Podobny obraz

Klasa 5 – do wtorku do 18.00
Klasa 6 – do wtorku do 18.00
Klasa 7- do poniedziałku do 18.00
Klasa 8 - do wtorku do 18.00
Klasa 3 G- do poniedziałku do 18.00

Tekst na
poniedziałek -10 XII 2018
wtorek -11 XII 2018

 

Łk 3,4-6

Na poniższy adres proszę przysłać rozważanie

marek.gladkowski@op.pl

D w terminie jak po lewej

Pod tym adresem macie  Biblię Tysiąclecia z komentarzami oraz wieloma ciekawostkami. Warto sprawdzić….

 

http://libertarianin.org/Ebooks/BIBLIA%20TYSIA%CC%A8CLECIA%20Z%20KOMENTARZAMI.pdf

 

 

Skróty Stary Testament            

 

 

Rdz

Księga  . Rodzaju

Wj

Księga  . Wyjścia

Kpł

Księga  . Kapłańska

Lb

Księga  . Liczb

Pwt

Księga  . Powtórzonego Prawa

Joz

Księga  . Jozuego

Sdz

Księga  . Sędziów

Rt

Księga  . Rut

1 Sm

1 Księga  . Samuela

2 Sm

2 Księga  . Samuela

1 Krl

1 Księga  . Królewska

2 Krl

2 Księga  . Królewska

1 Krn

1 Księga  . Kronik

2 Krn

2 Księga  . Kronik

Ezd

Księga  . Ezdrasza

Ne

Księga  . Nehemiasza

Tb

Księga  . Tobiasza

Jdt

Księga  . Judyty

Est

Księga  . Estery

1 Mch

1 Księga  . Machabejska

2 Mch

2 Księga  . Machabejska

Hi

Księga  . Hioba

Prz

Księga  . Przysłów

Koh

Księga  . Koheleta

Pnp

Pieśń nad Pieśniami

Mdr

Księga  . Mądrości

Syr

Mądrość Syracha

Iz

Księga  . Izajasza

Jr

Księga  . Jeremiasza

Lm

Lamentacje

Ba

Księga  . Barucha

Ez

Księga  . Ezechiela

Dn

Księga  . Daniela

Oz

Księga  . Ozeasza

Jl

Księga  . Joela

Am

Księga  . Amosa

Ab

Księga  . Abdiasza

Jon

Księga  . Jonasza

Mi

Księga  . Micheasza

Na

Księga  . Nahuma

Ha

Księga  . Habakuka

So

Księga  . Sofoniasza

Ag

Księga  . Aggeusza

Za

Księga  . Zachariasza

Ml

Księga  . Malachiasza

Skróty Nowy  Testament

 

 

Mt

Ew. wg św. Mateusza

Mk

Ew. wg św. Marka

Łk

Ew. wg św. Łukasza

J

Ew. wg św. Jana

Dz

Dzieje Apostolskie

Rz

List do Rzymian

1 Kor

1 List do Koryntian

2 Kor

2 List do Koryntian

Ga

List do Galatów

Ef

List do Efezjan

Flp

List do Filipian

Kol

List do Kolosan

1 Tes

1 List do Tesaloniczan

2 Tes

2 List do Tesaloniczan

1 Tm

1 List do Tymoteusza

2 Tm

2 List do Tymoteusza

Tt

List do Tytusa

Flm

List do Filemona

Hbr

List do Hebrajczyków

Jk

List św. Jakuba

1 P

1 List św. Piotra

2 P

2 List św. Piotra

1 J

1 List św. Jana

2 J

2 List św. Jana

3 J

3 List św. Jana

Jud

List św. Judy

Ap

Apokalipsa św. Jana

 

  kontakt:
poczta

adres:
Sulów 102a
23-213 Zakrzówek

telefon:
723 072 734
więcej

                                    

 

 

 Numer konta 98 8717 1048 2003 3001 2479 0001