Dział I – Człowiek na drogach Boga

1.

Co jest celem katechezy

Celem katechezy jest nauczanie prawd wiary i zasad moralnych, a przez to pogłębienie wiary i miłości do Pana Boga i ludzi

Dział II –Jezus Chrystus prowadzi do pełni życia

4.

Co to jest Pascha

Pascha oznacza przejście z niewoli do wolności, od zła do dobra z ciemności do światłości

Czym była pascha Narodu Wybranego

Wyjściu z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej

Czym była pascha Chrystusa

 Męka śmierć i zmartwychwstanie

Co wypływa z paschy Chrystusa i  jest pewną drogą do zbawienia.

Sakramenty

Symbolem czego w kościele  było przejście przez Morze Czerwone w ST?

Chrztu

Co, czy kogo symbolizował baranek paschalny?

Jezusa Chrystusa

5.

 

Jakie znasz rodzaje modlitwy?

Uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania, prośby.

Czym jest liturgia?

Oficjalny i publiczny kult Boga sprawowany przez Kościół

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia

Sakramenty uzdrowienia

Pokuta i pojednanie, namaszczenie chorych

Sakramenty w służbie komunii

Kapłaństwo i małżeństwo

6.

Co jest materią sakramentu chrztu?

Woda

Co jest formą  sakramentu chrztu?

Formułą wypowiadana w czasie chrztu: imię dziecka, ja ciebie chrzczę...

Symbolika wody

Oczyszczenie i nowe życie, zanurza w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa

Symbolika namaszczenia

Włącza w potrójną misję Chrystusa: kapłańską, prorocką i królewską

Symbolika białej szaty

Symbol otrzymanej godności dziecka Bożego,

Symbolika zapalonej świecy

Światło wiary zapalone w duszy człowieka

Skutki sakramentu chrztu

-włączenie człowieka we wspólnotę Kościoła
-zjednoczenie z Chrystusem
-wyzwolenie z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich popełnionych grzechów osobistych
-stanie się dzieckiem Boga,
-otrzymuje imię, Bóg zna go po imieniu...

7.

Opisz liturgie sakramentu bierzmowania.

-przedstawienie kandydatów do bierzmowania
-homilia
-odnowienie przyrzeczeń chrztu
-włożenie rąk i namaszczenie krzyżmem

Jakie słowa wypowiada biskup przy namaszczeniu bierzmowanego?

(Imię), przyjmij znamię Ducha Świętego

Skutki sakramentu bierzmowania:

--wyciska niezatarte znamię na duszy człowieka
-otrzymuje dary Ducha Świętego
-udziela mocy do mężnego wyznawania wiary

W jakim celu otrzymujesz w sakramencie bierzmowania Ducha Świętego?

-by móc przyznawać się do wiary
-bronić wiary
-dawać świadectwo

8.

Czym jest Eucharystia?

Jest sakramentem, w którym Chrystus ofiaruje za nas siebie, byśmy go naśladowali

Jakie inne określenia tego sakramentu poznaliśmy?

Wieczerza Pańska, Msza Św., Komunia, Święta i boska liturgia, Łamanie Chleba, Najświetszą ofiarą.

Czym jest Eucharystia wg zapamiętaj s. 30

Pamiątką Paschy Chrystusa, dzieła zbawienia wypełnionego poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię

Jezus ustanowił Eucharystię w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy

Co to znaczy uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny.

Aby uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny powinniśmy przyjąć Pana Jezusa w Eucharystii

Co powinno być centrum życia chrześcijanina

W centrum życia chrześcijanina powinna być Eucharystia.

9.

Na jakie 2 części dzielimy Eucharystię?

Liturgia słowa i Liturgia eucharystyczna.

Podaj elementy składowe Liturgii Słowa

-1 czytanie
-psalm responsoryjny
-2 czytanie
-aklamacja Alleluja lub w WP Chwała Tobie Słowo Boże lub Chwała Tobie Królu Wieków
Ewangelia
Homilia lub kazanie
Wyznanie wiary
modlitwa powszechna

Podaj elementy składowe Liturgii Eucharystycznej

*przygotowanie darów
*Modlitwa Eucharystyczna
*obrzędy Komunii Świętej

10.

Czym jest grzech

-świadomym i dobrowolnym odrzuceniem miłości Boga

Czym jest grzech pierworodny?

grzech Adama i Ewy dziedziczony przez wszystkich ludzi

Skutki grzechu pierworodnego w których uczestniczymy

utrata pierwotnej świętości i skłonność do grzechu

Jak możemy pozbyć się grzechu pierworodnego

Poprzez chrzest

Jak możemy pozbyć się skutków grzechu pierworodnego

Nie możemy

Dzięki czemu człowiek może unikać zła i czynić dobro?

Dzięki Łasce Bożej

Jak dzielimy grzechy popełniane osobiście przez człowieka

Ciężki i lekki lub śmiertelny i powszedni

Wymień grzechy główne

Wymień grzechy wołające o pomstę do nieba

Zabójstwo, grzech sodomski*, zatrzymywanie zapłaty pracownikom, krzywdzenie wdów i sierot,
*został opuszczony przez autorów podręcznika

Kto popełnia grzechy cudze?

Kto namawia innych do grzechu, pomaga w jego popełnieniu, daje zły przykład chwali grzeszne postępowanie.

Jezus mówił o grzechach które nie będą odpuszczone- jakie to grzechy?

Przeciw Duchowi Świętemu

Bóg odpuszcza człowiekowi wszystkie grzechy pod warunkiem...

żalu i postanowienia poprawy, zmiany postępowania

11.

Jakimi słowami Jezus ustanowił sakrament pokuty?

Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, którym zatrzymacie są im zatrzymane.

Wymień warunki dobrej spowiedzi

Wymień skutki sakramentu pokuty

-pojednanie z Bogiem i doświadczenie Jego miłości

-pojednanie z Kościołem

-darowanie kary wiecznej spowodowanej grzechem ciężkim

-odzyskanie spokoju sumienia i radości

-wzrost sił duchowych do walki z pokusami

12.

Kto i co napisał w Biblii o namaszczeniu chorych?

-św. Jakub w swoim liście
-Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana

Wymień skutki sakramentu namaszczenia

-jednoczy z Męką Jezusa

-daje siłę do chrześcijańskiego przeżywania choroby, czy starości

-pomaga w powrocie do zdrowia

-przygotowuje do przejścia na życie wieczne

13.

Gdzie i kiedy Jezus ustanowił kapłaństwo

W wielki czwartek w Wieczerniku

 

Wymień stopnie kapłaństwa

Episkopat

Prezbiterat

Diakonat

Jakich czynności nie mogą wykonywać diakoni?

Sprawować Eucharystii ani udzielać rozgrzeszenia

 

Kto jest następcą apostołów

Biskupi

Jaki stopień święceń kapłańskich powinien mieć kapłan kierujący parafią?

prezbiteratu

Jaki stopień święceń kapłańskich powinien mieć kapłan kierujący diecezją?

episkopatu

14.

Kto udziela sakramentu małżeństwa

Narzeczeni wypowiadając przysięgę

Co jest celem małżeństwa?

-wzajemna miłość i pomoc
-zrodzenie potomstwa

Wymień cechy małżeństwa

-jedno

-nierozerwalne

-trwające do końca życia

Jakiej czynności dokonuje kapłan asystujący przy zawieraniu małżeństwa?

Błogosławi

Wymień skutki sakramentu małżeństwa

-umacnia miłość małżeńską

-pomaga w życiowych trudnościach

Czym jest małżeństwo

Związkiem sakramentalnym kobiety i mężczyzny

 

Dział III Wędrówka ku Bogu

15.

Jakie prawo jest najważniejsze?

Naturalne

Wymień rodzaje praw

-naturalne

-objawione

-ludzkie

Zdefiniuj „prawo objawione”

-dane przez Boga, jako wyraz Jego miłości zawarte w Dekalogu, Biblii, nauczaniu Kościoła

Zdefiniuj „prawo ludzkie”

-ustanowione przez ludzi danego regionu, państwa

Zdefiniuj „prawo naturalne”

-prawo zapisane w sumieniu, z którym człowiek się rodzi

Kiedy nie wolno nam wypełnić prawa ludzkiego np. państwowego

-gdy jest sprzeczne z prawem naturalnym, czy objawionym

Gdzie w Starym Testamencie możemy znaleźć zbiór praw objawionych

W dekalogu

Jakie przykazanie jest najważniejsze według Jezusa?

Miłości

16.

Co Bóg obiecuje zachowującym przykazania?

Szczęście wieczne

Kto i gdzie otrzymał „Dekalog”

Mojżesz na górze Synaj

Jak tłumaczymy słowo dekalog

Dziesięć słów

Czym jest „Dekalog”

Zbiorem drogowskazów, które prowadzą człowieka przez życie

Dlaczego na jednej tablicy jest 3 przykazania a na drugiej 7

3 dotyczy relacji z Panem Bogiem, a 7 relacji z drugim człowiekiem

17.

Co znaczy słowo „błogosławieni”

szczęśliwi

Gdzie Jezus wygłosił 8 błogosławieństw

Na Górze Błogosławieństw.

Częścią jakiej mowy Chrystusa jest”8 błogosławieństw”?

Kazania na górze

Do jakiego tekstu Starego Testamentu, jeśli chodzi o wagę w życiu moralnym, można porównać „kazanie na górze”?

Dekalogu

18.

Zdefiniuj czym jest  „sumienie”

Wewnętrzny głos człowieka wzywający do unikania zła i czynienia dobra, pozwala jedno od drugiego odróżnić.

Zdefiniuj czym jest  „sumienie przeduczynkowe

Działa przed popełnieniem czynu, pozwala ocenić, czy czyn będzie dobry, czy zły, przestrzega przed popełnieniem zła

Zdefiniuj czym jest  „sumienie pouczynkowe

Po popełnieniu czynu dobrego daje zadowolenie i satysfakcję, po popełnieniu czynu złegobudzi niepokój (wyrzuty sumienia), który ma pomóc w nawróceniu.

Zdefiniuj czym jest  „sumienie szerokie”

Przestaje reagować na popełniane zło

W jaki sposób możesz kształtować swoje sumienie?

Częsty rachunek sumienia, najlepiej codzienny, częsty sakrament pokuty i Eucharystii, czytanie Pisma Świętego, znajomość zasad moralnych, otwarcie na Ducha Świętego

Wymień uczynki miłosierdzia względem duszy. (s.61)

 

Wymień uczynki miłosierdzia względem ciała. (s.61)

 

19.

Co Bóg obiecuje w zamian za posłuszeństwo (Pwt 30, 15-20)?

Życie, błogosławieństwo, niebo

Czym powinna być kształtowana hierarchia wartości człowieka wierzącego?

Dekalog, błogosławieństwa (kazanie na Górze), Przykazania Kościelne, Nauczanie Kościoła

Dział IV – Drogowskazy na drodze zbawienia

20.

Skąd bierze się nazwa cnót boskich.

Są darem Boga i do Niego prowadzą.

Wyjaśnij jak realizujemy cnotę wiary w życiu człowieka.

Przyjmując objawienie Boże i nim żyjąc

Jakie masz obowiązki względem wiary?

Chronić ją, troszczyć się i dawać świadectwo

Co czyni nadzieja w naszym życiu?

Budzi i podtrzymuje w nas dążenie do prawdziwego szczęścia, którym jest Bóg

Jaka jest rola cnoty miłości w naszym życiu?

Uzdalnia nas do kochania Boga ponad wszystko dla Niego samego, a nie „za coś”..

Jak przejawia się cnota miłości?

Poprzez modlitwę, uczestnictwo w liturgii, sakramentach i miłości do drugiego człowieka.

21.

Przed czym przestrzega pierwsze przykazanie?

Przed magią, przesądami, wróżbiarstwem, amuletami, wywoływaniem duchów.

Na czym polega magia?

Próba panowania nad wydarzeniami, zjawiskami przyrody, lub czyimś zdrowiem poprzez zaklęcia, czary, czy odwoływanie się bezpośrednio do szatana.

Czym są przesądy?

Brak zaufania wszechmocy Boga, wiara, że przedmioty, sytuacje, czy zwierzęta mogą mieć wpływ na nasze życie.

Na czym polega wróżbiarstwo

Czytanie horoskopów, korzystanie lub czynienie wróżb by poznać przyszłość...

Czym są amulety.

Przedmioty mające przynosić szczęście

Czym grozi wywoływanie duchów

Opętaniem, sam człowiek zaprasza „ducha” do siebie, otwiera się na niego

22.

Kto przekracza 2 przykazanie Dekalogu

Kto używa Imienia Bożego i świętych poza modlitwą, nie szanuje miejsc rzeczy i osób poświęconych Bogu

Jak okazujemy szacunek miejscom świętym?

Godne zachowanie i odpowiedni strój.

23.

Dlaczego nie świętujemy w sobotę, zgodnie z opisem księgi Rodzaju, tylko w niedzielę?

Jest to pamiątka Zmartwychwstania, Zesłanie Ducha Świetego

Wymień święta obowiązujące

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia
Objawienie Pańskie (Trzech Króli) – 6 stycznia
Wniebowstąpienie Pańskie – VII Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia
Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada
Boże Narodzenie – 25 grudnia

Co dla człowieka wierzącego powinno być centrum dnia świętego?

Eucharystia

24.

Do kogo odnosi się 4 przykazanie  (KKK2199)?

Do rodziców, członków rodziny, nauczycieli, przełożonych Ojczyzny.

Jakie obowiązki względem rodziców wynikają z 4 przykazania?

Szacunek, uległość, posłuszeństwo, w wieku dojrzałym pomoc duchową i materialną rodzicom.

Jakie obowiązki względem ojczyzny wynikają z 4 przykazania?

Dbać o jej rozwój współpracując z władzą dla jaj dobra, płacąc podatki, mądrze korzystać z prawa wyborczego, obrony kraju

25.

Kto przekracza 5 przykazanie Dekalogu?

Kto dopuszcza się aborcji, eutanazji, nie szanuje własnego lub cudzego zdrowia i życia

Jak możesz realizować 5 przykazanie względem siebie?

Unikać narkotyków, papierosów, alkoholu, zdrowo się odżywiać i ubierać, nie lekceważyć chorób

Kto przekracza 5 przykazanie Dekalogu względem bliźniego?

Kto niszczy zdrowie lub dobre imię bliźniego,

26.

Do czego wzywa 6 przykazanie

Do zachowania czystości myśli i działań

Grzeszy przeciw 6 przykazaniu

Kto uprawia stosunki fizyczne pozamałżeńskie, masturbuje się, korzysta z pornografii, nie odrzuca myśli i pragnień nieczystych, uczestniczy w rozmowach nieczystych, „brudnych”  żartach

27.

Kto łamie 7 przykazanie?

Ten kto naraża kogokolwiek na straty materialne lub duchowe.

Formy kradzieży własności intelektualnej

Plagiat, odpisywanie lekcji w szkole, nielegalne ściąganie danych z internetu, kopiowanie zawartości oryginalnych płyt CD i DVD

Do jakich działań we współczesnym świecie odnosi się  7 przykazanie?

-plagiaty
-marnotrawstwo
-oszustwa w handlu
-zniszczenie cudzej własności
-przestępstwa podatkowe
-niesprawiedliwe wynagradzanie pracowników

Jak należy zadośćuczynić za złamanie 7 przykazania

Zwrócić przywłaszczoną rzecz, lub przyznać się do kłamstwa

28.

Czym powinna być prawda dla każdego człowieka?

Najwyższym dobrem

Wymień współczesne sposoby łamania 8 przykazania

-fałszywe świadectwo
-krzywoprzysięstwo
-plotka
-obmowa
-oszczerstwo
-pochopne sądy
-pochlebstwa
-próżność

Czym jest fałszywe świadectwo

wypowiedź sprzeczna z prawdą, wyrażona przed sadem

Czym jest krzywoprzysięstwo

wypowiedz sprzeczna z prawdą, wyrażona pod przysięgą

Czym jest plotka

świadome, dobrowolne, niepotrzebne mówienie o wadach innych

Czym jest obmowa

ujawnienie bez ważnej przyczyny wad i błędów drugiego człowieka

Czym jest oszczerstwo

wypowiedź sprzeczna z prawda, szkodząca dobremu imieniu bliźniego

Czym są pochopne sądy

uznanie wad drugiego człowieka za prawdziwe, bez dostatecznych podstaw

Czym są pochlebstwa

to słowa nieszczere i schlebiające, mające na celu przypodobanie się komuś

Czym jest próżność

chęć zwracania na siebie uwagi, imponowania innym

Przez jakie trzy sita powinna być przefiltrowana każda nasza wypowiedź?

-czy to jest prawdziwe
-czy to jest dobre
-czy to jest konieczne

29.

Czym jest „pożądliwość”?

Pożądliwość”, przed którą przestrzega Pismo Święte, jest panowaniem popędów nad duchem, dominacją instynktu nad całym człowiekiem i wywołaną przez to skłonnością do grzechu.

Przez co dokonuje się walka z pożądliwością?

Poprzez oczyszczanie serca czyli modlitwę, praktykowanie czystości intencji i spojrzenia i praktykowanie umiarkowania.

30.

Przed czym przestrzega 10 przykazanie?

przestrzega przed postawieniem dóbr materialnych na pierwszym miejscu w życiu, a także przed chciwością i zazdrością. Jak wszystkie przykazania przypomina, że nic i nikt nie może człowiekowi przysłonić Boga.

Wymień współczesne przejawy chciwości

--sprzedawanie towarów złej jakości, niszczących zdrowie i życie człowieka
-skłanianie do podpisywania niekorzystnych umów
-wykorzystywanie do pracy ludzi w trudnej sytuacji płacąc zaniżone pensje
-nie płacenie podatków
-żerowanie na innych, życie na ich koszt

31.

Czym są przykazania kościelne?

Nauka Kościoła, która określa szczegółowe, minimalne zobowiązania każdego katolika.

Do czego zobowiązuje 1 przykazanie.

Zachowanie dnia świętego poprzez uczestnictwo w Mszy i powstrzymaniu się od pracy i załatwiania spraw niekoniecznych

Wymień święta obowiązujące

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia
Objawienie Pańskie (Trzech Króli) – 6 stycznia
Wniebowstąpienie Pańskie – VII Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia
Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada
Boże Narodzenie – 25 grudnia

O jakim okresie (od kiedy do kiedy) należy przyjąć Komunię, by wypełnić 3 przykazanie kościelne.

Okres wielkanocny od Wigilii Paschalnej do Zesłania Ducha Świętego, ale zgodnie z ustaleniem naszego Episkopatu (1985r) komunię należy przyjąć od środy popielcowej do niedzieli Trójcy

Jak rozumiesz 4 przykazanie kościelne?

Od 14 roku życia zachowujemy wstrzemięźliwość  od pokarmów w każdy piątek z wyjątkiem uroczystości przypadających tego dnia, w Wielkim Poście nie uczestniczymy w tańcach i zabawach. Post ścisły w Środę popielcową i Wielki Piątek obowiązuje wiernych w wieku 18-60 lat.

Do czego zobowiązuje 5 przykazanie?

Katolicy powinni ofiarować swoją modlitwę, czas, pracę, a także dobra materialne Kościołowi, żeby mógł wypełniać powierzoną mu misję

Dział V – Życie mojego Kościoła

32.

W którym roku została zawarta Unia Polski z Litwą?

1385

Jakie korzyści z Unii odniosła Litwa?

-nawrócenie na chrześcijaństwo
-ochrona przed napaścią Krzyżaków
-weszła w zachodni krąg kulturowy.

Jakie korzyści z Unii odniosła Polska?

-trzykrotne powiększenie terytorium
-obietnica odzyskania utraconych ziem.

 

Czego uczy nas św. Jadwiga

Że warto dla Boga i wspólnego dobra zrezygnować z własnych planów

Z czego zrezygnowała św. Jadwiga dla dobra Polski i Litwy

Z małżeństwa z Wilhelmem z dynastii Habsburgów –Jagiełło był od niego znacznie starszy

33.

Kiedy rozpoczyna się epoka odrodzenia-renesansu?

-wynalezienie druku –Jan Guttenberg-1450
-upadek Cesarstwa Bizantyjskiego 1453
-odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 1492

Scharakteryzuj humanizm chrześcijański

Dowartościowano całego człowieka, jego duszę i ciało, człowiek został stworzony do szczęścia nie tylko po śmierci, ale i na ziemi.

Wymień przedstawicieli renesansu na zachodzie

Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonarroti

Wymień przedstawicieli renesansu w Polsce

Jan Kochanowski

34.

Przyczyny reformacji

-grzech-upadek moralny duchowieństwa
-nadużycia w kurii rzymskiej i hierarchii kościelnej

Kto i od jakiego wydarzenia rozpoczął reformację

Marcin Luter od przybicia 95 tez na drzwiach katedry w Wittenberdze

Wymień dwóch pozostałych twórców rozłamu w Kościele w XVIw.

Jan Kalwin, Urlich Zwingli

Przypomnij główne założenia protestantyzmu

-tylko Pismo Święte- odrzucenie tradycji
-tylko łaska- zbawienie nie zależy od uczynków
-tylko Chrystus- odrzucenie kultu świętych
-tylko wiara- a nie dzięki uczynkom

Kto jest twórcą anglikanizmu?

Król Henryk VIII wypowiedział posłuszeństwo pp w 1534r.

Jak wyglądały reformy anglikanizmu

-król ogłosił się głową kościoła i przejął dobra kościelne
-zlikwidował zakony
-zniósł celibat
-wprowadził liturgię w języku angielskim

 

35.

W którym roku ustanowiono pokój augsburski i jakie jest jego postanowienie?

1555 –czyja religia tego władza

Kiedy i w jakim państwie odbył się sobór trydencki?

-1545-1563 w Trydencie na terenie Włoch

Jakie 2 zagadnienia poruszano w czasie sobory trydenckiego

-kwestia prawd wiary kwestionowanych przez Marcina Lutra
-kwestia koniecznych zmian w Kosciele

Jakie postanowienia w sprawach wiary podjął Sobór Trydencki?

-istnieją dwa źródła Objawienia Pismo Święte i Tradycja
-Jezus Chrystus ustanowił 7 sakramentów
-Eucharystia nie jest symbolem, ale rzeczywistością
-wierni są zobowiązani do posłuszeństwa papieżowi- następcy sw. Piotra i biskupom następcom apostołów

Jakie postanowienia w kwestiach dyscypliny i organizacji Kościoła podjął Sobór Trydencki?

-biskupi zobowiązani są rezydować w diecezjach, wizytować parafie i organizować synody diecezjalne
-w diecezjach mają powstawać seminaria duchowne
-dla świeckich organizować katechezę i stworzyć katechizm
-podstawowe zadanie biskupa i kapłana- głoszenie słowa Bożego

Kim był św. Ignacy Loyola (1491-1556)?

Hiszpański rycerz, przyjął święcenia kapłańskie, założył zakon Towarzystwo Jezusowe charakteryzujące się dużą dyscypliną i szczególnym posłuszeństwem papieżowi. Reformowali Europę duchowo i intelektualnie: zakładali szkoły, głosili misje, głosili rekolekcje, dbali o jedność z papieżem

Kim był kard. Stanisław Hozjusz?

-polski uczestnik Soboru Trydenckiego, uchronił Polskę przed kościołem narodowym,
-skłonił króla Zygmunta Augusta do przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego (sejm w Parczewie 1564)
-sprowadził do Polski Jezuitów i nuncjusza apostolskiego,
-opublikował zasady obrony wiary katolickiej w „Wyznanie wiary katolickiej”

36.

Czym jest barok?

Styl w literaturze, architekturze i sztuce europejskiej dominujący od końca XVIw do połowy XVIIw.

Wymień rodzaje baroku.

-barok dworski (świecki)
-barok katolicki

Co było celem baroku?

Miał zachęcić ludzi do powrotu na łono Kościoła

Kto znacznie przyczynił się do rozwoju baroku?

Jezuici

Czym charakteryzowała się liturgia baroku?

Była mocno akcentowana, wykonywano muzyke chóralną i organową,
-tworzono nabożeństwa i przedstawienia np jasełka i pasje

Wymień kompozytorów baroku

-Antonio Vivaldi (1678-1741)
-Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Georg Friedrich Händel 1685-1759

37.

Czym był “Akt konferencji warszawskiej”?

Gwarantował równouprawnienie religijne i pokój pomiędzy wyznawcami różnych religii.

Scharakteryzuj postać i działalność Piotra Skargi.

-jezuita, wielki kaznodzieja i opiekun ubogich
-był nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy
-piętnował wady szlachty i wzywał do rezygnacji z przywilejów na rzecz dobra ojczyzny

38.

W kiedy miała miejsce Unia Brzeska?

Koniec XVI w.(1596r)

Scharakteryzuj Kościół unicki

-uznają zwierzchnictwo papieża i katolickie rozumienie prawdy wiary
-zachowali liturgię bizantyjską, swoje prawo kanoniczne, i zwyczaje Kościoła

39.

Wymień podział Kościoła w wieku 5

-wierni nauce apostołów
-kościoły nestoriańskie – od herezji Nestoriusza
-kościoły przedchalcedońskie – nie przyjęły ustaleń soboru w Chalcerdonie 451r

Opisz podział Kościoła w 11 wieku.

-Kościół katolicki
-Kościół prawosławny (1054r)

Opisz podział Kościoła w 16 wieku

-Kościół katolicki
-protestantyzm- 1517r
-anglikanizm – 1534r

Co jest źródłem wiary w Kościele katolickim?
Pismo Święte i Tradycja

Jak wygląda sprawa sakramentów w Kościele katolickim?
siedem, inicjacji rozłożone w czasie

Opisz gółówne prawdy wiary w Kościele katolickim?
-jeden Bóg w 3 Osobach
-Maryja jest Dziewicą (dogmat o Niepokalanym poczęciu i Wniebowzięciu),
-Chrystus jest Zbawicielem,
-Kult Matki Bożej i świętych-orędują za nami;
-oczekujemy zmartwychwstania i sądu ostatecznego
-duże znaczenie ma modlitwa za zmarłych w czyśćcu,
-jesteśmy zbawieni łaską, ale uczynki są ważne

Opisz organizację działania Kościoła katolickiego?
-papież widzialną głową- dogmat o nieomylności
-kapłanami mężczyźni, celibat
-kalendarz gregoriański

Opisz wygląd światyni  w Kościele katolickim?
-centralne miejsce ołtarz i tabernakulum, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament

Co jest źródłem wiary w Kościele prawosławnym?
Źródła wiary: Pismo Święte i Tradycja

Jak wygląda sprawa sakramentów w Kościele prawosławnym?
siedem, inicjacji jednocześnie

Opisz gółówne prawdy wiary w Kościele prawosławnym?
-jeden Bóg w 3 Osobach
-Maryja jest Dziewicą, Niepokalanie poczętą i Wniebowziętą,
-Chrystus jest Zbawicielem,
-Kult Matki Bożej i świętych-orędują za nami;
-oczekujemy zmartwychwstania i sądu ostatecznego
-duże znaczenie ma modlitwa za zmarłych w czyśćcu (inaczej rozumieja niż my),
-jesteśmy zbawieni łaską, ale uczynki są ważne

Opisz organizację działania Kościoła prawosławnego?
-patriarcha Konstantynopola posiada prymat honorowy
-najwyższy autorytet sobór ekumeniczny
-kapłan mężczyzna, może się żenić przed święceniami
-biskupem kapłan nieżonaty
-kalendarz juliański (różnica 13 dni) i malecjański

Opisz wygląd światyni  w Kościele prawosławnym?
-dużo ikon
-ikonostas oddziela wiernych od ołtarza

 

Co jest źródłem wiary w Kościele protestanckim (luteranie i kalwini)?
-
Pismo Święte

Jak wygląda sprawa sakramentów w Kościele protestanckim (luteranie i kalwini)?
dwa: chrzest i Wieczerza Pańska (Eucharystia),

Opisz gółówne prawdy wiary w Kościele protestanckim (luteranie i kalwini)?
-jeden Bóg w 3 Osobach
-Maryja była Dziewicą przed narodzeniem
-odrzucają dogmat o Niepokalanym poczęciu i Wniebowzięciu),
-Maryja jest zwykłym człowiekiem i wzorem do naśladowania
-tylko Chrystus jest pośrednikiem,
-odrzucają kult Maryi i świętych,
-oczekują sądu ostatecznego i zmartwychwstania
-nie uznają czyśćca i modlitwy za zmarłych
-tylko łaska i wiara

Opisz organizację działania Kościoła protestanckiego (luteranie i kalwini)?
-głową Kościoła jedynie Chrystus
-duchownymi kobiety i mężczyźni
-nie zachowują celibatu
-kalendarz gregoriański

Opisz wygląd światyni  w Kościele protestanckim (luteranie i kalwini)?
-kościoły ascetyczne
-nie ma obrazów
-wyakcentowana ambona

Co jest źródłem wiary w Kościele anglikańskim?
-
Pismo Święte

Jak wygląda sprawa sakramentów w Kościele anglikańskim?
dwa: chrzest i Wieczerza Pańska (Eucharystia),

Opisz gółówne prawdy wiary w Kościele anglikańskim?
-jeden Bóg w 3 Osobach
-Maryja była Dziewicą przed narodzeniem
-odrzucają dogmat o Niepokalanym poczęciu i Wniebowzięciu),
-Maryja jest zwykłym człowiekiem i wzorem do naśladowania
-tylko Chrystus jest pośrednikiem,
-odrzucają kult Maryi i świętych,
-oczekują sądu ostatecznego i zmartwychwstania
-nie uznają czyśćca i modlitwy za zmarłych,
-tylko łaska i wiara

Opisz organizację działania Kościoła anglikańskiego?
-głową Kościoła jedynie Chrystus
-duchownymi kobiety i mężczyźni
-nie zachowują celibatu
-kalendarz gregoriański

Opisz wygląd światyni  w Kościele anglikańskim?
-kościoły od ascetycznych po zblizone do katolickich

40.

Co oznacza że Kościół jest „jeden”

-ma jednego Pana
-wyznaje jedną wiarę
-rodzi się z jednego chrztu
-tworzy jedno Ciało
-ożywiany przez jednego Ducha

Co oznacza że Kościół jest „święty”

-jego twórcą jest najświętszy Bóg
-Jezus za niego umarł by go uświęcić
-uświęca go Duch Świety

Co oznacza że Kościół jest „powszechny”

-działanie Kościoła skierowane jest do wszystkich ludzi

Co oznacza że Kościół jest „apostolski”

-jest przekazywana wiara apostołów

Wymień znaki wiarygodności Kościoła

-męczennicy, którzy oddali życie za Chrystusa w obronie wiary
-przetrwane próby historyczne- prześladowanie, kryzysy
-liczne inicjatywy na rzecz potrzebujących

Czym jest sukcesja apostolska

Władzą w Kościele przekazaną przez Chrystusa Piotrowi i apostołom, przekazywana przez włożenie rąk następnym biskupom, aż do dziś

41. Moje zadania w Kościele

Jaka powinna być relacja do Kościoła jego członka?

-poczucie odpowiedzialności za jego rozwój
-traktować jak rodzinę
-dbać o wspólne dobro i wzajemnie sobie pomagać

Na czym polega misja kapłańska Kościoła?

-uświęca się przez życie sakramentalne – szafarzami kapłani
-sprawowanie Eucharystii, która jest źródłem mocy i jedności

Na czym polega misja kapłańska świeckich w Kościele?

Udział w kapłaństwie powszechnym, mają Bogu ofiarować swoje życie i żyć w świętości, mogą udzielać niektórych sakramentów (małżeństwo, chrzest-w niebezpieczeństwie śmierci)

Na czym polega misja nauczycielska (prorocka) świeckich w Kościele?

Na głoszeniu Ewangelii światu i dawanie świadectwa wiary (obowiązek wynikający z przyjęcia chrztu),

Na czym polega misja pasterska świeckich w Kościele?

Troska o innych poprzez modlitwę i bezinteresowną pomoc

W jakiej misji Kościoła powinien uczestniczyć każdy jej członek?

-kapłańskiej
-prorockiej (nauczycielskiej)
-królewskiej (pasterskiej)

42. Ekumenizm dążeniem do jedności chrześcijan

Czego Jezus pragnął zakładając Kościół, o co się modlił?

-o jedność

Czym jest ekumenizm?

Oznacza naukę i działalność zmierzającą do przywrócenia jedności chrześcijan w jednym Kościele Jezusa Chrystusa