4    5    6    7    8

 

Modlitwy

Egzamin   Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam na­sze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Egzamin Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Egzamin Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na nie­biosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów od­puszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Egzamin Dziesięć Przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1.  Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2.  Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego nadaremno.

3.  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4.  Czcij ojca swego i matkę swoją.

5.  Nie zabijaj.

6.  Nie cudzołóż.

7.  Nie kradnij.

8.  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Egzamin Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana, Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Egzamin Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, w coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie, grzesznemu, Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Egzamin Przykazania kościelne

1.   W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i po­wstrzymać się od prac niekoniecznych.

2.   Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3.   Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Ko­munię Świętą.

4.   Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5.   Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Egzamin Główne prawdy wiary

1.   Jest jeden Bóg.

2.   Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre (czyny) nagra­dza, a za złe karze.

3.   Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4.   Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5.   Człowiek jest obdarzony nieśmiertelnością.

6.   Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Egzamin Sakramenty święte

1.   Chrzest

2.   Bierzmowanie

3.   Eucharystia

4.   Pokuta i pojednanie

5.   Namaszczenie chorych

6.   Sakrament święceń

7.   Małżeństwo

Egzamin Warunki sakramentu pokuty

1.    Rachunek sumienia

2.    Żal za grzechy

3.    Mocne postanowienie poprawy

4.    Szczera spowiedź

5.    Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Egzamin Cnoty teologalne (teologiczne, boskie)

1.Wiara

2.Nadzieja

3.Miłość

Egzamin Cnoty moralne (ludzkie, kardynalne)

1.Roztropność

2.Sprawiedliwość

3.Męstwo

4.Umiarkowanie

Egzamin Najważniejsze dobre uczynki

1.Post

2.Jałmużna

3.Modlitwa

Egzamin Uczynki miłosierdzia względem duszy

1.   Grzeszących upominać

2.   Nieumiejących pouczać

3.   Wątpiącym dobrze radzić

4.   Strapionych pocieszać

5.   Krzywdy cierpliwie znosić

6.   Urazy chętnie darować

7.   Modlić się za żywych i umarłych

Egzamin Uczynki miłosierdzia względem ciała

1.   Głodnych nakarmić

2.   Spragnionych napoić

3.   Nagich przyodziać

4.   Podróżnych w dom przyjąć

5.   Więźniów pocieszać

6.   Chorych nawiedzać

7.   Umarłych grzebać

Egzamin Grzechy główne

1.    Pycha

2.    Chciwość

3.    Nieczystość

4.    Zazdrość

5.    Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6.    Gniew

7.    Lenistwo

Prawdy ostateczne

1.    Śmierć

2.    Sąd Boży

3.    Niebo lub Piekło

Prawdy te można też ująć następująco:

1.     Śmierć

2.     Sąd szczegółowy

3.     Niebo

4.     Czyściec, czyli końcowe oczyszczenie

5.     Piekło

6.     Sąd Ostateczny

7.     Nadzieja nowego nieba i nowej ziemi

Egzamin Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. grzeszyć licząc zuchwale na Miłosierdzie Boże
2. rozpaczać, albo wątpić w Miłosierdzie Boże
3. sprzeciwiać się uznanej prawdzie Bożej
4. zazdrościć bliźniemu Łaski Bożej
5.mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień
6. aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie


Egzamin Grzechy cudze

1.    Namawiać do grzechu

2.    Kazać innym grzeszyć

3.    Zezwalać na grzechy innym

4.    Pobudzać innych do grzechów

5.    Chwalić grzechy innych

6.    Milczeć o grzechach innych

7.    Nie sprzeciwiać się grzechom innych

8.    Pomagać innym do grzechów

9.    Bronić grzechów innych

Egzamin Grzechy wołające o pomstę do nieba

1.   Rozmyślne zabójstwo

2.   Grzech sodomski (grzechy homoseksualne)

3.    Uciskanie ubogich, wdów i sierot

4.    Zatrzymywanie sprawiedliwej zapłaty za pracę

Nie  Błogosławieństwa ewangeliczne

1.   Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Kró­lestwo niebieskie.

2.   Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

3.   Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

4.   Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albo­wiem oni będą nasyceni.

5.   Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6.   Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

7.   Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

8.  Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe nawas. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie (Mt 5,3-12).

 

 

Egzamin Różaniec

1.    Wierzę w Boga -1x

2.    Ojcze nasz -1x

3.    Zdrowaś Mario -3x

4.    Chwała Ojcu i Synowi....1x

5.    PIERWSZA TAJEMNICA- ROZWAŻANIE

6.    Ojcze nasz -1x

7.    Zdrowaś Mario -10x

8.    Chwała Ojcu i Synowi....1x

9.    O mój Jezu ...

10. DRUGA TAJEMNICA- ROZWAŻANIE

11. Ojcze nasz -1x

12. Zdrowaś Mario -10x

13. Chwała Ojcu i Synowi....1x

14. O mój Jezu ...

15. TRZECIA TAJEMNICA- ROZWAŻANIE

16. Ojcze nasz -1x

17. Zdrowaś Mario -10x

18. Chwała Ojcu i Synowi....1x

19. O mój Jezu ...

20. CZWARTA TAJEMNICA- ROZWAŻANIE

21. Ojcze nasz -1x

22. Zdrowaś Mario -10x

23. Chwała Ojcu i Synowi....1x

24. O mój Jezu ...

25. PIĄTA TAJEMNICA- ROZWAŻANIE

26. Ojcze nasz -1x

27. Zdrowaś Mario -10x

28. Chwała Ojcu i Synowi....1x

29. O mój Jezu ...

 

Egzamin Tajemnice Różańca

Tajemnice różańca - radosne: Poniedziałek i Sobota

1.         Zwiastowanie NMP

2.         Nawiedzenie św. Elżbiety

3.         Narodziny Jezusa

4.         Ofiarowanie Jezusa w świątyni

5.         Odnalezienie Jezusa w świątyni

Tajemnice różańca - światła: Czwartek

1.       Chrzest Jezusa w Jordanie

2.         Wesele w Kanie Galilejskiej

3.         Głoszenie Królestwa Bożego

4.         Przemienienie na górze Tabor

5.         Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice różańca - bolesne: Wtorek i Piątek

1.       Modlitwa w Ogrójcu

2.         Biczowanie

3.         Cierniem ukoronowanie

4.         Droga krzyżowa

5.         Ukrzyżowanie

Tajemnice różańca - chwalebne Środa i Niedziela

1.        Zmartwychwstanie Jezusa

2.         Wniebowstąpienie

3.         Zesłanie Ducha Świętego

4.         Wniebowzięcie Maryi

5.         Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania
Egzamin, zarówno wstępy jak i poszczególne pytania

 

   +++++++  WIARA  +++++++

Bóg objawił ludziom takie prawdy, których niedoskonały ro­zum ludzki pojąć nie może. Nazywamy je tajemnicami wiary. To Boże objawienie zawarte jest w Piśmie św. i Tradycji, czyli ustnym podaniu. Tradycja kościelna znajduje się w orzeczeniach papieży i soborów powszechnych, w wyznaniach wiary, w dziełach staro­żytnych pisarzy kościelnych, zwanych Ojcami Kościoła. Również starożytne napisy, obrazy i pomniki, liturgia i prastare zwyczaje Kościoła zawierają tradycję kościelną. Prawdy te przyjmujemy mocą wiary.

Wiara jest nam koniecznie potrzebna do zbawienia. Pan Jezus wyraźnie naucza: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawio­ny; a kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16). Pismo św. uczy, iż „bez wiary nie można podobać się Bogu" (Hbr 11,6).

Co to jest Pismo Święte?

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnie­niem Ducha Świętego, które Kościół katolicki przechowuje i podaje jako objawienie Boże.  Kanon ksiąg Biblii -ustanowiony na Soborze Trydenckim 8 kwietnia 1546 roku

Co to jest Tradycja?

Tradycja, czyli podanie ustne, jest to zbiór objawionych prawd Bożych niezapisanych w Piśmie Świętym, które Koś­ciół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

Co znaczy wierzyć po katolicku?

Wierzyć po katolicku znaczy: uznawać za prawdę to, co Bóg objawił, a Kościół katolicki do wierzenia podaje.

Jaka powinna być wiara?

Wiara powinna być nadprzyrodzona, powszechna, mocna, stała i żywa.

Co to jest tajemnica wiary?

Tajemnica wiary jest to prawda, którą poznajemy z obja­wienia Bożego, lecz jej zrozumieć nie możemy.

 

   +++++++  TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA   +++++++ 

Bóg jest jeden, ale są trzy Osoby, które mają jedną i tę samą najdoskonalszą naturę: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ponie­waż każda z tych Osób jest Bogiem prawdziwym, przeto nazywamy Je Osobami Boskimi. Bóg Ojciec nie pochodzi od żadnej Osoby, Syn Boży jest zrodzony przez Boga Ojca, a Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Jednego Boga, w trzech Osobach, nazywamy Trójcą Przenajświętszą. Naszą wiarę w Przenajświętszą Trójcę wyznajemy znakiem Krzyża świętego i słowami: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" lub mówiąc: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Święte­mu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen". Kościół obchodzi uroczystość Trójcy Przenajświętszej w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.

Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym, to znaczy: Bóg ma nieskończenie doskonały rozum i najdoskonalszą wolę, a nie ma ciała. Przymioty Boga są następujące: wieczny, wszędzie obec­ny, wszystko wiedzący, wszechmocny, najświętszy, najsprawiedliw­szy, najmiłosierniejszy.

Jezus Chrystus jest Odkupicielem, którego Pan Bóg obiecał zesłać ludziom. Sam Bóg Ojciec stwierdził, że Jezus jest jedy­nym Jego Synem i Bogiem prawdziwym. Przy chrzcie Pana Jezu­sa w Jordanie i podczas przemienienia na górze Tabor, odezwał się Bóg takimi słowami: „Ten jest Syn Mój najmilszy, w którym mam upodobanie" (Mt 3, 17 i 17, 5). Pan Jezus cierpiał i umarł na krzyżu, aby spełnić wolę Ojca, to znaczy odkupić wszystkich ludzi, a przez to okazać swoją miłość do nas. Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej, której zesłanie zapowie­dział Pan Jezus apostołom: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy" (J 14, 26). Zstąpił On na apostołów w dniu Zielonych Świąt w postaci języków ognia, oświecił ich umysły, aby lepiej poznali naukę ob­jawioną przez Jezusa Chrystusa, wzmocnił wolę i zapalił serca, aby głosili ją wszystkim ludziom. W tym celu udzielił im też daru mówienia różnymi językami (Dz 2, 1-4). Duch Święty i dzisiaj sprawia, że Kościół katolicki nieomylnie przechowuje i ogłasza objawioną naukę Jezusa Chrystusa. Duch Święty przebywa także w duszach ludzi sprawiedliwych. Ubogaca nas laską uświęcającą, pomaga nam łaską uczynkową na drodze do nieba i udziela swych darów i charyzmatów.

Jak nazywamy jednego Boga w trzech Osobach?

Jednego Boga w trzech Osobach nazywamy Przenajświęt­szą Trójcą.

Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi, od którego wszelkie dobro pochodzi.

Kto to jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stal się człowie­kiem dla naszego zbawienia.

Za kogo cierpiał i umarł Pan Jezus?

Pan Jezus cierpiał i umarł za wszystkich ludzi.

Co wysłużył nam Pan Jezus przez swoje cierpienia i śmierć na krzyżu?

Pan Jezus przez swoje cierpienia i śmierć na krzyżu wysłu­żył nam niebo i łaski potrzebne do zbawienia.

Od czego wybawił nas Pan Jezus?

Pan Jezus wybawił nas od grzechu i od potępienia wiecz­nego.

Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

Kiedy objawił się Duch Święty po raz pierwszy?

Duch Święty objawił się po raz pierwszy w czasie chrztu Chrystusa w rzece Jordan.

Kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów?

Duch Święty zstąpił na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy (Zielonych Świąt).

Jakie dary przyniósł Duch Święty apostołom ?

Duch Święty oświecił ich umysły, wzmocnił wolę i zapalił serca. Udzielił im też daru mówienia różnymi językami.

Jak Duch Święty opiekuje się Kościołem?

Duch Święty sprawia, że Kościół nieomylnie przechowuje objawioną przez Chrystusa naukę i bezbłędnie głosi ją lu­dziom.

Jak Duch Święty działa w nas?

Duch Święty udziela nam łaski uświęcającej, a także po­maga nam łaską uczynkową w wykonywaniu dobrych uczynków.

 

   +++++++  DZIEŁO STWORZENIA   +++++++ 

 

Przed wiekami nie było ani nieba, ani ziemi, ani żadnej żywej istoty. Istniał tylko Bóg nieskończenie szczęśliwy i nieskończenie dobry. Ponieważ dobroć pragnie dzielić się szczęściem z drugimi, Bóg stworzył, czyli uczynił z niczego: niebo, ziemię i wszystko, co istnieje. Wszystko na świecie dzieje się według woli Boga, który jak najlepszy Ojciec opiekuje się nim i rządzi. Tę opiekę Boga nad światem nazywamy Opatrznością Boską.

Oprócz świata widzialnego stworzył Bóg świat niewidzialny, to jest wielką liczbę duchów doskonałych, podobnych do Boga, obda­rzonych rozumem i wolną wolą, których nazywamy aniołami. Niektó­rzy jednak aniołowie zgrzeszyli przeciw Bogu pychą i tych Bóg strącił na wieki do piekła. Dobrzy aniołowie pragną, abyśmy byli szczęśli­wymi, dlatego modlą się za nas do Boga, strzegą naszej duszy i ciała i zachęcają nas do dobrego. Każdemu człowiekowi dał Bóg anioła, który go szczególnie strzeże. Nazywamy go Aniołem Stróżem.

Co to znaczy stworzyć?

Stworzyć to znaczy uczynić coś z niczego.

Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ stworzył

niebo i ziemię.

Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.

Co czynią dobrzy aniołowie?

Dobrzy aniołowie służą Bogu, a nam pomagają w zbawieniu.

Kto to są złe duchy?

Złe duchy to upadli aniołowie, których nazywamy szatana­mi lub diabłami.

Kto to jest człowiek?

Człowiek jest to stworzenie rozumne złożone z ciała i du­szy nieśmiertelnej.

Po co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, ko­chał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

Dlaczego pierwsi ludzie utracili raj ?

Pierwsi ludzie utracili raj, ponieważ popełnili grzech pier­worodny.

Na kogo przeszedł grzech pierworodny?

Grzech pierworodny przeszedł na wszystkich ludzi z wy­jątkiem Najświętszej Maryi Panny.

Co utracili pierwsi ludzie przez grzech pierworodny?

Przez grzech pierworodny pierwsi ludzie utracili łaskę uświęcającą, prawo do nieba, nieśmiertelność ciała i wol­ność od chorób i cierpień.

Przez jaki sakrament gładzony jest grzech pierworodny?

 Grzech pierworodny gładzony jest przez sakrament chrztu świętego.

 

   +++++++  KOŚCIÓŁ   +++++++ 

Z woli Ojca, Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwych­wstanie utworzył Kościół i dał mu Ducha Świętego. Już w czasie swej nauczycielskiej działalności zgromadził koło siebie uczniów, a spomiędzy nich wybrał dwunastu apostołów. Apostołom polecił, aby głosili ludziom to, czego ich nauczył, udzielali świętych sakramen­tów i byli pasterzami ludzi. W ten sposób apostołowie otrzymali po­trójny urząd: nauczycielski, kapłański i pasterski. Pan Jezus uczynił św. Piotra swoim zastępcą na ziemi, czyli widzialną głową Kościoła. Sam zaś Chrystus jest najwyższą, niewidzialną głową Kościoła. Na­stępcami apostołów są biskupi, a ich współpracownikami są kapłani. Kościół jest nie tylko społecznością widzialną, zorganizowaną hie­rarchicznie, ale przede wszystkim wspólnotą duchową, Mistycznym Ciałem Chrystusa, Ludem Bożym, pielgrzymującym na ziemi.

Co to jest Kościół katolicki, czyli powszechny?

Kościół katolicki, czyli powszechny, są to chrześcijanie, którzy pod najwyższą władzą papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych sa­mych sakramentów świętych.

W jakim celu Pan Jezus założył Kościół?

Pan Jezus założył Kościół w tym celu, aby wszyscy ludzie należeli do niego i przez to zbawili swoje dusze.

Jaką władzę otrzymał Kościół od Jezusa Chrystusa? Kościół otrzymał od Jezusa Chrystusa trojaką władzę: na­uczycielską, kapłańską i pasterską.

Kto jest niewidzialną głową Kościoła?

Niewidzialną głową Kościoła jest Jezus Chrystus.

Kto jest widzialną głową Kościoła?

Widzialną głową Kościoła jest biskup rzymski, czyli papież.

Kto naucza nieomylnie w Kościele?

W Kościele nieomylnie nauczają biskupi wraz z papieżem, a także sam papież.

Kiedy papież jest nieomylny?

Papież jest wówczas nieomylny, gdy jako najwyższy na­uczyciel, pasterz i zwierzchnik naucza wszystkich wier­nych prawd wiary i obyczajów.

 

   +++++++  RZECZY OSTATECZNE   +++++++ 

Wszyscy ludzie muszą umrzeć z powodu grzechu pierwszego człowieka - Adama. Śmierć jest odłączeniem duszy od ciała. Po śmierci ciało człowieka składa się do grobu, a dusza idzie na sąd Boży. Bóg sądzi duszę z każdego uczynku, słowa, myśli i zaniedba­nia w czynieniu dobra. Ten sąd nazywamy sądem szczegółowym. Po sądzie szczegółowym dusza idzie albo do nieba, albo do czyśćca, albo do piekła. Ciała wszystkich zmarłych zmartwychwstaną przy końcu świata na Sąd Ostateczny. Na sądzie tym Chrystus otrzyma należną Mu chwałę, wszyscy zaś ludzie poznają mądrość i spra­wiedliwość Bożą, wartość cnoty i zło grzechu.

Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie duszy od ciała.

Co się dzieje z duszą po śmierci ciała?

Dusza po śmierci ciała idzie na sąd Boży zwany sądem szczegółowym.

Gdzie idzie dusza po sądzie szczegółowym?

Po sądzie szczegółowym dusza idzie albo do nieba, albo do piekła, albo do czyśćca.

Co to jest niebo?

Niebo jest to stan wiecznej szczęśliwości.

Co to jest czyściec?

Czyściec jest to przejściowy stan kary po śmierci.

Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

 

   +++++++  PRZYKAZANIA   +++++++ 

Każdy człowiek, który chce zbawić swoją duszę, musi nie tylko wierzyć w to wszystko, co Bóg objawił, a Kościół katolicki naucza, ale także zachowywać przykazania Boskie i kościelne. „Jeśli chcesz wejść do życia, zachowaj przykazania - mówił Jezus" (Mt 19, 17). Przykazania określają wyraźnie, co mamy czynić, a czego unikać. Są one podstawą szczęścia doczesnego i wiecznego.

Co nakazuje pierwsze przykazanie?

Pierwsze przykazanie nakazuje nam, abyśmy wierzyli w prawdziwego Boga, Jego czcili i miłowali.

Czego zabrania pierwsze przykazanie?

Pierwsze przykazanie zabrania bałwochwalstwa oraz wia­ry w sny, wróżby i zabobony.

Kogo jeszcze czcimy oprócz Pana Boga?

Oprócz Pana Boga czcimy jeszcze Najświętszą Maryję Pan­nę oraz aniołów i świętych Pańskich.

Dlaczego czcimy świętych Pańskich?

Świętych Pańskich czcimy dlatego, że oni dają nam przy­kład w życiu i wypraszają nam różne łaski u Boga.

Co nakazuje drugie przykazanie?

Drugie przykazanie nakazuje, abyśmy imię Boże zawsze wymawiali z wiarą i pobożnością.

Kto nie zachowuje drugiego przykazania?

Nie zachowuje drugiego przykazania ten, kto wzywa imię Boże bez potrzeby, bluźni, przeklina lub fałszywie przy­sięga.

Co nakazuje trzecie przykazanie?

Trzecie przykazanie nakazuje niedzielę i święta poświę­cać chwale Bożej i zbawieniu duszy, uczestnicząc przede wszystkim we Mszy św.

Czego zabrania trzecie przykazanie?

Trzecie przykazanie zabrania wykonywać w niedzielę i święta ciężkich prac, szczególnie z chęci zysku i chci­wości.

Kiedy wolno pracować w niedzielę i święta?

W niedzielę i święta wolno pracować, gdy wymaga tego ko­nieczność lub dobro społeczne.

Co nakazuje czwarte przykazanie?

Czwarte przykazanie nakazuje szanować, miłować i słu­chać rodziców, opiekunów i przełożonych.

Kiedy okazujemy rodzicom miłość i szacunek?

Okazujemy im miłość i szacunek, jeżeli pomagamy im w pracach i darzymy ich przywiązaniem.

Czy należy słuchać rodziców we wszystkim, co nakazują?

Rodziców należy słuchać we wszystkim, co nakazują, jeże­li ich nakazy nie godzą w dobro społeczne i nie prowadzą do grzechu.

Czego zabrania piąte przykazanie?

Piąte przykazanie zabrania zabijać lub szkodzić na cie­le lub duszy sobie albo bliźnim. Zabrania też krzywdzić zwierzęta, bo i one są stworzeniami Bożymi.

Kto szkodzi na ciele sobie lub bliźniemu?

Na ciele sobie lub bliźniemu szkodzi ten, kto bije, rani, mę­czy lub naraża na chorobę bliźniego lub siebie.

Kto szkodzi bliźniemu na duszy?

Szkodzi bliźniemu na duszy ten, kto słowem lub czynem pobudza go do grzechu.

Czego zabrania szóste przykazanie?

Szóste przykazanie zabrania wszelkiej niewstydliwości.

Kto przekracza siódme przykazanie?

Siódme przykazanie przekracza ten, kto: kradnie lub nisz­czy własność społeczną lub prywatną, oszukuje lub poma­ga oszukiwać bliźniego, nie oddaje pożyczonych lub zna­lezionych rzeczy.

Co nakazuje siódme przykazanie?

Siódme przykazanie nakazuje rzecz skradzioną, pożyczo­ną lub znalezioną oddać właścicielowi.

Co nakazuje ósme przykazanie?

Ósme przykazanie nakazuje mówić zawsze prawdę i sza­nować dobre imię bliźniego.

Kto nie zachowuje ósmego przykazania?

Ósmego przykazania nie zachowuje ten, kto rozmyślnie kłamie, bliźniego posądza, obmawia lub wydaje o nim fał­szywe świadectwo.

Co powinien uczynić ten, kto wydał fałszywe świadectwo o bliź­nim?

Kto wydał fałszywe świadectwo o bliźnim, powinien wszystko odwołać i wynagrodzić bliźniemu wyrządzoną krzywdę.

Co nakazuje Pan Bóg w dziewiątym i dziesiątym przykazaniu?

W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy wystrzegali się nie tylko złych uczynków, ale nawet złych pożądań.

 

   +++++++  GRZECH   +++++++ 

W każdym człowieku istnieje wrodzone poczucie moralności, które wiąże się z pojęciem dobra i zła. Jest to wyłączna właściwość człowieka, która skłania go do czynienia dobra, a unikania zła. Po­czucie to nazywamy sumieniem. Kto nie słucha sumienia, popełnia grzech. Wie bowiem, że źle czyni i chce czynić źle. Zgrzeszyć moż­na uczynkiem, mową, myślą i opuszczeniem dobrego. Wszystko, co nas do grzechu prowadzi, nazywamy pokusą. Nikt i nic jednak do grzechu zmusić nas nie może, jeśli sami grzeszyć nie chcemy. Przy pomocy łaski Bożej możemy zwyciężyć każdą pokusę. Nie wszyst­kie grzechy są jednakowo wielkie. Są grzechy ciężkie, czyli śmier­telne i grzechy lekkie, czyli powszednie. Grzech jest największym nieszczęściem człowieka.

„Grzech śmiertelny jest - podobnie jak miłość - radykalną możliwością wolności ludzkiej. Pociąga on za sobą utratę miłości i pozbawienie łaski uświęcającej, to znaczy stanu łaski. Jeśli nie zo­stanie wynagrodzony przez żal i Boże przebaczenie, powoduje wy­kluczenie z Królestwa Chrystusa i wieczną śmierć w piekle; nasza wolność ma bowiem moc dokonywania wyborów nieodwracalnych, na zawsze. Chociaż możemy sądzić, że jakiś czyn jest w sobie cięż­ką winą, powinniśmy sąd nad osobami powierzyć sprawiedliwości i miłosierdziu Bożemu" (KKK1861).

Co to jest grzech?

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przy­kazań Bożych lub kościelnych.

Kto popełnia grzech śmiertelny?

Grzech śmiertelny popełnia ten, kto przekracza przykaza­nie w rzeczy ważnej, zupełnie świadomie i dobrowolnie. Jest to zerwanie wspólnoty z Bogiem i odejście od Niego.

Kto popełnia grzech powszedni?

Grzech powszedni popełnia ten, kto przekracza przykaza­nia w małej rzeczy lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie. Grzech powszedni osłabia naszą łączność z Bogiem i pomniejsza świętość Kościoła.

Jakie są następstwa grzechu śmiertelnego?

Grzech śmiertelny pozbawia człowieka łaski uświęcającej, prawa do zbawienia oraz ściąga na człowieka karę doczes­ną i wieczną.

Jakie są następstwa grzechu powszedniego?

Grzech powszedni zmniejsza miłość do Pana Boga, czy­ni człowieka bardziej skłonnym do popełnienia grzechu śmiertelnego oraz ściąga na człowieka karę doczesną.

Co to jest sumienie?

Sumienie jest to sąd naszego rozumu, nakazujący postępować zgodnie z prawem Bożym naturalnym i przykazaniami.

 

   +++++++  SAKRAMENTY   +++++++ 

Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje ludziom niewidzialną łaskę Bożą. Sakramenty uosabiają Chrystusa, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, Jego zbawczą miłość do człowieka, który może tej miłości uwierzyć lub ją odrzucić. Kościół katolicki otrzymał od Pana Jezusa władzę udzielania ludziom sakramentów świętych, jako jedno z najświęt­szych i najważniejszych zadań.

Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar wewnętrzny i nadprzyrodzony, który nam Bóg daje za zasługi Pana Jezusa, aby nas zbawić.

Co nazywamy łaską uczynkową?

Łaską uczynkową nazywamy tę łaskę Bożą, która nam po­maga spełniać uczynki potrzebne do zbawienia.

Co nazywamy łaską uświęcającą?

Łaską uświęcającą nazywamy tę łaskę Bożą, która naszą duszę oczyszcza, uświęca, czyni ją piękną i podnosi nas do godności dziecka Bożego.

Które uczynki nazywamy zasługującymi?

Uczynkami zasługującymi nazywamy uczynki dobre, spełnione w stanie łaski uświęcającej.

Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

Jaki jest podział sakramentów?

Sakramenty święte dzielimy na:

1. Sakramenty wtajemniczenia chrześci­jańskiego:
-sakrament chrztu,
-sakrament bierzmo­wania,
-sakrament Eucharystii.

2. Sakramenty uzdrowienia:
-sakrament pokuty i pojednania,
-sakrament namaszczenia chorych.

3. Sakramenty w służbie ko m u n i i:
-sakrament święceń (kapłaństwo),
-sakrament małżeństwa.

Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzy­rodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

Kto może udzielić chrztu?

Chrztu w normalnych warunkach udziela kapłan, ale w nagłym przypadku, gdy nie ma kapłana, może go udzie­lić każdy człowiek.

Jak w nagłym wypadku udziela się chrztu?

Należy polać głowę dziecka zwyczajną wodą i jednocześ­nie wypowiedzieć słowa: „N. (imię chrzczonego) ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Jakie obowiązki przyjmują rodzice chrzestni? Rodzice chrzestni zobowiązują się pomagać w wychowa­niu dziecka w wierze katolickiej, wierności przykazaniom, a w razie konieczności zastąpić rodziców dziecka.

Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyzna­wał, bronił jej i według niej żył.

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?

Sakrament bierzmowania może przyjąć tylko raz w życiu człowiek ochrzczony i ugruntowany w wierze.

Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

Co to jest Msza święta?

Msza święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swe­mu Ojcu.

Z jakich części składa się Msza święta?

Msza święta składa się z dwóch części: liturgii słowa i litur­gii Eucharystii.

Co to jest Komunia Święta?

Komunia Święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezu­sa pod postaciami chleba i wina.

Co to jest pokuta i pojednanie?

Pokuta i pojednanie jest to sakrament, w którym kapłan, w zastępstwie Pana Boga, odpuszcza człowiekowi grzechy popełnione po chrzcie.

Czym w nagłym wypadku zastępuje się sakrament pokuty?

 Gdy grozi utrata życia, a nie można się wyspowiadać, na­leży wzbudzić żal doskonały za swoje grzechy.

Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to staranne przypomnienie sobie grzechów popełnionych od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.

Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to odwrócenie naszej woli od grzechu i zwrócenie jej do Boga. Jest to również ból duszy i obrzy­dzenie sobie popełnionego grzechu z postanowieniem nie-grzeszenia na przyszłość.

Kiedy żal jest doskonały?

Żal jest doskonały wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga, najlepszego Ojca, którego obraziliśmy.

Kiedy żal jest mniej doskonały?

Żal jest mniej doskonały, gdy żałujemy dlatego, że przez grzech zasłużyliśmy na karę Bożą.

Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie z żalem wszystkich swoich grze­chów przed kapłanem w celu otrzymania rozgrzeszenia.

Co ma uczynić ten, kto zapomniał wyznać jakiś grzech?
Ten, kto zapomniał wyznać jakiś grzech, odprawił dobrą spowiedź, ale powinien zapomniany grzech wyznać na na­stępnej spowiedzi.

Kogo obowiązuje tajemnica spowiedzi?

Tajemnica spowiedzi obowiązuje kapłana i tego, kto mimo woli usłyszał czyjąś spowiedź.

Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unika­nia grzechów, zwłaszcza ciężkich, i okazji do grzechów.

Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu?

Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie Bogu za popełnione grzechy przez odprawienie pokuty wyzna­czonej przez kapłana na spowiedzi.

Co to jest zadośćuczynienie bliźniemu?

Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrzą­dzonej mu krzywdy i szkody.

Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym cięż­ko chory otrzymuje szczególne laski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

Kiedy należy przyjąć sakrament namaszczenia chorych?

 Sakrament namaszczenia chorych należy przyjąć w cho­robie poważnej.

Co to jest sakrament święceń (kapłaństwo)? Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę składa­nia ofiary Mszy świętej, udzielania sakramentów świę­tych oraz łaskę godnego jej wykonywania.

Co to jest małżeństwo?

Małżeństwo jest to sakrament, w którym dwoje chrześci­jan (kobieta i mężczyzna) stanu wolnego zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków.

Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to ustanowione przez Kościół błogosła­wieństwa i poświęcenia osób, miejsc i rzeczy. Przez sa­kramentalia wypraszamy sobie pomoc Bożą.

 

 

Zgodnie z „:Przyjdź Duchu Święty”- ks. Antoni Gorzant;  Gaudium 2008

 

 

Egzamin LITURGIA SAKRAMENTU


Obrzędy wstępne

*pozdrowienie wiernych  -biskup  
*powitanie i prośba rodziców  .....
*wprowadzenie, akt pokuty i kolekta – biskup

KOLEKTA

Następnie biskup siada. Wszyscy siadają.

Liturgia Słowa
*czytanie . ......
  *psalm .......
*czytanie 2 .
......
 alleluja – 

*Ewangelia ks. dziekan po zakończeniu Ewangelii …Bartosz Widomski podaje dziekanowi mitrę, którą ten nakłada biskupowi

Liturgia Sakramentu
*przedstawienie kandydatów.

Proboszcz
Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii św. Rajmunda Nonnata w Sulowie

Biskup: -
Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Proboszcz
Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup:
Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:
Amen

*kazanie biskupa


*odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Biskup:
A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.
Pytam każdego z was:
Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci:
Wyrzekam się.

Biskup:
Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci:
Wierzę.

Biskup:
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy; umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci:
Wierzę.

Biskup:
Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci:
Wierzę.

Biskup:
Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci:
Wierzę.

Biskup:
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy:
Amen.

Wezwanie do modlitwy

Biskup:
Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje; odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu, a kandydaci klękają  na słowo Chrystusa, Syna Bożego.

WŁOŻENIE RĄK

Biskup i pozostali kapłani wyciągają ręce nad kandydatami i mówi.

Boże wszechmogący,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który odrodziłeś te sługi swoje
przez wodę i Ducha Świętego
i uwolniłeś ich od grzechu,
ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela
daj im ducha mądrości i rozumu,
ducha umiejętności i pobożności
napełnij ich duchem bojaźni Twojej:
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy:
Amen.

Kandydaci wstają i ustawiają ( w rzędzie do bierzmowania) się razem ze swoimi świadkami bierzmowania, którzy kładą prawą rękę na prawym ramieniu kandydata.

NAMASZCZEAIE KRZYŻMEM

Dziekan przynosi do biskupa olej krzyżma. Dziekan podaje imię bierzmowanego biskupowi, proboszcz rozdaje obrazki lub odwrotnie.
Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany:
Amen.

Biskup:
Pokój z tobą.

Bierzmowany:
I z duchem twoim

*modlitwa wiernych ..............

Liturgia ofiary
*przygotowanie ołtarza, zebranie kolekty,
*Modlitwa Eucharystyczna

*komunia –
*modlitwa po Komunii –
biskup z miejsca przewodniczenia

*prośba o poświęcenie krzyży –proboszcz -- młodzież podnosi krzyż wysoko

*poświęcenie krzyży
*podziękowanie młodzieży
.........
*podziękowanie proboszcza
*ogłoszenia
*wystawienie
*litania do św. Rajmunda
*Te Deum
*błogosławieństwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt:
poczta

adres:
Sulów 102a
23-213 Zakrzówek

telefon:
723 072 734
więcej

                                    

 

 

 Numer konta 98 8717 1048 2003 3001 2479 0001