Lokalizacja

Podstawowe informacje o przygotowaniu do małżeństwa

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (DDR 18) w przygotowaniu do małżeństwa i życia w rodzinie wyróżnia trzy etapy: przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie.

Odpowiedzialni za przygotowanie do małżeństwa. Za przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa jest odpowiedzialny Ksiądz Proboszcz, a jeśli to przygotowanie jest prowadzone w ramach duszpasterstwa akademickiego to odpowiedzialnym jest Duszpasterz Akademicki.

W (wyjątkowych) uzasadnionych wypadkach (DDR 34), gdy narzeczeni nie mogą odbyć ww. przygotowania bezpośredniego, wówczas Ksiądz Proboszcz może dać pisemne skierowanie na odbycie przygotowania prowadzonego przez Archidiecezjalne Duszpasterstwo Rodzin. „nauki na Staszica”  „w Świdniku”.  Za całość tego przygotowania odpowiada duszpasterz wyznaczony przez Księdza Biskupa; on rozpatruje skierowanie od Księdza Proboszcza i dokonuje zapisów.

Narzeczeni mieszkają poza parafią rodzinną, a chcą zawrzeć związek małżeński w swojej rodzinnej parafii. Osoby, które wyjechały z rodzinnej parafii, np. za pracą do Anglii - powinni tam jak najszybciej zgłosić się do parafii czy misji prowadzonej przez Kościół Rzymskokatolicki i tam odbyć przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego wraz ze spisaniem protokołu przedślubnego. Po takim przygotowaniu otrzymują od tamtejszego duszpasterza licencję do asystowania przy małżeństwie. Dalsze formalności związane z sakramentem małżeństwa dopełniają w parafii ślubu. Zapoznaj się też z kanonami 102 i nn. z KPK (Kodeks Prawa Kanonicznego) o zamieszkaniu stałym i tymczasowym.

Formy zawierania związku małżeńskiego

W związku z wprowadzeniem w życie Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, od dnia 15 listopada 1998 r. sakrament małżeństwa może być zawarty według jednej z następujących form:

A) według dotychczasowej praktyki, tzn. małżonkowie zawarli już ze sobą wcześniej kontrakt cywilny lub zawierają go tego samego dnia, ale przed zawarciem małżeństwa sakramentalnego;

B) nupturienci zawierają małżeństwo sakramentalne wyłącznie ze skutkami religijnymi (bez skutków cywilnych);

C) nupturienci zawierają małżeństwo według ceremonii religijnej z równoczesnym (tzn. w czasie tej samej ceremonii) zawarciem małżeństwa wywołującym skutki cywilne według polskiego prawa świeckiego.

Miejsce ślubu

Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie albo faktyczny miesięczny pobyt. (kan. 1115)

Zgłoszenie ślubu w kancelarii parafialnej

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności związanych z sakramentem małżeństwa.

Kancelaria parafialna czynna jest codziennie w dni powszednie (oprócz poniedziałków) po Mszy św. godz. 7.30 – 8.00. Wiemy, że mamy różne obowiązki związane z konkretnym czasem ich wykonywania, dlatego jeżeli nie mamy możliwości załatwić spraw kancelaryjnych w wyznaczonym czasie proszę telefonicznie (723 072 734) umówić się z ks. proboszczem, aby ustalić stosowny czas na spotkanie w kancelarii parafialnej.

Dokumenty, które należy przedłożyć w kancelarii parafialnej

Przy pierwszym spotkaniu z duszpasterzem po umówieniu telefonicznym lub osobistym:

1. Dowód osobisty lub inny urzędowy dokument, np. legitymacja służbowa.

2. Metryka chrztu świeżej daty, tzn. wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza. Metryka winna zawierać wszystkie adnotacje z księgi chrztów. Jeżeli nie ma wpisanego bierzmowania należy z parafii bierzmowania dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu sakramentu.

3. Ostatnie świadectwo z nauki religii. Zapisać lub zapamiętać datę I Komunii św.

Przy pierwszym spotkaniu w kancelarii parafialnej zostaje przeprowadzona rozmowa duszpasterska i spisany protokół przedślubny.

Pouczenie. Jeżeli małżeństwo zawierane jest według formy C) tzn. ze skutkami cywilnymi, to po rozmowie z duszpasterzem i spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni mają obowiązek w odpowiednim czasie (nie wcześniej niż 6 miesiący przed ślubem) zgłosić się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego (u nas mieści się w Urzędzie Gminy w Zakrzówku) w celu dokonania formalności wynikających z prawa świeckiego. Tam narzeczeni otrzymają zaświadczenie (w 3 egz.) o tym, że mają oni prawo zawrzeć małżeństwo według prawa polskiego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wydania), które należy dostarczyć do kancelarii parafii, w której będzie zawierane małżeństwo (wszystkie 3 egz.).

W tygodniu ślubu dołączamy następujące dokumenty:

1. Aktualne zaświadczenie (3 egz.) z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w wypadku małżeństwa sakramentalnego zawieranego ze skutkami cywilnymi – forma C)

2. Świadectwo zawarcia związku cywilnego z USC (w wypadku gdy przed małżeństwem sakramentalnym był zawarty kontrakt cywilny – forma A).

3. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.

4. Indeksy nauk przedmałżeńskich z odbytą drugą spowiedzią.

5. Inne dokumenty, o ile będą wymagane przez prawo kościelne, a o których powiadomieni zostaną narzeczeni w kancelarii parafialnej.

W dniach od poniedziałku do czwartku narzeczeni zgłaszają się ze świadkami do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Do protokołu przedślubnego dołączają brakujące dokumenty.

Świadkowie ślubu

Świadkowie ślubu winni być pełnoletni (tj. ukończone 18 lat) i mają przedłożyć w kancelarii parafialnej dowód osobisty lub inny urzędowy dokument potwierdzający ich tożsamość.
Więcej zobacz: PKP kan. 1108 § 1 oraz KKK 1631, 1663.

Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa

Spowiedź przedślubna. Po spisanym protokole przedślubnym należy jak najszybciej odbyć spowiedź przedślubną. Dając spowiednikowi do podpisania indeks należy zaznaczyć, że jest to pierwsza spowiedź przedślubna. Tak samo postępujemy przy drugiej spowiedzi, którą narzeczeni odbywają niedługo przed zawarciem sakramentu, aby pełniej i w czystości serca przeżyć przyjęcie sakramentu małżeństwa. Oczywiście, gorąco zachęcamy do częstego korzystania z sakramentów świętych.

Rozmowa duszpasterska sprawdzająca wiedzę narzeczonych dotyczącą małżeństwa i rodziny odbywa się na zakończenie bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu, a dotyczy poglądów narzeczonych na sakramentalność i nierozerwalność małżeństwa, miłość, wierność, płodność i szacunek wobec poczętego dziecka, jego wychowanie. Ta rozmowa będzie też sposobnością dla zrealizowania formalności oraz poinstruowania narzeczonych o przebiegu liturgii zaślubin.

Pouczenie dla narzeczonych

1. Starajcie się czasie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa nieustannie żyć w łasce uświęcającej. Gdy przydarzy się grzech, praktykujcie zasadę - dzisiaj zgrzeszyłem, dzisiaj się oczyściłem.

2. Podczas waszych spotkań ze sobą, pomódlcie się razem za siebie, pójdźcie razem do kościoła, porozmawiajcie o Bogu. To jest bardzo ważne. Jeżeli będziecie z Bogiem, Bóg będzie z wami.

3. Gdy będziecie zapraszali gości weselnych, poproście ich, a także swoich świadków, aby z racji waszego ślubu skorzystali ze Spowiedzi świętej, zaś w czasie waszego ślubu gorąco się za was modlili i w waszej intencji przyjęli Komunię świętą.

4. Korzystając z okazji poproście też swoich gości, aby w kościele nie rzucali przed wasze nogi pieniędzy, ryżu i innych dziwnych przedmiotów. Jest to pogański zwyczaj, który nie ma nic wspólnego z sakramentem małżeństwa.

Uwagi do liturgii

1. Fotograf. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Bolesława Pylaka z dn. 02.03.1995 r. w czasie ślubu może fotografować i filmować tylko jeden fotograf i jeden operator kamery. Zawsze obowiązuje ich godny i świąteczny ubiór. Warunkiem otrzymania zezwolenia na wykonywanie zdjęć i filmów jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu liturgicznego organizowanego przez AKL.

2. Narzeczeni mogą sobie wybrać czytania na swój ślub. Mogą także podczas liturgii sakramentu małżeństwa wykonać czytanie, psalm, modlitwę wiernych.

3. Obrączki przed Mszą św. zostawiamy u pana kościelnego.

4. Przed rozpoczęciem Mszy św. narzeczeni wraz ze świadkami czekają na kapłana w przedsionku kościoła.

5. Zaraz po ceremonii zaślubin (ze skutkami cywilnymi – forma C) małżonkowie wraz ze świadkami udają się do zakrystii (bądź kancelarii), aby złożyć swoje podpisy na zaświadczeniach z USC (w 3 egz.). Jeden egzemplarz zaświadczenia otrzymują małżonkowie.

Po ślubieporady duszpasterskie

Młodej parze bardzo polecam:

1. Nie zapomnijcie zamówić dziękczynnej Mszy św. z prośbą o błogosławieństwo w rocznicę waszego ślubu.

2. Praktykujcie wspólną codzienną modlitwę. Pamiętajcie o Różańcu.

3. Postarajcie się zaraz po ślubie odprawić pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca. Najlepiej razem.

4. Trzymajcie się zasady: żadnego dnia bez wspólnej modlitwy, żadnych niedziel i świąt bez udziału we Mszy św.

5. Praktykujcie comiesięczną spowiedź.

6. Nie zapomnijcie, że bez Boga nie można być szczęśliwym ani nie można dobrze wychować dzieci. W odkrywaniu Boga i życiu z Nim bardzo pomocne jest trwanie we wspólnocie parafialnej i w grupach działających przy parafii. Zachęcam też do słuchania "Audycji dla małżonków" w Radio Maryja (wtorki, godz. 21.30).

Na waszą piękną, ale i trudną drogę małżeńską z serca wam błogosławię! Ks. proboszcz.

 

 

 

Świątynia

Wspólnoty

Nabożeństwa

Kancelaria

Ogłoszenia

Katecheza

Aktualności

Patron

Modlitwy
przez św. Rajmunda

Cmentarz

Proboszcz

Linki

O Sulowie
okiem bibliotekarki emerytki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt:
poczta

adres:
Sulów 102a
23-213 Zakrzówek

telefon:
723 072 734
więcej

                                    

 

 

 Numer konta 98 8717 1048 2003 3001 2479 0001