2p  -- Kiedy się bijemy w piersi w czasie Mszy

- spowiedź powszechna, moja wina

2p  -- Do czego powinien nas prowadzić żal za grzechy

-pragnienia poprawy swojego życia

 

 

Adwent czasem oczekiwania                                                 1.12.2022r

Czym jest Adwent?.

-jest czasem radosnego oczekiwania na podwójne przyjście Jezusa

Kiedy rozpoczyna się Adwent?.

-w niedziele po Uroczystości Chrystusa Króla i trwa przez okres czterech niedziel.

Jaka postać, ostatni prorok, jest wyakcentowana w Adwencie?.

-Jan Chrzciciel

Jakie są symbole Adwentu?.

- wieniec i świeca adwentowa — roratka

Co rozpoczyna w Kościele Adwent?.

-nowy rok liturgiczny

Kiedy kończy się 1 część Adwentu przygotowująca do paruzji, a zaczyna druga przygotowująca do Bożego Narodzenia?.

-16 XII się kończy I część, 17 XII zaczyna II część.

Do czego wzywa nas Jan Chrzciciel?.

-do nawrócenia

 

19.Mową ciała potwierdzać słowa - postawy liturgiczne                 22.11.2022

1p  -- Co wyraża twoja postawa w czasie liturgii?

-stosunek do Pana Boga i pozostałych uczestników

1p  -- Kto wejdzie do Królestwa Bożego

-kto pełni wole Ojca

2p  -- Czego pragnie Bóg

-byśmy Go poznali i pokochali i

1p  -- Co jest znakiem szacunku wobec Boga i Uczestników Mszy św?

-odpowiedni strój

3p  -- Co wyraża postawa stojąca

-szacunek, czynne zaangażowanie w liturgie, radość z odkupienia

3p  -- Co wyraża postawa siedząca?

-gotowość słuchania, królewskiej godności i zasiadania do uczty

1p  -- Co jest uczta na którą zaprasza nas Pan Bóg

-Eucharystia

3p  -- Co wyraża postawa klęcząca

-uniżenie, uznanie grzechu, adoracja Boga

 

18.Skarbonka - co warto gromadzić, a co rozdawać?                 17.11.2022

2p  -- Co symbolizuje wdowi grosz

-niewielka suma pieniędzy ofiarowana z miłości kosztem wyrzeczeń

2p  -- Które ze znanych ci przykazań wzywa do bezinteresowności

-5 kościelne – troszczyć się o potrzeby...

2p  -- O co mamy dbać wg Piątego Przykazania Kościelnego

-o ludzi ochrzczonych wyznających wiarę w Jezusa Chrystusa

2p  -- Czego uczy nas uboga wdowa

-bezinteresowności

 

 

 17.Jedna na dziewięćdziesiąt dziewięć - Bóg w poszukiwaniu zagubionego człowieka                                                                                        10.11.2022

2p  --Czym jest wiara?

 

2p  -- Dlaczego Bóg szuka człowieka zagubionego przez grzech?

-ponieważ go kocha

2p  -- Co może być wołaniem Jezusa  Dobrego Pasterza

-wyrzuty sumienia

2p  -- Kiedy idziemy za głosem Jezusa  Dobrego Pasterza

-gdy przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania

2p  -- Kogo w przypowieści o Dobrym Pasterzu symbolizują owce

-ochrzczonych, członków Koscioła

2p  -- Kogo w przypowieści o Dobrym Pasterzu symbolizują zagubione owce

-popełniający grzechy

2p  -- Kogo w przypowieści o Dobrym Pasterzu symbolizuje pasterz

-Pasterzem jest Bóg

 

 

 

 

16.Chodzić po wodzie - próba wiary                           8.11.2022

2p  --Czym jest wiara?

-Wiara, to bezgraniczne zaufanie Jezusowi, nawet jak jest nam ciężko. Często wymaga odwagi

2p  -- Dlaczego Piotr chodził po wodzie.

-Piotr chodził po wodzie, bo uwierzył Jezusowi, patrząc mu w oczy tylko o nim myślał

2p  -- Dlaczego Piotr zaczął tonąć?

-Ponieważ stracił kontakt z Jezusem, napełnił się lękiem i zwątpieniem

2p  -- Gdzie Jezus daje nam siłę do pokonywania życiowych problemów?

-Jezus daje nam siłę do pokonywania życiowych problemów w sakramentach, szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania oraz w Eucharystii

2p  --Jak Jezus wyciąga nas z odmętów grzechów?

-W sakramencie pokuty i pojednania wyciąga nas za rękę z grzechu

2p  -- Co trzeba zrobić, aby Jezus nam pomógł?

-Wystarczy poprosić, by doświadczyć Bożej pomocy

 

15.Ewangelia - wiadomość, na którą wszyscy czekają                 3.11.2022

1p  -- Co oznacza słowo Ewangelia?

-Słowo ewangelia z języka greckiego oznacza dosłownie dobra nowina

4p  -- Jak nazywają się ludzie, którymi Bóg posłużył się do spisania Ewangelii?

-św. Mateusz
-św. Marek
-św. Łukasz
-św. Jan Apostoł

12p  -- Jakimi symbolami określa się poszczególnych ewangelistów i dlaczego?

-św. Mateusz---uskrzydlona postać człowieka –ponieważ rozpoczyna pisać od rodowodu Jezusa i wymienia imiona
-św. Marek --- skrzydlaty lew –na początku opisuje działalność Jana Chrzciciela na pustyni, siedlisku lwów
-św. Łukasz ---wół – zaczyna od zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela w świątyni, wół był ofiarą składaną Bogu
-św. Jan Apostoł ---orzeł – jak orzeł wznosi się w Ewangelii ponad codzienność i zagłębia w sprawy Boże

2p  -- Ile jest Ewangelii, skoro pisało 4 ewangelistów?

-Ewangelia, Dobra Nowina jest jedna, ale opowiedziana na 4 sposoby, skierowana do różnych odbiorców

3p  -- Co poznajemy dzięki Ewangeliom?

-historie Jezusa z Nazaretu, jego czyny i naukę

1p  -- Czym jest homilia?

W homilii kapłan wyjaśnia nam znaczenie Ewangelii i podpowiada, jak

mamy realizować ją w naszym życiu.

 

Sprawdzian dział II  15 XI

 

14.Psalmy w MP4 - dusza śpiewa nie tylko z radości       27.10.2022

2p  -- Jak się nazywają pieśni którymi modlił się król Dawid

-Król Dawid tworzył i modlił się pieśniami nazywanymi psalmami

2p  -- Kto jest autorem psalmów?

-Autorem psalmów jest Dawid

13.Spojrzenie ratujące życie - wąż miedziany                          25.10.2022

2p  -- Za czym tęsknili Izraelici i czego nie doceniali?

-Izraelici tęsknili za Egiptem, choć tam byli niewolnikami, a niedoceniali wolności otrzymanej od Boga.

1p  -- Co jest konsekwencją niewierności Bogu?

-Konsekwencją niewierności Bogu jest śmierć.
Śmierć była konsekwencją ich niewierności.

2p  -- Zapowiedzią jakiego wydarzenia  i znaku był wąż miedziany?

-Wąż miedziany był zapowiedzią męki Chrystusa na krzyżu, był zapowiedzią znaku krzyża.
Tak jak Izraelici, którzy spojrzeli na węża mie­dzianego, zostawali przy życiu, tak my, chrześcijanie, jednocząc się przez wiarę z Chrystusem ukrzyżowanym, otrzymu­jemy życie wieczne. Dlatego mówimy, że wąż miedziany jest zapowiedzią krzyża Pana Jezusa.

1p  -- Znakiem czego był wąż miedziany?

-wąż miedziany na pustyni był znakiem miłosierdzia Boga i Jego przebaczenia

2p  -- Znakiem czego jest krzyż Chrystusa

-Krzyż Chrystusa jest znakiem Jego miłości i naszego zbawienia
Patrząc na krzyż, często nie pamiętamy, że jest on zna­kiem Bożej miłości. Krzyż Chrystusa ma wielką siłę. Musimy tylko spojrzeć na niego z wiarą.

1p  -- Jak mamy patrzeć na  krzyż Chrystusa

-z wiarą

3p  -- Kiedy oddajemy szczególną cześć krzyżowi?

Szczególną cześć krzyżowi Jezusa Chrystusa oddajemy:

-w Wielki Piątek,

-w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które obchodzimy 14 września (jest ono -związane z odnalezieniem przez Św. Helenę drzewa krzyża, na którym umarł Jezus -Chrystus; nastąpiło to prawdopodobnie 14 września 320 r.),

-w każdy piątek roku.

3p  -- Kto i w jaki sposób okazał nam największą miłość?

-największą miłość okazał nam Pan Bóg posyłając swojego Syna, by za nas cierpiał, umarł i zmartwychwstając obdarzył nas szczęściem wiecznym.

Bóg zesłał swego Syna, aby umarł na krzyżu z miłości do nas. Nikt inny nie okazał nam większej miłości.

2p  -- Jakie znasz nabożeństwo w którym skupiamy się na tajemnicy krzyża i męki Jezusa

-Droga Krzyżowa

12. Zebrać tyle ile trzeba –Manna                                   20.10.2022

--Jak nazywa się „chleb z nieba” który otrzymali Izraelici?
 Manna

--Ile manny rano mieli zbierać Izraelici?
Według potrzeb, by wyżywić się przecz cały dzień

--Kiedy Izraelici mieli zbierać podwójną porcję.?
Szóstego dnia by w szabat nie pracować

--Jak długo Izraelici korzystali z manny?
40 lat

--Symbolem czego jest Manna?
Bożej miłości

--Jaki chleb z nieba zapowiada manna?
Eucharystię

--Czym jest Eucharystia?
To chleb, który daje nam życie wieczne, dzięki niemu dojdziemy do nieba.

--Co świadczy, że Jezus chce abyśmy spożywali Eucharystię?
Sam o tym powiedział:
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. J6,51
*
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym
J6,54
*
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim J6,56
*

Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki  J6,58

--Przed czym przestrzega nas Jezus mówiąc o Eucharystii?
Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. J6,53


11. Krew baranka - ocalenie wybranych                        18.10.2022

-- Jaki nakaz wydał faraon dotyczący hebrajskich dzieci?
kazał zabijać nowonarodzonych Izraelskich chłopców.

-- Co oznacza słowo pascha?
Hebrajskie stawo „pascha" znaczy dosłownie „przejście". Izraelitom to słowo przypomina przejście z niewoli egipskiej do wolności.

--Kim Bóg posłużył się by wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?
Mojżeszem i jego bratem Aaronem

-Przed czym uchroniła Izraelitów krew Baranka?
przed  śmiercią synów pierworodnych

Jaki znak mieli użyć Izraelici, by ominął ich anioł śmierci?
mieli pomalować krwią baranka odrzwia i progi domów

-- Co zapowiada baranek paschalny?
Baranek paschalny, który uratował Izraelitów od śmierci, zapowiada Jezu­sa Chrystusa, który przez swoją śmierć i krew przelaną na krzyżu ratuje nas od śmierci wiecznej. Jezus podczas Ostat­niej Wieczerzy przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, by każdego z nas umocnić w drodze do nieba

-- Z jakiej niewoli wyzwolił nas Jezus?
Jezus wyzwolił nas z niewoli grzechu i ciągle przychodzi nam z pomo­cą, gdy zgrzeszymy. W sakramencie pokuty i pojednania wyzwala nas spod panowania grzechu i daje siłę w Komunii Świętej

-- W ten sposób wypracujemy w sobie wrażliwe sumienie przeduczynkowe?
Warto podejmować codzienną walkę ze złem przez systematyczny rachunek sumienia. W ten sposób wypracujemy w sobie wrażliwe sumienie przeduczynkowe, które odzywa się w nas przed podjęciem decyzji. Ono podpowiada nam, co ro­bić i jak się zachować w konkretnych sytuacjach.

-- Świętem Paschy chrześcijan są…..
święta Wielkiej Nocy (Wielkanocne)

10.Odzyskany skarb - Izaak na górze Moria                        13.10.2022

2p  -- Jakiej ofiary zażądał Pan Bóg od Abrahama

-Abraham miał złożyć Bogu swego syna Izaaka
Weź twego syna jedynego, którego mi­łujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę".

2p  -- Gdzie Abraham miał złożyć swego syna na ofiarę?

-Abraham miał złożyć swego syna na górze Moria
idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę

2p  -- Zapowiedzią jakiego wydarzenia była ofiara Abrahama

-Ofiara Abrahama była zapowiedzią ofiary Jezusa Baranka Bożego za nasze grzechy na Golgocie
Ofiara, jaką miał złożyć Abraham, zapowiada ofiarę krzyżową Pana Jezusa.

2p  -- Jak powinniśmy podchodzić dziś do tajemnicy Mszy Św.

-Powinniśmy uczestniczyć w ofierze Jezusa Chrystusa dokonującej się w Eucharystii i składać swoje duchowe dary
.
Pod­czas każdej Mszy Świętej Jezus składa siebie w ofierze pod posta­ciami chleba i wina. My możemy w tej ofierze uczestniczyć i skła­dać razem z Nim swoje duchowe ofiary.

2p  -- Jakie dary duchowe możesz składać Panu Jezusowi?

- Wykonana solidnie praca, wyświadczona pomoc czy modlitwa odmówiona z miłości do Boga i najbliższych jest naj­piękniejszym skarbem, jaki możemy ofiarować Panu Bogu

9.Chleb i wino - ofiara Melchizedeka      6.10.2022

2p  -- Kim był Melchizedek

-Melchizedek był królem Szalemu i kapłanem Boga Najwyższego.
Melchizedek, król Szalemu, czyli dosłownie „miasta pokoju Boga" — późniejszej Jerozolimy.

2p  -- Jakie dary złożył Melchizedek na powitanie Abrahama.

-Melchizedek król Szalemu, na powitanie Abrahama złożył Bogu w ofierze chleb i wino

1p  -- Co symbolizował chleb

-Chleb łączy w sobie ludzką pracę oraz dar ziemizboze. Jest symbolem daru Boga i trudu człowieka.

1p  -- Co symbolizowało wino

-Wino to znak radości przyjaźni i miłosci

1p  -- Skąd wracał Abraham, gdy spotkał Melchizedeka

-Abraham wracał z wojny w obronie swego bratanka Lota
Abram wyruszył na wojnę w obronie swojego bratanka Lota. Gdy wra­cał po zwycięstwie, na spotkanie wyszedł mu Melchizedek, król Szalemu

2p  -- Gdzie leży Szalem, jak to miejsce dziś nazywamy?

-Szalem leży w Ziemi Świętej, jest to dzisiejsza Jerozolima
król Szalemu, czyli dosłownie „miasta pokoju Boga" — późniejszej Jerozolimy.

1p  -- Zapowiedzią jakiego wydarzenia jest ofiara chleba i wina złożona przez Melchizedeka

-Ofiara Melchizedeka jest zapowiedzią Ostatniej Wieczerzy i przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa, czyli Eucharystii
Ofiara Melchizedeka zapowiada wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew.

 

3p  -- Co składamy Panu Bogu w ofierze w czasie każdej Mszy św.?

-W czasie Mszy św. Oprócz chleba i wina składamy Panu Bogu w ofierze nas samych. Przynosimy do ołtarza naszą pracę naukę i to co jest z tym związane.  Dlatego stoimy w czasie procesji z darami.
Podczas Mszy Świętej skła­damy w ofierze także samych siebie. Przynosimy do ołtarza naszą pracę i naukę oraz to, co z nimi związane: nasze sukcesy, porażki, problemy i radości. Kapłan w naszym imieniu   ofiarowuje je Bogu i składa na ołtarzu.

 

2p  -- Co uobecnia w czasie każdej Mszy św. Kapłan sprawujący Mszę św.?

-Każda Msza jest uobecnieniem ofiary Pana Jezusa na krzyżu będącej wynagrodzeniem za nasze grzechy
Jezus złożył w ofierze swemu Ojcu siebie same­go, swoje Ciało, i przelał na krzyżu swoją Krew za nasze grzechy. Ofiarę tę uobec­nia kapłan podczas Eucharystii, składa­jąc na ołtarzu chleb i wino, które stają się Ciałem i Krwią Jezusa.

1p  -- Jakie naczynie liturgiczne nazywamy „melchizedekiem”?

-W melchizedeku umieszcza się Hostię, pomiędzy dwa skrzydełka w kształcie półksiężyca, następnie kapłan wkłada je do monstrancji do adoracji. Naczynie to pozwala kapłanowi unikać dotykania Najświętszego Sakramentu

1p  -- Jak często należy przystępować do Komunii Świętej.

-Z Komunii św. należy korzystać w czasie każdej Eucharystii.

2p  -- Jak często wolno przyjmować Komunię świętą?

-Komunię Świętą można przyjmować nawet 2 razy w ciągu dnia pod warunkiem, że uczestniczy się w całej Mszy św.

2p  -- Dlaczego należy przyjmować Komunię św. na Mszy św.

-Aby być uczestnikiem Eucharystii a nie tylko widzem należy przyjąć Jezusa w Komunii. Po to ją ustanowił

1p  -- Ile trwa post eucharystyczny?

Post eucharystyczny trwa 1 godzinę przed Mszą.

 

8. Zyski i straty budowniczych - wieża Babel 

2p  -Czym jest pycha

Pycha, to zajmowanie miejsca należnego Bogu i odrzucanie Jego miłości.

2p  -- Do czego prowadzi człowieka pycha?

-Pycha prowadzi do chęci osiągnięcia swego celu nie zwracając uwagi na potrzeby innych, prowadzi do niezgody
To pycha sprawia, że ludzie nie potrafią żyć ze sobą w zgodzie. Każdy chce osiągnąć tylko własny cel, nie licząc się z innymi. Konsekwencją jest wzajemne niezrozumienie, cierpienie bliskich nam osób oraz nasze poczucie samotności i odrzucenia. Oddalamy się także od Boga.

1p  -- Co oznacza symboliczne określenie „sięgać nieba”?
-
Określenie to oznacza rzucenie wyzwania Bogu, który jest w niebie, chęć by być mu równym. Słowa „sięgać nieba" oznaczają rzucenie wyzwania Bogu, który jest w nie­bie, pragnienie, by być Mu równym.

1p  -- Co oznacza symboliczne określenie „pomieszania języków”?
-
Określenie to przypomina, że dążenie do potęgi i sławy bez Boga prowadzi do konfliktów z drugim człowiekiem. Wyrażenie „pomieszać języki" przy­pomina, że dążenie do potęgi i sła­wy bez Boga prowadzi do konfliktu z drugim człowiekiem. To właśnie stało się z budowniczymi wieży Babel. Rozproszyli się po ziemi i stali się sobie obcy.

1p  -- Co jest szansą na zjednoczenie wszystkich ludzi i znalezienie „wspólnego języka”

-Jedyną szansą na zjednoczenie wszystkich ludzi podzielonych przez pychę (Wieża Babel jest jej symbolem) i znalezienie wspólnego języka jest przyjęcie Ducha Świętego i kierowanie się Jego wskazaniami
Duch Święty sprawił, że nastąpiło coś odwrotnego niż to, co wydarzyło się podczas budowy wieży Babel. Choć przebywający w Jerozolimie Żydzi ze wszystkich stron świata mówili różnymi językami, rozumieli to, co gło­sili apostołowie, którzy znali tylko swój język ojczysty.

Dziś ludzi na całym świecie jednoczy Duch Święty działający w Koście­le.

1p  -- Kiedy w naszej parafii modlimy się o dary Ducha Świętego
-
O dary Ducha Świętego modlimy się zawsze w 3 sobotę miesiąca o 18.00.

2p  -- Do czego zobowiązuje nas I przykazanie Dekalogu?

-Pierwsze przykazanie zobowiązuje nas, byśmy na pierwszym miejscu stawiali Boga.
Przykazanie „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną" wzy­wa nas, abyśmy na pierwszym miejscu stawiali Pana Boga. Prze­strzega również przed grzechami przeciw wierze,

6p  -- O jakich grzechach przeciw wierze przypomniałeś sobie na lekcji o wieży Babel. Zdefiniuj je.

-Zwątpienie- przekonanie, że Bóg o nas zapomniał i nie troszczy się o nas.
-Niewiara — świadome odrzucenie jakiejś prawdy objawionej nam przez Boga
-Ateizm — odrzucenie istnienia Boga i prawd przez Niego obja­wionych

 

 

 

 

 

-Październik miesiącem Maryi i Różańca                             29.09.2022
pytania do zapoznania

 

 

 

Historia Różańca

 

Osoba

Jej wkład w rozwój modlitwy różańcowej

 

Maryja, Matka Boża

wzywała do modlitwy różańcowej w czasie objawień (Fatima, Gietrzwałd…)

 

Św. Dominik

podczas kazań wielokrotnie powtarzał Pozdrowienie anielskie i Modlitwę Pańską

 

Alan de la Roche

ustalił liczbę 150 Zdrowaś Maryjo

 

św. Pius V

ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 października na pamiątkę wygranej bitwy w Lepanto (1571r)

 

Leon XIII

polecił odmawiać różaniec przez cały październik (1885r)

 

św. Jan Paweł II

dodał tajemnice światła (2003r)

 

 

Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, rozważaniem historii zbawienia. Odmawiając tę modlitwę, przypominamy sobie, jak wiele Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Możemy powiedzieć, że w różańcu patrzymy na Jezusa i Jego życie oczyma Maryi.

 

 

7. Drogowskazy dla błądzących - Niewiasta i Jej Syn                    27.09.2022

Co było źródłem szczęścia Adama i Ewy w raju?

- Szczęście Adama i Ewy w raju polegało na przebywaniu w obecności Boga.

Co to jest Protoewangelia?

-Zapowiedź Boga : Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę".

Kto ma moc pokonać szatana?

-Szatana może pokonać tylko Chrystus. My z tego korzystamy

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma modlitwa egzorcyzmu?

-uwolnienie od władzy szatana

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma woda? 

-obmycie z grzechu pierworodnego

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma namaszczenie 

- wybranie przez Boga i włączenie do wspólnoty Kościoła

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma biała szata

-czystość serca, wolność od grzechu pierworodnego

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma  świeca

-obecność Chrystusa, światłości świata

Dlaczego chrzcimy małe dzieci, które nie mogą wyznać wiary   

-ponieważ w ich imieniu robią to dorośli przysięgając przekazać wiarę dzieciom

 

6. Ciernie, osty i trud - wszystko przez grzech                          22.09.2022

Jakie polecenie Boga realizujemy troszcząc się o środowisko?
-Bóg nakazał czyńcie sobie ziemię poddaną, wezwał nas do opieki nad ziemią.

Skąd się bierze niewłaściwy stosunek ludzi do świata materialnego?
- Niewłaściwy stosunek ludzi do dóbr ziemskich jest konsekwencją grzechu pierworodnego.

Skąd się bierze cierpienie na świecie?
Jest skutkiem grzechu pierworodnego

5. Moje ciało jest świątynią                                                          20.09.2022

Od kiedy nasze ciało jest świątynią Boga?
- Od chwili chrztu zamieszkał w nas Bóg. Każde miej­sce, gdzie przebywa Bóg, jest święte..

Dzięki ciału możemy porozu­miewać się z drugim człowie­kiem. Bóg obdarzył je zmy­słami wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, abyśmy mogli poprzez nie odbierać sygnały z zewnątrz.

Gdy nasza intymność jest szanowana, zwiększa się w nas poczu­cie własnej wartości. Przekroczenie granicy intymności sprawia, że cierpimy. Poczucie własnej wartości nazywamy również inaczej godnością.

„Wstydliwość jest skromnością. Wpływa na wybór ubioru. Zacho­wuje milczenie lub dystans tam, gdzie pojawia się niebezpieczeń­stwo niezdrowej ciekawości. Staje się dyskrecją".

 

4.  Dlaczego trzeba było opuścić Eden                                          15 IX 2022

1 Na czym polega sedno każdego grzechu na podstawie grzechu pierworodnego.
-Każdy grzech jest efektem braku zaufania Bogu

2 Czym skusił szatan pierwszych ludzi?
-
Szatan obiecał, ze człowiek będzie równy Bogu, będzie znał dobro i zło. (wcześniej znał tylko dobro i był bezpieczny od wszelkiego zła)

3. Co jest konsekwencją każdego grzechu?
-konsekwencją grzechu jest lęk przed Bogiem i ucieczka przed nim

4. Co było źródłem pierwszego grzechu
- Źródłem grzechu pierwszych rodziców była pycha, która z kolei jest źródłem wszystkich innych grzechów.

5.  Wymień grzechy główne.
- Grzechy główne: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo

6.  Co to jest cnota?
- Stałą gotowość czynienia dobra, nawet mimo niesprzyjających warunków, nazywamy cnotą.

7.  Wymień cnoty, będące przeciwieństwem grzechów głównych
- Cnoty: pokora, hojność, czystość, życzliwość, umiarkowanie, łagodność, pracowitość

 

3.Moje drzewo rodowe, czyli kto pochodzi od małpy, a kto od Adama i Ewy?

1. Na czyj obraz Bóg stworzył człowieka?
- Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

2. Przypomnij opis stworzenia człowieka, który miał ukazać wyjątkowość człowieka i jego podobieństwo do Boga:

- rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!" Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

3. Przypomnij opis stworzenia człowieka, który miał ukazać, że człowiek  jest równocześnie istotą cielesną i ducho­wą.
- Opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy stwierdza, że «Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą»

4. Jakie zadanie Bóg daje człowiekowi
-ludzie mają być płodni, mają zaludnić ziemię i się nią opiekować

5. W czym jesteś podobny do Boga
-nieśmiertelność (duszy), -rozum, -wolna wola

6. Dlaczego biblijny opis stworzenia człowieka nie jest sprzeczny z wynikami nauk przyrodniczych
- Ponieważ Biblia zajmuje się pochodzeniem człowieka, a biologia pocho­dzeniem ciała człowieka, biblijny opis stworzenia człowieka nie jest sprzeczny z wynikami nauk przyrodniczych,

7. Co wspólnego mają mężczyzna i kobieta
- mężczyzna i kobieta mają godność, która pochodzi od Boga

8.  Co człowieka odróżnia od zwierząt?
- Człowiek jako jedyne stworzenie na ziemi potrafi kochać, myśleć i tworzyć,

 

2.Kto stworzył dinozaury?

1.  Jak należy odczytywać biblijny opis stworzenia świata?

- biblijny opis stworzenia człowieka należy odczytywać jako hymn ku czci Boga

2 Co chce nam przekazać biblijny opis stworzenia świata?

-Bóg jest źródłem zaistnienia świata– wszystko stworzył
-Bóg stworzył wszystko doskonałe - symbol liczby 7

3 Jak pogodzić biblijny opis stworzenia świata i teorię ewolucji.

-jedno z drugim się nie wyklucza
-Biblia ukazuje Boga jako twórcę wszystkiego, nie neguje, że mógł się posłużyć zasadami ewolucji…

3. Dlaczego Bóg stwarzał świat 7 dni?
Liczba 7 jest symboliczna i oznacza pełnię oraz doskonałość

4. Jak ma się Biblijny opis stworzenia świata i teoria ewolucji?
Biblijny opis stworzenia świata nie przeczy teorii ewolucji, Bóg jest źródłem istnienia, mógł się posłużyć ewolucją.

 

 

1.Jak rozumieć Biblię - prawda pouczających opowieści i symboli

Kto jest autorem Pisma Świętego
Pismo Święte ma dwóch autorów: Boga i człowieka. Bóg wybierał różne osoby, by pod natchnieniem Du­cha Świętego spisywały Jego słowa, które chciał przekazać wszystkim ludziom.

Co jest celem Biblii?
- Celem Biblii jest pokazanie działania Boga w życiu ludzi,  nie jest jednak podawanie faktów historycznych, czy praw fizycznych

Za pośrednictwem czego Bóg przemawia do człowieka w Biblii?
-Biblia przemawia do nas za pośrednictwem symboli i obrazów

Co nam pokazuje Pismo święte?
Pismo Święte pokazuje nam historię zba­wienia od stworzenia świata i człowieka, przez grzech pierworodny, historię narodu wybra­nego, przyjście na świat Syna Bożego, Jego śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpie­nie, zesłanie Ducha Świętego aż po koniec świata, kiedy odbędzie się sąd ostateczny. Na różne sposoby Biblia przekazuje nam prawdę o wielkiej miłości Boga, który pragnie zba­wienia człowieka.

5. Jakie zadanie ma Biblia
Biblia ma pomóc nam zrozumieć świat i poznać Boga

 

 

6. Ciernie, osty i trud - wszystko przez grzech                          22.09.2022

Jakie polecenie Boga realizujemy troszcząc się o środowisko?
-Bóg nakazał czyńcie sobie ziemię poddaną, wezwał nas do opieki nad ziemią.

Skąd się bierze niewłaściwy stosunek ludzi do świata materialnego?
- Niewłaściwy stosunek ludzi do dóbr ziemskich jest konsekwencją grzechu pierworodnego.

Skąd się bierze cierpienie na świecie?
Jest skutkiem grzechu pierworodnego

7. Drogowskazy dla błądzących - Niewiasta i Jej Syn                    27.09.2022

Co było źródłem szczęścia Adama i Ewy w raju?

- Szczęście Adama i Ewy w raju polegało na przebywaniu w obecności Boga.

Co to jest Protoewangelia?

-Zapowiedź Boga : Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę".

Kto ma moc pokonać szatana?

-Szatana może pokonać tylko Chrystus. My z tego korzystamy

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma modlitwa egzorcyzmu?

-uwolnienie od władzy szatana

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma woda? 

-obmycie z grzechu pierworodnego

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma namaszczenie 

- wybranie przez Boga i włączenie do wspólnoty Kościoła

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma biała szata

-czystość serca, wolność od grzechu pierworodnego

Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma  świeca

-obecność Chrystusa, światłości świata

Dlaczego chrzcimy małe dzieci, które nie mogą wyznać wiary   

-ponieważ w ich imieniu robią to dorośli przysięgając przekazać wiarę dzieciom