Lokalizacja

Kryteria oceniania z religii 2018/2019

Sytuacje oceniania

1. Sprawdziany pisemne przeprowadza się po bloku tematycznym, zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem (wpis informujący do dziennika).

2. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowania „plusów” (+) i „minusów” (–) w dzienniku elektronicznym, do papierowego wpisuje się pełne stopnie.

3. Przed rozpoczęciem sprawdzianu uczniowie muszą znać jego punktację, zgodnie z procentowymi kryteriami punktacji:
                               0 – 30% – ocena niedostateczna

31 – 50% – ocena dopuszczająca

51 – 70% – ocena dostateczna

75 – 90% – ocena dobra

91 – 98% – ocena bardzo dobra

       99-100%. – ocena celująca

 

4. Nauczyciel zapowiada sprawdzian z działu tydzień wcześniej, ocenia sprawdzian najdalej do dwóch tygodni. Tyle samo uczeń ma na poprawienie oceny, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. Odmowa poprawy skutkuje oceną niedostateczną.

5. Każda zadana praca powinna być sprawdzona przez nauczyciela, choć nie musi być oceniona.

6. Oceny za zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne formy aktywności ucznia (liturgia, adoracja, itp) są ocenami wspomagającymi.

7. Podstawę do wystawienia oceny stanowią stopnie:
-z teorii: 
ze sprawdzianów kończących działy oraz  odpowiedzi (może być pisemna „dziesięciominutówka”) z ostatnich 3 lekcji. (na czerwono)
-z praktyki –miesięczna praca domowa dla chętnych, by w dniu powszednim wziąć aktywny udział w liturgii

8. Ocena roczna uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi okres.

8. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.

9. Praca domowa: krótkoterminowa, długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.

10. Znajomość modlitwy Różańcowej, Koronki do Miłosierdzia Bożego, Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej – jest to materiał klasy 3 szkoły podstawowej. Nie podwyższają oceny końcowej, ale mogą ją znacznie obniżyć.

11. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.

12. Rozwijanie postawy religijnej, tj. modlitwa, osobiste zaangażowanie w rozwój darów sakramentalnych, udział w niedzielnej Mszy Świętej, nabożeństwach, np. Droga Krzyżowa, roraty, rekolekcje, różaniec, majowe, czerwcowe itd.

13. Uczeń ma prawo w ciągu roku szkolnego trzykrotnie zgłosić brak wiedzy, trzykrotnie brak pracy domowej i trzykrotnie brak ćwiczenia, lub książki. Po wyczerpaniu limitu każdy następny brak będzie pociągał za sobą możliwość otrzymania oceny niedostatecznej.

14. Oceny kwalifikacyjne na koniec semestru i roku – wg skali:

• stopień celujący........................ – 6

• stopień bardzo dobry................ – 5

• stopień dobry............................ – 4

• stopień dostateczny.................. – 3

• stopień dopuszczający.............. – 2

• stopień niedostateczny............. – 1

 

Warunki uzyskania oceny – wymagania.

Ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym).

Celująca:

uczeń otrzymał z sprawdzianów i kartkówek ocenę ponad 5,5

uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy,

• wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej,

aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (stowarzyszenia, ognisko misyjne, kółka różańcowe, scholia, ministranci),

• twórczo rozwija własne uzdolnienia,

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary,

• wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat,

bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, w przygotowaniu nabożeństw, misteriów, odpustach parafialnych,

• wyróżnia się w kształtowaniu postawy: otwartości, służby drugiemu; wartości: wrażliwości sumienia, uprzejmości, życzliwości; wzrostem duchowości i świadectwem życia,

• osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

Bardzo dobra:

uczeń otrzymał z sprawdzianów i kartkówek ocenę ponad 4,5

uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę dobrą ale ponadto uczeń jest zdyscyplinowany, posiada uzupełniony zeszyt, potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu nauczania,

• posiada biegłą znajomość katechizmu, bierze czynny udział w katechezie,

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy w danej klasie,

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

• chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie,

• zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych,

chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje, odpust, przedstawienia itp.),

• potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

• przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę.

 

 

Dobra:

 uczeń otrzymał z sprawdzianów i kartkówek ocenę ponad 3,5

uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę dostateczną , ale ponadto uczeń posiada uzupełniony zeszyt, potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy, posiada znajomość katechizmu, przejawia aktywność na zajęciach,

• opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej,

• nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,

• zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je i umie wyjaśnić,

dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania związane z tematem katechezy,

• zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych,

• uzyskuje stałe, dobre postępy podczas prowadzonych zajęć,

• nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany,

• uczestniczy w rekolekcjach i życiu parafii (czasami).

 

Dostateczna:

uczeń otrzymał z sprawdzianów i kartkówek ocenę ponad 2,5

• uczeń prowadzi notatki, wykonuje zadania, potrafi odtworzyć z pamięci wnioski z lekcji,

• opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy,

• dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki,

• nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem,

• nieregularnie uczęszcza na katechezę,

• wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia (np. niestaranne prowadzenie zeszytu, niewielki brak katechez),

• nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa.

 

Dopuszczająca:

uczeń otrzymał z sprawdzianów i kartkówek ocenę ponad 1,5

• uczeń jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu katechezy,

• zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia ogólnej wiedzy religijnej,

• zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary

• dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są braki,

• proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety,

• niechętnie bierze udział w katechezie,

• często opuszcza katechezę,

• ma lekceważący stosunek do przedmiotu i katechety.

 

Niedostateczna:

uczeń otrzymał z sprawdzianów i kartkówek ocenę poniżej 1,5

• uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,

• odmawia wszelkiej współpracy,

• ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wiary i katechety,

• nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,

• nie odzwierciedla znajomości życia chrześcijańskiego (lekceważący stosunek do Kościoła i religii),

• postawa budzi zastrzeżenia (jest anty świadectwem).

 

Świątynia

Wspólnoty

Nabożeństwa

Kancelaria

Ogłoszenia

Katecheza

Aktualności

Patron

Modlitwy
przez św. Rajmunda

Cmentarz

Proboszcz

Linki

O Sulowie
okiem bibliotekarki emerytki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt:
e-poczta

adres:
Sulów 102a
23-213 Zakrzówek

telefon:
723 072 734
więcej

                                    

 

 

 Numer konta 98 8717 1048 2003 3001 2479 0001