I  BÓG POWOŁUJĄCY DO ISTNIENIA - PORZĄDKOWANIE CHAOSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Jak rozumieć Biblię - prawda pouczających opowieści i symboli

2p  Kto jest autorem Pisma Świętego

Pismo Święte ma dwóch autorów: Boga i człowieka. Bóg wybierał różne osoby, by pod natchnieniem Du­cha Świętego spisywały Jego słowa, które chciał przekazać wszystkim ludziom.

2p  -- Co jest celem Biblii?

- Celem Biblii jest pokazanie działania Boga w życiu ludzi,  nie jest jednak podawanie faktów historycznych, czy praw fizycznych

2p  -- Za pośrednictwem czego Bóg przemawia do człowieka w Biblii?

-Biblia przemawia do nas za pośrednictwem symboli i obrazów

 

 

 

 

2.Kto stworzył dinozaury?

2p  -- Jak należy odczytywać biblijny opis stworzenia świata?

- biblijny opis stworzenia człowieka należy odczytywać jako hymn ku czci Boga

3p  -- Co chce nam przekazać biblijny opis stworzenia świata?

-Bóg jest źródłem zaistnienia świata– wszystko stworzył
-Bóg stworzył wszystko doskonałe - symbol liczby 7

2p  -- Jak pogodzić biblijny opis stworzenia świata i teorię ewolucji.

-jedno z drugim się nie wyklucza
-Biblia ukazuje Boga jako twórcę wszystkiego, nie neguje, że mógł się posłużyć zasadami ewolucji…

 

 

 

 

3.Moje drzewo rodowe, czyli kto pochodzi od małpy, a kto od Adama i Ewy?

2p  -- Na czyj obraz Bóg stworzył człowieka?

- Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

2p  -- Przypomnij opis stworzenia człowieka, który miał ukazać wyjątkowość człowieka i jego podobieństwo do Boga:

- rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!" Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

2p  -- Przypomnij opis stworzenia człowieka, który miał ukazać, że człowiek  jest równocześnie istotą cielesną i ducho­wą.

- Opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy stwierdza, że «Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą»

2p  -- Jakie zadanie Bóg daje człowiekowi

-ludzie mają być płodni, mają zaludnić ziemię i się nią opiekować

4p  -- W czym jesteś podobny do Boga

-nieśmiertelność (duszy)
-rozum
-wolna wola

2p  -- Dlaczego biblijny opis stworzenia człowieka nie jest sprzeczny z wynikami nauk przyrodniczych

- Ponieważ Biblia zajmuje się pochodzeniem człowieka, a biologia pocho­dzeniem ciała człowieka, biblijny opis stworzenia człowieka nie jest sprzeczny z wynikami nauk przyrodniczych,

2p  -- Co wspólnego mają mężczyzna i kobieta

- mężczyzna i kobieta mają godność, która pochodzi od Boga

2p  -- Co człowieka odróżnia od zwierząt?

- Człowiek jako jedyne stworzenie na ziemi potrafi kochać, myśleć i tworzyć,

 

 

 

 

4.Dlaczego trzeba było opuścić Eden

2p  -- Na czym polega sedno każdego grzechu na podstawie grzechu pierworodnego.

-Każdy grzech jest efektem braku zaufania Bogu

2p  -- Czym skusił szatan pierwszych ludzi?

-Szatan obiecał, ze człowiek będzie równy Bogu, będzie znał dobro i zło. (wcześniej znał tylko dobro i był bezpieczny od wszelkiego zła)

2p  --Co jest konsekwencją każdego grzechu?

-konsekwencją grzechu jest lek przed Bogiem i ucieczka przed nim

2p  --Co było źródłem pierwszego grzechu

- Źródłem grzechu pierwszych rodziców była pycha, która z kolei jest źródłem wszystkich innych grzechów.

2p  -- Wymień grzechy główne.

- Grzechy główne: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo

 

2p  -- Co to jest cnota?

- Stałą gotowość czynienia dobra, nawet mimo niesprzyjających warunków, nazywamy cnotą.

2p  -- Wymień cnoty, będące przeciwieństwem grzechów głównych

- Cnoty: pokora, hojność, czystość, życzliwość, umiarkowanie, łagodność, pracowitość

 

 

 

 

5.Moje ciało jest świątynią

2p  -- Od kiedy nasze ciało jest świątynią Boga?

- Od chwili chrztu zamieszkał w nas Bóg. Każde miej­sce, gdzie przebywa Bóg, jest święte..

 

 

 

 

6.Ciernie, osty i trud - wszystko przez grzech

2p  -- Jakie polecenie Boga realizujemy troszcząc się o środowisko?

-Bóg nakazał czyńcie sobie ziemię poddaną, wezwał nas do opieki nad ziemią.

2p  -- Skąd się bierze niewłaściwy stosunek ludzi do świata materialnego?

- Niewłaściwy stosunek ludzi do dóbr ziemskich jest konsekwencją grzechu pierworodnego.

2p  -- Co było źródłem szczęścia Adama i Ewy w raju?

- Szczęście Adama i Ewy w raju polegało na przebywaniu w obecności Boga.

 

 

 

 

7.Drogowskazy dla błądzących - Niewiasta i Jej Syn

2p  -- Co to jest Protoewangelia?

-Zapowiedź Boga : Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę".

2p  -- Kto ma moc pokonać szatana?

-

2p  --Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma modlitwa egzorcyzmu?

-

2p  -- Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma woda? 

-

2p  -- Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma namaszczenie 

2p  -- Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma biała szata

-

2p  -- Jakie znaczenie symboliczne w czasie chrztu ma  świeca

-

2p  -- Dlaczego chrzcimy małe dzieci, które nie mogą wyznać wiary   

-

 

II  BÓG MÓWIĄCY NA RÓŻNE SPOSOBY

 

 

 

8.Zyski i straty budowniczych - wieża Babel  

2p  --Do czego prowadzi człowieka pycha?

1p  -- Co oznacza symboliczne określenie „pomieszania języków”?

-.

1p  -- Co jest szansą na zjednoczenie wszystkich ludzi i znalezienie „wspólnego języka”

-

1p  -- Kiedy w naszej parafii modlimy się o dary Ducha Świętego

-.

2p  -- Do czego zobowiązuje nas I przykazanie Dekalogu?

-Pierwsze

3p  -- O jakich grzechach przeciw wierze przypomniałeś sobie na tej lekcji?

-

 

 

 

 

9.Chleb i wino - ofiara Melchizedeka     

2p  -- Kim był Melchizedek

-Melchizedek był.

2p  -- Jakie dary złożył Melchizedek na powitanie Abrahama.

-

1p  -- Skąd wracał Abraham, gdy spotkał Melchizedeka

-

2p  -- Gdzie leży Szalem, jak to miejsce dziś nazywamy?

-Szalem leży

1p  -- Zapowiedzią jakiego wydarzenia jest ofiara chleba i wina złożona przez Melchizedeka

-

3p  -- Co składamy Panu Bogu w ofierze w czasie każdej Mszy św.?

-.

2p  -- Co uobecnia w czasie każdej Mszy św. Kapłan sprawujący Mszę św.?

-

1p  -- Jak często należy przystępować do Komunii Świętej.

-.

2p  -- Jak często wolno przyjmować Komunię świętą?

w.

2p  -- Dlaczego należy przyjmować Komunię św. na Mszy św.

-

 

 

 

 

10.Odzyskany skarb - Izaak na górze Moria

2p  -- Jakiej ofiary zażądał Pan Bóg od Abrahama

-

2p  -- Gdzie Abraham miał złożyć swego syna na ofiarę?

-

2p  -- Zapowiedzią jakiego wydarzenia była ofiara Abrahama

-

2p  -- Co powinniśmy podchodzić dziś do tajemnicy Mszy Św.

-?

2p  -- Jakie dary duchowe możesz składać Panu Jezusowi?

 

 

 

 

 

11.Krew baranka - ocalenie wybranych

2p  -- Co mieli żydzi zrobić z barankiem paschalnym?

2p  -- Przed czym ochroniła Izraelitów krew baranka

-

2p  -- Gdzie Żydzi po raz pierwszy obchodzili Paschę

-

2p  -- Co oznacz słowo Pascha

-Pascha.

2p  -- Kogo zapowiada baranek paschalny?

-

2p  -- Kiedy my, chrześcijanie wspominamy naszą paschę, przejście z niewoli grzechu do wolności dziecka Bożego

-

2p  -- W jakiej modlitwie pacierzowej wspominamy wyjście Izraelitów z Egiptu

-.

2p  -- Co wysłużył nam Jezus przez swoją Paschę, czyli mękę, śmierć i zmartwychwstanie?

-

 

 

 

 

12.Zebrać tylko tyle, ile trzeba – manna

1p  -- Jaki smak miała manna

-

1p  -- Jaki chleb otrzymali Izraelici, by mogli dotrzeć do Ziemi Obiecanej?

-

1p  -- Jaki chleb otrzymaliśmy, byś mogli dotrzeć do naszej Ziemi Obiecanej, czyli nieba?

-

2p  -- Co symbolizuje i zapowiada manna?

-.

3p  -- Co nam daje przyjmowanie Eucharystii

-

2p  -- W jakiej modlitwie prosimy Boga o wszystko, co jest nam konieczne do życia.

-

 

 

 

 

13.Spojrzenie ratujące życie - wąż miedziany

2p  -- Co jest konsekwencją niewierności Bogu?

-

2p  -- Zapowiedzią jakiego wydarzenia  i znaku był wąż miedziany?

-

2p  -- Znakiem czego był wąż miedziany?

-

2p  -- Znakiem czego jest krzyż Chrystusa

-

3p  -- Kiedy oddajemy szczególną cześć krzyżowi?

3p  -- Kto i w jaki sposób okazał nam największą miłość?

-

2p  -- Jakie znasz nabożeństwo w którym skupiamy się na tajemnicy krzyża i męki Jezusa

-

 

 

 

 

14.Psalmy w MP4 - dusza śpiewa nie tylko z radości

2p  -- Jak się nazywają pieśni którymi modlił się król Dawid

-

2p  -- Kto jest autorem psalmów?

-

 

III SŁOWA I CZYNY JEZUSA

 

 

 

15.Ewangelia - wiadomość, na którą wszyscy czekają

1p  -- Co oznacza słowo Ewangelia?

 

4p  -- Jak nazywają się ludzie, którymi Bóg posłużył się do spisania Ewangelii?

-św

12p  -- Jakimi symbolami określa się poszczególnych ewangelistów?

-

 

2p  -- Ile jest Ewangelii, skoro pisało 4 ewangelistów?

-

 

 

 

 

16.Chodzić po wodzie - próba wiary

2p  --Czym jest wiara?

-

2p  -- Dlaczego Piotr chodził po wodzie.

   

2p  -- Dlaczego Piotr zaczął tonąć?

-

2p  -- Gdzie Jezus daje nam siłę do pokonywania życiowych problemów?

-

2p  --Jak Jezus wyciąga nas z odmętów grzechów?

-W  

2p  -- Co trzeba zrobić, aby Jezus nam pomógł?

-

 

 

 

 

17.Jedna na dziewięćdziesiąt dziewięć - Bóg w poszukiwaniu zagubionego człowieka

2p  -- Dlaczego Bóg szuka człowieka zagubionego przez grzech?

-

2p  -- Co może być wołaniem Jezusa  Dobrego Pasterza

-

2p  -- Kiedy idziemy za głosem Jezusa  Dobrego Pasterza

-

2p  -- Kogo w przypowieści o Dobrym Pasterzu symbolizują owce

-

2p  -- Kogo w przypowieści o Dobrym Pasterzu symbolizują zagubione owce

-

2p  -- Kogo w przypowieści o Dobrym Pasterzu symbolizuje pasterz

-

 

 

 

 

18.Skarbonka - co warto gromadzić, a co rozdawać?

2p  -- Co symbolizuje wdowi grosz

 

2p  -- Które ze znanych ci przykazań wzywa do bezinteresowności

- ...

2p  -- O co mamy dbać wg Piątego Przykazania Kościelnego

-

2p  -- Czego uczy nas uboga wdowa

-

 

 

 

 

19.Mową ciała potwierdzać słowa - postawy liturgiczne

1p  -- Co wyraża twoja postawa w czasie liturgii?

-

1p  -- Kto wejdzie do Królestwa Bozego

 

2p  -- Czego pragnie Bóg

-  i

1p  -- Co jest znakiem szacunku wobec Boga i Uczestników Mszy św?

-

3p  -- Co wyraża postawa stojąca

-

3p  -- Co wyraża postawa siedząca?

-

1p  -- Co jest uczta na którą zaprasza nas Pan Bóg

-

3p  -- Co wyraża postawa klęcząca

 

 

 

 

 

20.Akt pokuty - z czystym sercem przed Panem

2p  --Kiedy odmawiamy akt pokuty

-

2p  -- Kto z przypowieści, celnik czy faryzeusz, został usprawiedliwiony i dlaczego?

-

2p  -- Pod jakim warunkiem możemy prosić Boga o wybaczenie?

-

4p  -- Jakie znasz formy aktu pokuty?

-

2p  -- Co oznacza bicie się w piersi

-

2p  -- Kiedy się bijemy w piersi w czasie Mszy

-  

2p  -- Do czego powinien nas prowadzić żal za grzechy

-

 

 

 

 

21.Konfesjonał - kto słucha spowiedzi?

2p  -- Kto i kiedy dał apostołom władzę odpuszczania grzechów

-

2p  -- Od jakiego słowa pochodzi słowo konfesjonał

-

2p  -- Czego symbolem jest konfesjonał?

-

2p  -- Dlaczego warto systematycznie się spowiadać?

-

2p  -- Co oznacza krzyż czyniony przez kapłana po rozgrzeszeniu?

-

6p  -- Wymień owoce duchowe sakramentu pokuty

-

2p  -- Co to znaczy, że celnik został usprawiedliwiony?

-

2p  -- Kogo symbolizuje syn marnotrawny?

 

 

 

 

 

 

22.Cierpienie - kara czy próba?

2p  -- Jakiego sakramentu udziela Kosciół dla umocnienia cierpiących

-

2p  --  

-

2p  --

-

2p  --

-

 

IV TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO - PRZYPOWIEŚCI JEZUSA

 

 

 

23.Słowo zasiewem królestwa - przypowieść o siewcy

 

 

 

24.Ziarnko gorczycy i zaczyn chlebowy - siła wzrostu* i moc przemiany

 

 

 

25.Dom na skale - solidny fundament

 

 

 

26.Talenty - mądre gospodarowanie

 

 

 

27.Darowany dług - zdolność przebaczania

 

 

 

28.Lampy oliwne - roztropne czekanie

 

 

 

29.Denar - hojna sprawiedliwość

 

 

 

30.Chwast i sieć - dla kogo niebo?

V   ŚMIERĆ I CHWAŁA JEZUSA

 

 

 

31.Noc zdrady - z Jezusem w Getsemani

 

 

 

32.Msza Święta - uobecnienie ofiary krzyżowej

 

 

 

33.Kielich i patena - poświęcone naczynia

 

 

 

34.Grób Pański - myśleli, że to już koniec

 

 

 

35.Błogosławiona noc - zwycięstwo światła

 

 

 

36.Chrzcielnica - zanurzyć się w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa 

 

 

 

37.Jezu, ufam Tobie - w obliczu miłosierdzia

 

 

 

38.Niedziela - czas na refleksję

 

 

 

39.Wiatr i ogień - znaki mocy z wysoka

VI      KOŚCIÓŁ WSPÓLNOTĄ AŻ PO NIEBIESKIE JERUZALEM

 

 

 

40.Skała i klucze - fundament i władza otwierania nieba

 

 

 

41.Dla królestwa niebieskiego - ksiądz, siostra zakonna i zakonnik

 

 

 

42.Służyć wspólnocie - małżonkowie

 

 

 

43.Dlaczego rodzice wymagają od swoich dzieci?

 

 

 

44.Fast food - na co wydaję zaoszczędzony czas?

 

 

 

45.Liturgia - dla Boga i dla człowieka

 

 

 

46.Boże Ciało - odwiedziny Boga

 

 

 

47.Życie oddane za Boga i Ojczyznę

 

 

 

48.Tak żyć, by nie okazać się zbyt lekkim - rzeczy ostateczne

 

 

 

49.Jezus - Król inny niż wszyscy

 

 

 

50.Niebo - spotkanie z tymi, których kochaliśmy

 

 

 

51.Oko Opatrzności - nieustanna opieka wszechmogącego Boga

VII     SZCZEGÓLNE TAJEMNICE ROKU

 

 

 

52.Wokół historii zbawienia - rok liturgiczny

 

 

 

53.Różaniec - zwykła modlitwa o niezwykłej mocy

 

 

 

54.Groby bliskich - by krucha pamięć nie zniszczyła wspomnień

 

 

 

55.Żłóbek, kolęda, opłatek - czy tylko tradycja?

 

 

 

56.Gwiazda betlejemska - niezwykły przewodnik

 

 

 

57.Święconka - na początek śniadania wielkanocnego

 

 

 

58.Koronka do miłosierdzia Bożego

 

 

 

59.Majówki - „i co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję

 

 

 

60.Pozdrowienie Chrystusa - okazywanie religijności

 

 

 

61.Jak okazać im miłość? - Dzień Matki i Dzień Ojca

 

 

 

62. Dzień Dziecka - moje prawa i obowiązki