Klasa 5

 

 

 

 

sprawdzian dział 4 - pomoce

https://wordwall.net/play/55136/517/926

 

 


sprawdzian dział 3

https://wordwall.net/play/53679/745/397

 

TRIDUUM PASCHALNE

https://wordwall.net/play/14232/049/808

 

42.  Benedykt

41. 

40. 

 

39.  CHCĘ POMAGAĆ INNYM. WOLONTARIAT

Czego uczy nas lekcja o wolontariacie?

Którzy ludzie zasługują na szacunek?

 

38. NA CO WYDAJE ZAOSZCZEDZONY CZAS?

Odpoczynek jest potrzebny każdemu z nas, byśmy …..

Co jest potrzebne do dobrego wykorzystywania czasu, z szacunkiem wobec siebie i in­nych,

Dlaczego Bóg powinien być w centrum naszej pracy i wypoczynku

Co należy zachować między pracą, modli­twą, przebywaniem z innymi i odpoczynkiem.

Dlaczego nie powinniśmy odrzucić zasad i kierować się tylko swoimi zachciankami

37. MOJE OBOWIĄZKI, KTÓRE MNIE ROZWIJAJĄ

W czasie tej ;lekcji zwrócono uwagę, ze warto

 Czym się kierował człowiek rozdzielając talenty sługom

Co pan kazał zrobić ze sługą, który oddał mu 1 talent?

Talenty z przypowieści mają znaczenie symboliczne. Jakie?

Moje obowiązki dają mi możliwość

Każdy z nas otrzymuje od Boga zadanie do wykonania w życiu, a razem z nim Bóg daje

Jeśli nie korzystamy z Bożej pomocy,

Dla czego musimy odpowiedzialnie potraktować umiejętności, które posiadamy?

37. MOJE OBOWIĄZKI, KTÓRE MNIE ROZWIJAJĄ

W czasie tej ;lekcji zwrócono uwagę, ze warto

Czym się kierował człowiek rozdzielając talenty sługom

Co pan kazał zrobić ze sługą, który oddał mu 1 talent?

Talenty z przypowieści mają znaczenie symboliczne. Jakie?

Moje obowiązki dają mi możliwość

Każdy z nas otrzymuje od Boga zadanie do wykonania w życiu, a razem z nim Bóg daje

Jeśli nie korzystamy z Bożej pomocy,

Dla czego musimy odpowiedzialnie potraktować umiejętności, które posiadamy?

 

 36 Kto ma rację a kto nie                                                        15.03.2023

https://wordwall.net/play/53822/941/901

 

By unikać konfliktów z rodzicami i nie tyl­ko z nimi:

Dotrzymuj złożonych obietnic.

Wypełniaj swoje obowiązki.

Mów prawdę.

Pracuj nad swoim charakterem.

Panuj nad formami wyrażania gniewu (staraj się zachowywać spokój).

Zawsze szukaj porozumienia i rozmawiaj.

Nie żałuj swojego czasu dla innych.

Jeżeli wyrządziłeś komuś krzywdę, przyznaj się, przeproś i napraw zło.

Kiedy ktoś wyrządził ci krzywdę, wybaczaj.

Nie potępiaj ludzi.

Miej zdrowe poczucie humoru. Naucz się żartować z samego siebie.

Powierzaj Bogu swoje relacje z innymi i proś Go o umiejętność przeba­czania im.

 

 

Zapamiętaj

Rozwiązując konflikt warto:

-wysłuchać argumentów drugiej strony,

-szukać wspólnego rozwiązania,

-poprosić o pomoc kogoś innego,

-przeprosić i umieć się wycofać, jeśli wymaga tego sytuacja i jest to możliwe,

przebaczyć i dążyć do zgody,

-modlić się wspólnie.

 

Konflikt to nie walka, ale wyzwanie. Może on także być czymś pozytywnym. Dzięki niemu możesz więcej dowiedzieć się o sobie, o tym, czego naprawdę chcesz

 

 35. TAJEMNICA SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA –                       9.03.2023

https://wordwall.net/play/53606/992/642

 

34.  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DUCHOWEGO W MOIM ŻYCIU  8.03.2023
https://wordwall.net/play/53573/871/252  

33. TO MOJE ŻYCIE – SAM O SOBIE DECYDUJĘ                                 2.03.2023               
https://wordwall.net/play/53496/850/434

32. Pozdrowienie chrześcijańskie wyrazem mojej wiary                  1.03.2023           

https://wordwall.net/play/52944/377/162


57. Pustynia miejscem próby                                                       23.02.2023      

 31. Być światłem i solą                                                                       

https://wordwall.net/play/52867/531/388                                       22.02.2023      

30. KIEDY KLĘKAĆ, A KIEDY SIADAĆ?                            16.02.2023

https://wordwall.net/play/52662/756/931

29. „OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY”                           15.02.2023

https://wordwall.net/play/52639/850/163

 

https://wordwall.net/play/52641/489/107

 

Co oznacza słowo Eucharystia?

- dziękczynienie

Wymień elementy Liturgii Eucharystycznej?

 • Przygotowanie darów ofiarnych

– Ofiarowanie chleba i wina

– Modlitwa nad darami

 

• Modlitwa eucharystyczna

– Prefacja

Sanctus – „Święty, Święty, Święty…”

– Przeistoczenie (konsekracja)

– Modlitwy wstawiennicze

– Zakończenie modlitwy eucharystycznej „Przez Chrystusa, z Chrystusem…”

Obrzędy Komunii Świętej

– Ojcze nasz

Agnus Dei – „Baranku Boży...”

– Komunia Święta

– Modlitwa po Komunii

 

W Starym Testa­mencie przymierze było umową między Bogiem a Izraelitami-jaką?

- Bóg zobo­wiązywał się do opieki nad swoim ludem i do pomagania mu w trudnych sytuacjach, a naród wybrany miał wiernie czcić Boga i wypełniać Jego przykazania.

Kto i gdzie zawiera Nowe Przymierze?

- Na krzyżu Jezus Chrystus zawiera Nowe Przymierze, nową umowę mię­dzy Bogiem a ludźmi.

Zapamiętaj aklamacje po przeistoczeniu!

- Kapłan: Oto wielka tajemnica wiary.
Wierni: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwych­wstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Aklamacja druga:
Kapłan:
Wielka jest tajemnica naszej wiary.
Wierni: Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.

Aklamacja trzecia:
Kapłan:
Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
Wierni: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.

Aklamacja czwarta
Kapłan:
Tajemnica wiary.
Wierni: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

Co jest najważniejszym momentem w  Eucharystii?

- przeistoczenie. Kapłan w imieniu całej społeczności wiernych wzywa mocy Ducha Święte­go, aby chleb i wino zostały konsekrowane i stały się Ciałem i Krwią Chrystusa. Słowa, które wtedy wypowiada, są sformułowane w cza­sie teraźniejszym, co świadczy o tym, że ofiara Pana Jezusa dokonuje się tu i teraz. Zmysły mówią nam, że na ołtarzu jest chleb i wino, ale wiara podpowiada, że to Ciało i Krew Jezusa.

 

 

28.  Z KIM ROZMAWIAM W KOŚCIELE?              8.02.2023

Wymień elementy Liturgii Słowa w niedziele i święta.

-I czytanie – ze Starego Testamentu
-Psalm responsoryjny
-II czytanie – z Nowego Testamentu
-Śpiew przed Ewangelią
-Ewangelia
-Homilia lub kazanie
-Wyznanie wiary – Credo
-Modlitwa powszechna

W jakie cykle są ułożone czytania mszalne?

-  Trzyletni cykl przeznaczony na niedziele i święta jest oznaczony literami A, B, C. Na dni powszednie mamy cykl dwuletni, w którym kolejne lata nazywamy rokiem I (nieparzysty) lub II (parzysty).

Gdzie znajdują się czytania mszalne?

- w lekcjonarzu

Przez co mówi do nas Bóg w liturgii?

- Bóg mówi do nas przez słowa Pisma Świętego i przez wygłaszającego homilię kapłana.

Czym odpowiadamy na słowo do nas skierowane?

- Odpowiadamy przez włączanie się w śpiew psalmu, rozważanie Ewangelii, wyznanie wiary i prośbę w konkretnych po­trzebach Kościoła i świata w modlitwie wiernych. Podczas liturgii sło­wa uczymy się przekładać prawdy biblijne na nasze codzienne życie. Możemy kontynuować dialog z Bogiem rozpoczęty podczas litur­gii słowa, jeśli dobrymi uczynkami, modlitwą i pomaganiem bliźnie­mu realizujemy to, co usłyszeliśmy od Boga.

 

27.Jak spotkać żywego Jezusa? Obowiązek, ale i przywilej udziału we Mszy Świętej 1.02.2022                                                                                         

 

 Z czego ludzie wierzący czerpią siłę do codziennego życia.?

-  Z udziału w Eu­charystii i adoracji Najświętszego Sakramentu

Czym jest liturgia?

- Liturgia to wszelki kult oddawany Bogu. Podczas liturgii jednocześnie dokonuje się uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka

Co trzeba zrobić, by w liturgii doświadczyć obecności Boga?

- musimy angażować się w liturgię wewnętrznie i zewnętrznie, czyli swoim duchem i swoim ciałem

Budowa Mszy św- wymień jej elementy?

- obrzędy wstępne,
-liturgia słowa
-liturgia eucharystyczna
-obrzędy zakończenia

 

26.   PIERWSZY Z SAKRAMENTÓW                                                 11.01.2022                                                                                        

Kiedy zostałeś ochrzczony

-

Jak się nazywa miejsce narodzin dla Boga i Kościoła

- chrzcielnica

Co zadeklarowali rodzice przy twoim chrzcie?

- że będą mnie wychowywać  w wierze

Jakim słowem określany jest chrzest w języku greckim?

- baptismos, które oznacza „zanurzenie, obmycie”

Czym jest i ile trwał katechumenat?

- przygotowanie do chrzest, trwał około 3 lat.

Zanurzenie = udział w śmierci Chrystusa, umieranie dla grzechu.

Wynurzenie = udział w zmartwychwstaniu Chrystusa,

narodziny do nowego życia.

 

– Czym kapłan namaszcza głowę dziecka podczas chrztu?

- olejem Krzyżma

uzupełnij Dziękuję za dar wiary

rodzicom ponieważ…

rodzicom chrzestnym ponieważ…

dziadkom…

-

 

 

25.  JAK SŁUCHAĆ BOGA? SAMUEL                                          22.12.2022                                                                                        

Co to jest powołanie?

- Pan Bóg wzywa ludzi do rożnych zadań, na przykład do ojcostwa lub macierzyństwa, do kapłaństwa lub życia zakonnego. Przez chrzest powołał każdego z nas do świętości. Jesteśmy też powołani do wierności Pan Bogu.

 Gdzie spał Samuel?

-Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza

Kim stał się Samuel, gdy zaczął słuchać Boga?

- prorokiem

Napisz, dlaczego sumienne wypełnianie obowiązkow w domu i w szkole

może być odpowiedzią na Boże powołanie.

-

 

 

 

24.   KORZYSTANIE Z BOŻEJ MOCY. SAMSON        20.12.2022                                                                                        

Jakiego sędziego posłał Bóg Izraelitom, gdy byli nękani przez Filistynów?

- Samsona

Kiedy i do czego Bóg wybrał Samsona?

- przed jego narodzinami, aby wyzwolił lud Izraela z rąk Filistynów

Jak zmusili Filistyni Żydów do wydania Samsona?

- Filistyni napadli na ziemie pokolenia Judy, zniszczyli plony i ukradli bydło. Mieszkańcy z lęku o swój dobytek związali Samsona i zaprowadzili do Filistynów.

Dlaczego żydzi musieli walczyć z Filistynami i przegrywali?

-  Odeszli od Boga i nie przestrzegali Jego praw, a tym samym odrzucili Bożą opiekę

Kto przekazał Filistynom sekret siły Samsona?

- jego ukochana - Dalilla

Co zrobiono, by schwytać Samsona?

- odcięto mu włosy

Co zrobiono z Samsonem, gdy stracił siłę?

- pojmali Samsona, oślepili go i uprowadzili do Gazy. Tam, zakuty w podwójne łańcuchy, pracował jako niewolnik

Co dla nas jest źródłem mocy?

- Źródłem mocy Bożej są dla nas sakramenty

Co Bóg daje nam w sakramencie chrztu?

- odzyskujemy w nim utraconą łaskę uświęcającą.

Co Bóg daje nam w sakramencie bierzmowania?

- Pan Jezus daje nam w tym sakramencie Ducha Świę­tego, który pogłębia naszą wiarę i daje nam moc świadczenia o Nim.

Co Bóg daje nam w sakramencie Eucharystii?

- Jezus karmi nas swoim Ciałem, umacnia i przemienia.

Co Bóg daje nam w sakramencie pokuty i pojednania?

- Bóg przebacza nam nasze grzechy.

Co Bóg daje nam w sakramencie chorych

- Bóg odpuszcza chorym grzechy i pomaga znosić cierpienie.

Co Bóg daje nam w sakramencie kapłaństwa?

- Pan Jezus pomaga kapłanom, aby w Jego imieniu prowa­dzili nas do nieba.

Co Bóg daje nam w sakramencie małżeństwa?

- Jezus pomaga kobiecie i mężczyźnie, aby byli wiernymi małżonkami i dobrze wychowywali swoje dzieci.

 

23.  BOŻE KRYTERIA WYBORU LUDZI. GEDEON                               15.12.2022                                                                                       

--Kto napadał Izraelitów za czasu Gedeona?

- Madianici

--Kim był Gedeon

- był sędzią   Zadaniem biblijnych sędziów było prowadzenie narodu wybranego w trudnych, często niebezpiecznych sytuacjach.

--Dlaczego Gedeon miał możliwość pobicia Madianitów mimo że miał tak mało ludzi?

- ponieważ Bóg był z nim

--Co każdy otrzymał od Boga?

- zadanie do wykonania

--Dzięki komu Izraelici pokonali wrogów?

- dzięki Panu Bogu

--Na czym polega pokora?

- Pokora to uznanie, że życie, łaska zbawienia, wolność, miłość po­chodzą od Pana Boga i tylko z Nim człowiek jest w stanie dobrze żyć.

--Dlaczego Bóg wybrał Gedeona?

- Wybrał Gedeona ze względu na jego pokorę i odwagę.  Uratował swój naród. Jego postawa jest dla nas przykładem, że my również powinniśmy zaufać Bogu, szczególnie wtedy, gdy wydaje się nam, że nie podołamy wyznaczonej roli.

--https://www.youtube.com/watch?v=Ukpj6jYfQzQ

Gedeon - Sezon 2 Odcinek 10 - Całe odcinki (oficjalna wersja HD) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=LhE5TLPZqXw

 

-

 

 22. UMOWA WYRYTA NA KAMIENNYCH TABLICACH. PRZYMIERZE NA SYNAJU                                                                            14.12.2022                                                                                       

--Ta  katecheza uczy nas że warto….

-  być wiernym Bogu i Jego przykazaniom

--Co nazywany tablicami Świadectwa?

- Dekalog

--Kto wprowadził Naród Wybrany do Kanaan

- Jozue

--Gdzie Jozue odnowił Przymierze z Synaju?

- w Sychem

--Gdzie Bóg zawarł przymierze z nami?

- podczas chrztu

--Gdzie co roku przeżywamy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych?

- podczas liturgii Wigilii Pas­chalnej

 21. TRUDNA PODRÓŻ. WĘDRÓWKA NARODU WYBRANEGO PRZEZ PUSTYNIĘ

--Do czego zobowiązuje wolność?

-  Wolność wymaga podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

--O czym uczy nas ta lekcja w sprawie trudnych sytuacji?

-  warto  prosić Boga o pomoc w trudnych sytuacjach

--Izraelici buntowali się przeciw Bogu i tracili w Niego wiarę – w jakich sytuacjach?

- brak pożywienia, brak wody,

--Czym Pan Bóg nakarmił swój lud?

- manną

--Skąd wzięli wodę na pustyni?

-wypłynęła ze skały po uderzeniu laską Mojżesza

--Jaka kara spotkała Izraelitów za tęsknotę za niewolą i szemranie przeciw Bogu?

- węże o jadzie palącym- po ukąszeniu umierali?

--Jakie lekarstwo Bóg dał na ukąszenia węży?

- Na polecenie Boga Mojżesz sporządził węża i umieścił  go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzał  na niego, zostawał  przy życiu”.

--O czym uczy nas ta lekcja w sprawie wolności?-

- stawanie się wolnym wymaga pracy nad sobą

-- Co jest zapowiedzią Eucharystii?

- manna

-- Co symbolizuje woda, która wypłynęła ze skały, gdy Mojżesz uderzył w nią laską

- jest znakiem ocalenia i Bożej łaski. Wydarzenie to jest zapowiedzią sakramentu chrztu, w którym przez polanie wodą zostaliśmy obmyci z grzechu pierworodnego i otrzymaliśmy łaskę włączenia do Kościoła.

-- Co symbolizuje wąż umieszczony na palu?

- zapowiada Jezusa, który umarł za na­sze grzechy zawieszony na drzewie krzyża, by ocalić nas od śmierci wiecznej. Tak jak Izraelici, którzy spojrzeli na węża miedzianego, zo­stawali przy życiu, tak my, chrześcijanie, jednocząc się przez wiarę z Chrystusem ukrzyżowanym, otrzymujemy życie wieczne.

--

-

 20. WYJŚCIE Z NIEWOLI. MOJŻESZ    1.12.2022

--Dlaczego Egipcjanie bali się Narodu Wybranego?

-z powodu ich liczebności

--Jak Egipcjanie chcieli zniszczyć Izraelitów?

-kazali im ciężko pracować jako niewolnikom
- wszystkie nowo naro­dzone dzieci płci męskiej miały być zabijane

--Jak Bóg zmusił Egipcjan do wypuszczenia Izraelitów

-zesłał na nich 10 plag

--Jakie to były plagi zesłał Bóg?

-wody Nilu zamieniły się w krew, ryby wyginęły, a ludzie umierali z pragnienia, w całym Egipcie zaroiło się od żab, które dostały się nawet do królewskiego pałacu. Gdy żaby wyginęły, pojawiło się nieskończenie wiele komarów. Po nich przyleciały muchy i zaczęło chorować bydło, ziemię opanowały ciemności, a wielki grad zniszczył pola. Następnie nadleciała szarańcza, pożerając wszystko na swej drodze. Ostatnia plaga umarli  wszyscy pierworodni w całym Egipcie.

--Co Izraelitów uchroniło przed śmiercią?

-Krew Baranka

--Jak Bóg obronił Izraelitów przed 600 rydwanami faraona?

-zatopił ich w Morzu Czerwonym

--Zapowiedzią czego jest baranek złożony w ofierze w Egipcie?

-każdej Mszy Świętej

--Zapowiedzią kogo jest Baranek paschalny?

-Baranek paschalny, który uratował Izraelitów od śmierci, zapowia­da Jezusa Chrystusa, który przez swoją śmierć i krew przelaną na krzy­żu ratuje nas od śmierci wiecznej.

--Kto i dlaczego jest prawdziwym Barankiem Paschalnym?

-Jezus Chrystus jest prawdziwym Barankiem Paschal­nym, który wyzwala nas z niewoli grzechu i daje nam życie wieczne.

--Co jest Świętem Paschy dla chrześcijan?

-Świętem Paschy dla chrześcijan jest Wielkanoc, kiedy wspomina­my zwycięstwo Jezusa nad śmiercią

 

54. WOKÓŁ HISTORII ZBAWIENIA. ROK LITURGICZNY       30.11.2022

Notatka dla chętnych, potencjalne pytania na sprawdzian

--Co tworzy rok liturgiczny?

-Wspomnienie wydarzeń, które są dziełem Boga dla naszego zbawienia

--Czym zaczyna się rok liturgiczny?

-okresem Adwentu

--Jaka liturgia pojawia się w Adwencie?

-roraty

-- Jaka liturgia pojawia się w Wielkim Poście?

-Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa

-- Jaka liturgia pojawia się w maju?

-Nabożeństwo Majowe śpiewamy Litanię Loretańską do MB

-- Jaka liturgia pojawia się w czerwcu?

-Nabożeństwo Czerwcowe  śpiewamy Litanię do NSP Jezusa

-- Jaka liturgia pojawia się w październiku?

-Nabożeństwo Różańcowe

19. STAŁ SIĘ NARZĘDZIEM BOGA. JÓZEF EGIPSKI                                  23.11.2022

--Który brat uratował Józefa przed śmiercią?

- Ruben

--Józefa bracia sprzedali do niewoli. Kto był jego Panem?

- Potifar, dowódca straży faraona

--Dlaczego Józef trafił do więzienia?

- fałszywe oskarżenie żony Putifara

--Kto polecił Józefa faraonowi

- podczaszy, były więzień, któremu Józef wyjaśnił sen

--Co śnił faraon?

- Siedem krów tłustych i 7 pełnych kłosów, które zostały pożarte przez chude krowy i puste kłosy

--Kim został Józef z woli faraona

- Zarządcą Egiptu

--Jak Józef zachował się względem braci?

- przebaczył im

--Gdzie osiedlili się Żydzi?

- w żyznej ziemi Goszen

--Czego uczy nas Bóg w tej lekcji?

- Bóg z każdej sytuacji może wyprowadzić dobro
-przebaczenie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania

 

 18. JAK MASZ NA IMIĘ: JAKUB CZY IZRAEL?                                   17.11.2022

--Jaki symbol ma nocna walka Jakuba z Bogiem?

- jest symbolem wewnętrznej przemia­ny

--Co oznaczało imię Jakub?

- oszust, ten, który oszukuje

--Co świadczy o nowej tożsamości, przemianie Jakuba?

- zmiana imienia

--Czego Bóg oczekuje od nas?

- naszej przemiany

--Wymień cnoty boskie

- wiara, nadzieja i miłość

--Jakie mają zadanie cnoty?

- Cnoty kształtują charakter człowieka i zabezpieczają go przed wpływem zła

--Cnoty kardynalne należy rozwijać- które to są?

- roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo

--Cnota to stała dyspo­zycja, przyzwyczajenie do przyjmowania postaw i zachowań, któ­re są roztropne, sprawiedliwe, odważne i umiarkowane. Jak je rozwijać?

- Wytrwałe czynienie dobra prowadzi do cnoty.

 

 17. OJCZE, A GDZIE JEST BARANEK? IZAAK    10.11.2022

--O czym warto pamiętać w trudnych sytuacjach

-  o Bożej miłości

--Jakiej próbie poddał Bóg Abrahama?

- kazał złożyć w ofierze syna

Historia Abrahama przybliża nam tajemnicę miłości Boga do każdego człowieka. Tak jak Abraham z miłości do Boga gotów był poświęcić je­dynego i umiłowanego syna Izaaka, tak Bóg z miłości do człowieka – do każdego z nas – poświęcił swego jedynego i umiłowanego syna Jezusa. Abraham zamiast swojego syna złożył w ofierze baranka. Była to zapo­wiedź doskonałej ofiary, którą złożył na krzyżu Jezus.

--Czym jest życie dla św. Pawła?

-owocna pracą

--

-

--

-

 

 

 16.  WYJDŹ ZE SWEJ ZIEMI. ABRAHAM                                             9.11.2022

-- Gdzie  Abram żył dostatnio i spokojnie?

-  w Charanie

--Jakie wezwanie otrzymał Abram?

-  Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej do kraju, który ci ukażę”

--Jakie obietnice otrzymał Abram?

- otrzymał ziemię
- będzie miał niezliczone potomstwo

--Bóg zmienił imię Abramowi na Abraham –co ono oznacza?

- „ojciec mnóstwa”.

--W jakim wieku był Abram, gdy opuszczał Charan?

-   75 lat

--Dzięki czemu przyszedł na świat Izaak?

- Izaak  przyszedł na świat dzięki temu, że Abraham zaufał Bogu.

--Ile miał lat Abraham, gdy urodził się Izaak?

- 100 lat

-- Jaki naród powstał potomków Abrahama?

- Z potomków Abrahama po­wstał potężny naród, który nazywamy narodem wybranym, ponieważ Bóg zaplanował, że będzie z niego pochodził Jezus – Boży Syn.

-- Abraham jest nazywany patriarchą. Co to znaczy?

- To okre­ślenie pochodzi z języka greckiego i oznacza głowę rodu.
Abraham stał się początkiem narodu, który istnieje do dzisiaj – to Izraelici

--Jaką obietnicę dał nam Bóg?

- to życie wieczne i możliwość otrzymania naszej ziemi obiecanej – nieba.

--Kiedy Bóg obiecał nam niebo?

- podczas chrztu
Najważniejsza obietnica, którą mamy od Boga, to życie wieczne i możliwość otrzymania naszej ziemi obiecanej – nieba. Bóg daje nam tę obietnicę podczas chrztu. Zostanie spełniona, gdy tak jak Abraham zaufamy Panu Bogu. Również od nas Bóg oczekuje wiary w to, że wszystko, co On nam proponuje, jest dla nas dobre.

--Co jest odpowiedzią na Boże objawienie?

- wiara
Wiara jest odpowiedzią na objawienie się Boga. Nie jest jedynie słowną deklaracją, ale wyraża się przez całe nasze życie. Tego właśnie uczy nas Abraham

--

-

--

-

 

 

15.  ZYSKI I STRATY BUDOWNICZYCH. WIEŻA BABEL                   3.11.2022

--Co jest konieczne do budowania nowych i pięknych rzeczy?

-porozumienie i współpraca
 Zdarza się, że nie możemy się porozumieć z osobami wokół nas, nawet jeśli posługujemy się tym samym językiem. Brak porozumienia sprawia, że ludzie nie mogą ze sobą współpracować.

--Czym była chęć wybudowania wieży Babel?

-rzuceniem wyzwania Bogu
 Ludzie wiedzieli, że Bóg jest potężny. Chcieli jednak stworzyć coś, co byłoby symbolem ich wielkości i siły, co można by było porównać z potę­gą samego Boga. Postanowili wybudować wieżę,

--Co sprawia, że ludzie nie potrafią żyć ze sobą w zgo­dzie

-pycha
Pycha sprawia, że ludzie nie potrafią żyć ze sobą w zgo­dzie. Każdy chce osiągnąć tylko własny cel, nie licząc się z innymi. My również próbujemy „sięgać nieba”. Za każdym razem, gdy odrzucamy Boże prawa i narzucamy własne, krzywdzące innych zasady, następuje „pomie­szanie języków”. Konsekwencją jest wzajemne niezrozumienie, cierpienie bliskich nam osób oraz nasze poczucie samotności i odrzucenia. Oddalamy się także od Boga.

--Czyjej pomocy potrzebujemy, by żyć z innymi w zgodzie?

-łaski Boga

-- Do czego wzywa nas pierwsze przykazanie: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” i przed czym przestrzega?

-, abyśmy na pierwszym miejscu stawiali Pana Boga. Prze­strzega również przed grzechami przeciw wierze, którymi są: zwątpienie, niewiara, ateizm,  agnostycyzm

--Czym jest  zwątpienie

- przekonanie, że Bóg o nas zapomniał i nie troszczy się o nas.

--Czym jest  niewiara

- świadome odrzucenie jakiejś prawdy objawionej nam przez Boga.

--Czym jest ateizm

- odrzucenie istnienia Boga i prawd przez Niego objawionych

--Czym jest agnostycyzm

- przekonanie, że nie ma dowodów, aby potwierdzić istnienie Boga lub mu zaprzeczyć

Pycha sprawia, że człowiek zarządza światem z pominięciem Boga i Jego praw. Przeciwieństwem pychy jest życie z Bogiem i podporząd­kowanie się Jego prawom. Wtedy w sercu człowieka i w jego relacjach z innymi panuje ład i porządek.

 

Napisz, jak rozumiesz słowa: „Pycha działa jak zamek błyskawiczny: błyskawicznie zamyka na drugiego człowieka” (E. Lewandowska) lub przysłowie

„Pycha i z nieba spycha”.

 

--

-

 

 14. JAK OCALIĆ NAJBLIŻSZYCH? NOE                                         2.11.2022

Co Bóg robił, by ocalić ludzi?

-upominał
Przed potopem Bóg upominał ludzi, by mogli się nawrócić. Ludzie jed­nak nie wykorzystali danego im czasu.

Jacy byli ludzie za czasów Noego?

-byli nieposłuszni i źli
Możemy określić ich życie jako niegodziwe. Zasłużyli na karę. Sprzeciwili się Bogu i nie zwracali uwagi na Jego upomnienia.

Dlaczego Bóg ocalił Noego i jego rodzinę?

-        bo był sprawiedliwy i posłuszny Bogu
Noe został wynagrodzony za swoją dobroć i sprawiedliwość oraz za wierność Bogu. Mimo że inni wyśmiewali go, gdy budował swoją łódź, on trwał w tym, co Pan Bóg mu polecił. Przez wytrwałość uratował siebie i swoją rodzinę przed śmiercią.

Jaki wzór daje nam Noe?

-troski o dobro najbliższych
Ten, kto tak jak Noe jest blisko Boga, może również prosić Go o pomoc dla swych bliskich. Tak jak dzięki dobroci i sprawiedliwości Noego zosta­ła ocalona jego rodzina, tak również i my możemy być ocaleniem dla naszych najbliższych

Za co jesteś odpowiedzialny w życiu?

-za najbliższe osoby

Co jest najlepszą formą pomocy dla naszej rodziny?

-praca nad tym, by zmieniać na lepsze samych siebie. Postępując sprawiedliwie, mówiąc prawdę, dotrzymując sło­wa, budujemy w swoim życiu arkę, która nigdy nie zatonie

 Ułóż modlitwę za swoją rodzinę.
-………………………………………………………………………………………………………

 

13. DLACZEGO PODZIWIAĆ A NIE ZAZDROŚCIĆ? KAIN I ABEL     27.10.2022

Co było przyczyną smutku Kaina ?

-grzech

 Pan zapytał Kaina: „Dlacze­go jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować”.

Co warto często robić, by nas grzech nie niszczył?

Często korzystać z sakramentu pokuty i pojednania

Co zniszczyło życie Kaina, że nie był w stanie zapanować nad złem?

Zazdrość

Dlaczego powinniśmy unikać trwania w grzechu?

Grzech niszczy więzi między ludźmi

Jaką broń dał nam Chrystus do walki z grzechem?

Sakrament pokuty pojednania.

 

Co pomaga utrzymywać dobre relacje z Panem Bogiem i ludźmi?

Systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania

 

12. Dlaczego trzeba było opuścić Eden?                                                        20.10.2022

Co było źródłem szczęścia dla ludzi w raju?

- Pełnią szczęścia było przebywanie z Bogiem. Istotą Edenu była bliskość Boga.

Jaki podwójny grzech popełnił Adam?

-nie przeszkodził Ewie w grzechu, nie obronił jej przed złem
-spożył owoc z zakazanego drzewa

Jaki symbol w opowiadaniu o grzechu pierworodnym miał ogród

- przyjaźń z Bogiem i szczęście

Jaki symbol w opowiadaniu o grzechu pierworodnym miał wąż

- szatan

Jaki symbol w opowiadaniu o grzechu pierworodnym miał owoc poznania dobra i zła

- prawa (zasady), które ustanawia Bóg

Jaki symbol w opowiadaniu o grzechu pierworodnym miało zerwanie owocu poznania dobra i zła

- chęć bycia równym Bogu

Jaki symbol w opowiadaniu o grzechu pierworodnym miała kłotnia Adama i Ewy

- nieporozumienia, niezgoda między ludźmi będące konsekwencją grzechu

Jaki symbol w opowiadaniu o grzechu pierworodnym miał pot

- cierpienie, ciężka praca

Jaki symbol w opowiadaniu o grzechu pierworodnym miało wygnanie z raju

- zerwanie zażyłości (bliskości) z Bogiem

Jaki udział masz w grzechu Adama i Ewy?

-urodziliśmy się w grzechu pierworodnym, grzech Adama i Ewy przeszedł na każdego człowieka.

Co to jest Protoewangelia

-Pierwsza Dobra Nowina, Bóg obiecuje zesłać Zbawiciela „potomstwo Niewiasty zmiażdży ci głowę” powiedział do węża

Jaki symbol w Protoewangelii miała niewiasta?

-Maryja

Jaki symbol w Protoewangelii miał potomek?

-Jezus, Zbawiciel

Jaki symbol w Protoewangelii miała nieprzyjaźń?

-walka

Jaki symbol w Protoewangelii miało „ugodzi cię w głowę”?

-Jezus pokona szatana i wyzwoli ludzi

Jaki symbol w Protoewangelii miało „ty zmiażdżysz Mu piętę”?

-mimo daru zbawienia niektórzy go odrzucając przez złe życie nie skorzystają z niego w wieczności..

Grzechy główne są jak wirusy w naszej duszy i mogą spowodować jej chorobę. Cnoty są szczepionką, która pomaga zwalczyć skłonność do grzechu. Rozwijając cnoty, wyciszamy działanie skutków grzechu pierworodnego w naszym życiu.

Pycha ----- pokora

chciwość ----- hojność

nieczystość ----- czystość

zazdrość ----- życzliwość

nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu ----- umiarkowanie

gniew ----- łagodność

lenistwo ----- pracowitość

 

 11. KOMU SŁUŻĄ ANIOŁOWIE?                                                        19.10.2022

Jak wyglądają aniołowie?

 Są duchami, nie mają ciała, więc nie wiemy, jak wyglądają, ponieważ nie jesteśmy w sta­nie ich zobaczyć.

Skąd się wziął szatan-upadły anioł?

Szatan, czyli diabeł, i inne demony są upadły­mi aniołami, którzy w sposób wolny odrzucili służ­bę Bogu i Jego zamysłowi. Ich wybór przeciw Bogu jest ostateczny. Usiłują oni przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu

Kiedy Bóg stworzył aniołów?

Pan Bóg stworzył aniołów przed stworzeniem człowieka.

Co oznacza słowo„anioł”?

Słowo „anioł” oznacza „posłaniec”

W czym aniołowie są do nas podobni?

Mają rozum, wolną wolę, są nieśmiertelni

Co oznacza słowo diabeł?

Słowo „diabeł” z języka greckiego znaczy „stawiać opór”

Co oznacza słowo szatan?

Słowo „szatan” z języka hebrajskiego znaczy „stawiać opór”

Czym się zajmują aniołowie na podstawie fragmentów Biblii z podręcznika?

*Wypełniają Boże rozkazy.
*Wpatrują się w oblicze Boga.
*Strzegą ludzi.
*Pomagają tym, którzy chcą być zbawieni.
*Ogłaszają ważne wiadomości, jak narodzenie Zbawiciela. Wielbią Boga.

10.  MOJE DRZEWO RODOWE, CZYLI KTO POCHODZI OD MAŁPY, A KTO OD ADAMA I EWY?                  18.10.2022

Co znaczy, że człowiek został stworzony na obraz Boga?

człowiek jako jedyne stworzenie na ziemi jest podobny do samego Boga.

Jaki obraz Boga noszą w sobie mężczyzna i kobieta?

Mężczyzna i kobieta są podobni do Boga,  ponieważ posiadają nie­śmiertelną duszę, rozum i wolną wolę.

Jaka jest różnica między Biblią a biologią w podejściu do człowieka?

Pismo Święte mówi o pochodzeniu człowieka, który ma sferę fizyczną i du­chową, biologia zaś zajmuje się pochodzeniem ciała człowieka.

 

9. KTO STWORZYŁ DINOZAURY? BOG STWORCA ŚWIATA     13.10.2022

Autor biblijny widzi w stworzeniu świata początek realizowania się planów Bożych. Nie jest to naukowe wyjaśnienie, jak powstał świat, lecz stwierdzenie, że Bóg z nicości powołał wszystko do istnienia. Nie wyklucza to jednak, że Bóg w swoim dziele mógł posłużyć się procesem ewolucji. Biblijny opis stworzenia świata jest hymnem ku czci Boga i tak należy go odczytywać. Jego autor chce przekazać, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego, co istnieje. Tekst zawiera symboliczne wyrażenia, które należy właściwie zinterpretować.

Co jest zadaniem Biblii?
Zadaniem Biblii jest prowadzić człowieka do Boga

Dlaczego według biblijnego opisu Pan Bóg stwarzał świat 7 dni?
Liczba 7 jest symboliczna i oznacza pełnię i doskonałość.

 

8. Jak odkrywać prawdę biblijnych opowieści?  12.10.2022

1. Jaką prawdę przekazuje nam Pismo Święte?
Biblia na rożne sposoby przekazuje nam prawdę o wielkiej miłości Boga, który pragnie zbawienia człowieka

Księgi Biblii zostały podzielone na rozdziały, które są oznaczone w tekście dużymi, pogrubionymi cyframi. Rozdziały składają się z wersetów oznaczonych małymi cyferkami. Taki podział pomaga sprawnie odnaleźć potrzebny fragment.

1 J 3,1-3 Pierwszy list Jana Apostoła, rozdział 3, wersety od pierwszego do trzeciego
1 J 3,1.3 Pierwszy list Jana Apostoła, rozdział 3, wersety pierwszy i trzeci
1 J 3,1-3; 4,5-7 Pierwszy list Jana Apostoła, rozdział 3, wersety od 1 do 3 oraz rozdział 4 wersety od piątego do siódmego

Uwaga –za tydzień sprawdzian

Pomoc do nauczenia skrótów

 

Rdz

Ks. Rodzaju

Prz

Ks. Przysłów

Wj

Ks. Wyjścia

Koh

Ks. Koheleta

Kpł

Ks. Kapłańska

Pnp

Pieśń nad Pieśniami

Lb

Ks. Liczb

Mdr

Ks. Mądrości

Pwt

Ks. Powtórzonego Prawa

Syr

Mądrość Syracha

Joz

Ks. Jozuego

Iz

Ks. Izajasza

Sdz

Ks. Sędziów

Jr

Ks. Jeremiasza

Rt

Ks. Rut

Lm

Lamentacje

1 Sm

1 Ks. Samuela

Ba

Ks. Barucha

2 Sm

2 Ks. Samuela

Ez

Ks. Ezechiela

1 Krl

1 Ks. Królewska

Dn

Ks. Daniela

2 Krl

2 Ks. Królewska

Oz

Ks. Ozeasza

1 Krn

1 Ks. Kronik

Jl

Ks. Joela

2 Krn

2 Ks. Kronik

Am

Ks. Amosa

Ezd

Ks. Ezdrasza

Ab

Ks. Abdiasza

Ne

Ks. Nehemiasza

Jon

Ks. Jonasza

Tb

Ks. Tobiasza

Mi

Ks. Micheasza

Jdt

Ks. Judyty

Na

Ks. Nahuma

Est

Ks. Estery

Ha

Ks. Habakuka

1 Mch

1 Ks. Machabejska

So

Ks. Sofoniasza

2 Mch

2 Ks. Machabejska

Ag

Ks. Aggeusza

Hi

Ks. Hioba

Za

Ks. Zachariasza

Ps

Ks. Psalmów

Ml

Ks. Malachiasza

 

NT - Nowy Testament

 

Mt

Ew. wg św. Mateusza

1 Tm

1 List św. Pawła Ap. do Tymoteusza

Mk

Ew. wg św. Marka

2 Tm

2 List św. Pawła Ap. do Tymoteusza

Łk

Ew. wg św. Łukasza

Tt

List św. Pawła Ap. do Tytusa

J

Ew. wg św. Jana

Flm

List św. Pawła Ap. do Filemona

Dz

Dzieje Apostolskie

Hbr

List do Hebrajczyków

Rz

List św. Pawła Ap. do Rzymian

Jk

List św. Jakuba

1 Kor

1 List św. Pawła Ap. do Koryntian

1 P

1 List św. Piotra

2 Kor

2 List św. Pawła Ap. do Koryntian

2 P

2 List św. Piotra

Ga

List św. Pawła Ap. do Galatów

1 J

1 List św. Jana

Ef

List św. Pawła Ap. do Efezjan

2 J

2 List św. Jana

Flp

List św. Pawła Ap. do Filipian

3 J

3 List św. Jana

Kol

List św. Pawła Ap. do Kolosan

Jud

List św. Judy

1 Tes

1 List św. Pawła Ap. do Tesaloniczan

Ap

Apokalipsa św. Jana

2 Tes

2 List św. Pawła Ap. do Tesaloniczan

 

 

 

7. BIBLIA KSIĘGĄ SPOTKANIA Z BOGIEM           6.10.2022

 

          Pismo Święte jest jednym ze sposobów objawiania się Boga. Przez opisane

w nim wydarzenia Bóg pokazuje swoją miłość do wszystkich ludzi.

Autorem Pisma Świętego jest Bóg i człowiek przez Niego natchniony. Bóg

do napisania świętych ksiąg wybrał konkretnych ludzi, z ich umiejętnościami

i wiedzą. Działając w nich i przez nich, Bóg sprawił, że przekazali na piśmie to,

co On sam chciał przekazać.

 

 1. Czego pragnie Bóg?
  Abyśmy Go poznali
 2. O czym mówi Stary Testament?
  O wybraniu Narodu Wybranego, o ich przymierzu z Bogiem, wzywa do nawrócenia
 3. O czym mówi Nowy Testament?
  O spotkaniu z Bogiem w osobie Jezusa Chrystusa (Ewangelie), powstanie Kościoła (Dzieje Apostolskie), pouczenie jak żyć nauką Chrystusa (Listy), Apokalipsa, ostatnia księga, jedyna prorocka w NT przygotowuje nas do spotkania z Bogiem na końcu świata
 4. Czym powinna być Biblia dla nas?
  Listem kochającego Boga, który powinniśmy czytać
 5. Kto jest autorem Biblii
  Człowiek piszący pod natchnieniem Ducha Świętego
 6. Czym jest natchnienie biblijne?
  Jest wpływem Boga na umysł i wolę człowieka piszącego
 7. Dlaczego Biblia powinna być dla ciebie najważniejszą księgą? -odpowiedz
 8. Przypomnij sobie skróty ksiąg Nowego Testamentu.

 

 

 

6. KROLESTWO NIEBIESKIE JEST POŚROD NAS. PRZYPOWIEŚCI O CHWAŚCIE I O SIECI             5.10.2022

 

 

 

Przypowieść o chwaście

siejący dobre nasienie

􀀳 Syn Człowieczy

􀀳 rola

􀀳 świat

􀀳 nieprzyjaciel

􀀳 diabeł

􀀳 dobre nasienie

􀀳 synowie krolestwa

􀀳 chwast

􀀳 synowie złego

􀀳 żniwo

􀀳 koniec świata

􀀳 żeńcy

􀀳 aniołowie

                         

Przypowieść o sieci

Porownanie

Znaczenie

􀀳 połow

􀀳 koniec świata

􀀳 ryby

􀀳 wszyscy ochrzczeni

􀀳 sieci

􀀳 Kościoł

􀀳 piec rozpalony, płacz i zgrzytanie zębow

􀀳 cierpienie, kara piekła

 

 

 1. Jak my możemy budować Królestwo Boże?
  Żyjąc nauką Jezusa Chrystusa

 

 

52. ZWYKŁA MODLITWA O NIEZWYKŁEJ MOCY. ROŻANIEC 29.09.2022

 

 

Historia Różańca

Osoba

Jej wkład w rozwój modlitwy różańcowej

Maryja, Matka Boża

wzywała do modlitwy różańcowej

Św. Dominik

podczas kazań wielokrotnie powtarzał Pozdrowienie anielskie i Modlitwę Pańską

Alan de la Roche

ustalił liczbę 150 Zdrowaś Maryjo

św. Pius V

ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 października na pamiątkę wygranej bitwy w Lepanto (1571r)

Leon XIII

polecił odmawiać różaniec przez cały październik (1885r)

św. Jan Paweł II

dodał tajemnice światła (2003r)

 

 

Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, rozważaniem historii zbawienia. Odmawiając tę modlitwę, przypominamy sobie, jak wiele Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Możemy powiedzieć, że w różańcu patrzymy na Jezusa i Jego życie oczyma Maryi.

 

 

 

1. Wyjaśnij znaczenie przypowieść o chwaście.

Porównanie

Znaczenie

rola

świat

nieprzyjaciel

diabeł

dobre nasienie

synowie krolestwa

chwast

synowie złego

żniwo

koniec świata

żeńcy

aniołowie

 

2. Wyjaśnij znaczenie przypowieść o sieci

Porównanie

Znaczenie

połow

koniec świata

ryby

wszyscy ochrzczeni

sieci

Kościoł

piec rozpalony, płacz i zgrzytanie zębow

cierpienie, kara piekła

 

 

 

Wszyscy kiedyś umrzemy. Po śmierci spotkamy się ze Zbawicielem podczas sądu szczegółowego. Poznamy całą prawdę o naszych czynach i o motywach naszego postępowania. Ponieważ wierzymy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy szansę na oczyszczenie duszy w czyśćcu. To stan przejściowy, po którym idzie się do nieba.

Na końcu świata, gdy Chrystus powróci na ziemię, nastąpi sąd ostateczny.

Otrzymamy wtedy wieczną zapłatę: niebo – stan wiecznego szczęścia z Bogiem,

albo piekło – stan wiecznego oddalenia od Boga

 

 

 

4. Co w życiu liczy się najbardziej                                                  21.09.2022

 1. Po co Maryja i Jozef poszli do Jerozolimy?
  Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy aby oddać cześć Bogu
 2. – Kiedy zauważyli brak Jezusa?
  Uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
 3. – Jak długo szukali Jezusa?
  Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni,
 4. – Gdzie Go znaleźli?
  odnaleźli Go w świątyni
 5. – Jaką prawdę o sobie powiedział dwunastoletni Jezus?
  Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”

Zgubić Jezusa może każdy. Ważne, by tak jak Maryja i Jozef szukać Go do skutku. Dwunastoletni Jezus podpowiada, by szukać Go w tym „co należy do Jego Ojca”.

3. Droga, którą mam do przebycia 

 1. Czyjej pomocy potrzebujemy, by nasze słabości nie zapanowały nad nami?
  Pomocy Pana Boga
 2. Jaką skłonność posiada każdy człowiek?
  Każdy człowiek ma skłonność do popełniania grzechu
 3. Kto nam może odpuścić grzechy?
 4. Jezus Chrystus
 5. Co jest warunkiem odpuszczenia grzechów
  Wyznanie ich (i chęć nawrócenia)
 6. Kto odkupił grzechy wszystkich ludzi
  Jezus Chrystus
 7. Przez co Jezus odkupił nasze grzechy?
  Przez mękę na krzyżu, śmierć i zmartwychwstanie
 8. Co jest pierwszym krokiem do poznania prawdy o sobie
  poznanie grzeszności

 

2  Jak powiedzieć Bogu  „TAK”?

 

1.     Jakie cechy ma miłość bezwarunkowa?
– chce się dzielić miłością,
– mówi „kocham cię, dlatego cię potrzebuję”,
– nie pyta o zasługi (nie kocha za coś),
– nie stawia warunków,
– nie żąda niczego w zamian.

 1. Co jest Przeciwieństwem miłości bezwarunkowej
  Przeciwieństwem miłości bezwarunkowej jest miłość egoistyczna, która stawia warunki. Człowiek mowi wtedy: „potrzebuję cię, dlatego cię kocham”.Czegoś od ciebie oczekuję i dlatego jestem blisko.

Bóg cię kocha nie dlatego, że jesteś dobry, ale dlatego, że ON jest dobry, a ty jesteś Jego dzieckiem. Bóg kocha nas bez względu na nasze zasługi. Kocha nas, ponieważ jest dobry, a my jesteśmy Jego dziećmi i potrzebujemy Jego miłości. Jego miłość jest całkowicie bezinteresowna i bezwarunkowa. Wystarczy ją przyjąć, by życie nabrało głębszego sensu.

1. Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

 1. Jakiej przypowieści użył Jezus by wyjaśnić nam zasady pracy nad sobą i jej efekty
  Pan Jezus użył przypowieści o budowaniu domu na piasku i na skale

 2. Szczęście nie jest dziełem przypadku, od czego zależy twoje szczęście?
  Szczęście zależy od fundamentu, na którym będziesz budować swoje życie.

 3. Wyjaśnij symbolikę przypowieści
  dom
  = życie
  skała (fundament) =Jezus, słowo Boże
   kopanie fundamentu= praca nad sobą, dokonywanie wyborów
  ziemia (piasek) = łatwe, wygodne życie
  powódź = problemy, trudności


 4. Nad czym musimy się zastanawiać podejmując decyzje?
  Przy podejmowaniu decyzji musimy się zastanowić, jakie będą ich konsekwencje

 5. Jakie decyzje w życiu warto podejmować?
  warto podejmować takie decyzje, dzięki którym będziemy się rozwijali duchowo, intelektualnie, a także fizycznie. Nieustannie musimy się tego uczyć.

 

 1.  

 

 

5. KROLESTWO NIEBIESKIE JEST POŚROD NAS. PRZYPOWIEŚCI O CHWAŚCIE I O SIECI                         22.09.2022

 

 

1. Wyjaśnij znaczenie przypowieść o chwaście.

Porównanie

Znaczenie

rola

świat

nieprzyjaciel

diabeł

dobre nasienie

synowie krolestwa

chwast

synowie złego

żniwo

koniec świata

żeńcy

aniołowie

 

2. Wyjaśnij znaczenie przypowieść o sieci

Porównanie

Znaczenie

połow

koniec świata

ryby

wszyscy ochrzczeni

sieci

Kościoł

piec rozpalony, płacz i zgrzytanie zębow

cierpienie, kara piekła

 

 

 

Wszyscy kiedyś umrzemy. Po śmierci spotkamy się ze Zbawicielem podczas sądu szczegółowego. Poznamy całą prawdę o naszych czynach i o motywach naszego postępowania. Ponieważ wierzymy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy szansę na oczyszczenie duszy w czyśćcu. To stan przejściowy, po którym idzie się do nieba.

Na końcu świata, gdy Chrystus powróci na ziemię, nastąpi sąd ostateczny.

Otrzymamy wtedy wieczną zapłatę: niebo – stan wiecznego szczęścia z Bogiem,

albo piekło – stan wiecznego oddalenia od Boga

 

 

 

-Październik miesiącem Maryi i Różańca                             28.09.2022
pytania do zapoznania

 

52. ZWYKŁA MODLITWA O NIEZWYKŁEJ MOCY. ROŻANIEC 29.09.2022

 

 

Historia Różańca

Osoba

Jej wkład w rozwój modlitwy różańcowej

Maryja, Matka Boża

wzywała do modlitwy różańcowej

Św. Dominik

podczas kazań wielokrotnie powtarzał Pozdrowienie anielskie i Modlitwę Pańską

Alan de la Roche

ustalił liczbę 150 Zdrowaś Maryjo

św. Pius V

ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 października na pamiątkę wygranej bitwy w Lepanto (1571r)

Leon XIII

polecił odmawiać różaniec przez cały październik (1885r)

św. Jan Paweł II

dodał tajemnice światła (2003r)