KATECHEZA                     STRONA GŁÓWNA              MODLITWY

 

Pytania z katechezy do klasy 4

Dział 1: Wielki kosmos i moje podwórko

1. Miejsca wakacyjnych wspomnień…

1p    Czym jest świat, który nas otacza?

.Piękny świat, który nas otacza jest pięknym darem Pana Boga

1p    Jak mamy zachować się względem świata w którym przebywamy

.Mamy go szanować i dbać o jego rozwój.

2.Niebo i ziemia całe stworzenie chwali Pana Boga 

1p    Skąd się wziął piękny świat pełen różnorakich stworzeń.

Piękny świat, który nas otacza stworzył Pan Bóg

1p    Co Bóg widział po każdym dniu stwarzania?

.Pan Bóg widział, że wszystkie rzeczy stworzenia, które stworzył były dobre

3. Niezwykła biblioteka- Pismo Święte

1p    Co oznacza słowo „biblia” pochodzące z języka greckiego?

.Biblia oznacza księgi, jest zbiorem ksiąg

4p    Na ile części dzielimy Pismo Święte i jak się nazywają?

Pismo Święte dzielimy na dwie części: Stary Testament i Nowy Testament.

2p    Ile ksiąg liczy Stary Testament?

Stary testament zawiera 46 ksiąg

2p    Ile ksiąg liczy Nowy Testament?

Nowy Testament liczy 27 ksiąg

2p    Jakie wydarzenie dzieli Biblię na Stary i Nowy Testament?

Narodzenie Pana Jezusa-

 6p    Jakie księgi zawiera Nowy Testament? Pytanie na „6” 

Nowy Testament zawiera:
4 Ewangelie i Dzieje Apostolskie –
Listy Apostolskie   
Apokalipsę św. Jana –
JEDYNA KSIĘGA PROROCKA w NT

4. W poszukiwaniu ogrodu EDEN

1p    Jak się nazywa ogród, który Pan Bóg stworzył i w którym umieścił człowieka.?

.Ten ogród nazywa się Eden

1p    Co było źródłem szczęścia ludzi w Raju?

.Ludzie w Raju byli szczęśliwi dzięki przyjaźni i miłości z Panem Bogiem

1p    Co trzeba robić, aby wokół siebie „budować ogród Eden”?

.Ogród Eden jest tam, gdzie ludzie pamiętają, że Bóg jest Stwórcą i są mu posłuszni, żyją w przyjaźni z Bogiem

5. Za brama raju – opowiadanie o nieszczęściu grzechu

1p    Jakiego drzewa Bóg zabronił spożywać owoców?

.Bóg zabronił spożywać owoców z drzewa poznania dobra i zła

1p    Kto skusił Adama i Ewę.?

.Adama i Ewę skusił szatan, który przybrał postać węża.

1p    Na czym polegał grzech pierworodny?

.Grzech pierworodny polegał na nieposłuszeństwie Adama i Ewy  Panu Bogu

1p    Czym się posłużył diabeł, by nakłonić Adama i Ewę do grzechu?

.Aby nakłonić Adama i Ewę do grzechu szatan posłużył się kłamstwem.

1p    Co ludzie utracili poprzez grzech pierworodny.?

.Ludzie poprzez grzech pierworodny utracili przyjaźń Pana Boga i możliwość przebywania w Raju.

6. Drogi powrotu- Bóg szuka tych, którzy zbłądzili...

1p    Co Pan Bóg obiecał Adamowi i Ewie po ich grzechu?

.Bóg obiecał że ześle potomka Niewiasty –Maryi Jezusa, by ludzi zbawił- zmiażdżył głowę wężowi.

1p    Kiedy ostatecznie zrealizuje się dar zbawienia?

.Ostatecznie dar zbawienia zrealizuje się, gdy nastąpi koniec świata.

1p    Przypomnij uczynki miłosierdzia co do duszy...

Grzeszących.....

7.Serce otwarte dla wszystkich- pierwsze Piatki

1p    Kto objawił się siostrze Małgorzacie Marii Alacoque (czyt Alakok)?

. Siostrze Małgorzacie Marii Alacoque w Paryżu objawił się Pan Jezus ukazując jej swoje serce.

2p    O co Pan Jezus Prosi nas przez usta siostry?

.Pan Jezus Prosił nas byśmy Go kochali i wynagradzali brak miłości i wiary innych.

3p    Jak odprawiamy pierwsze piątki miesiąca?

.Aby „odprawić  pierwsze piątki” należy przez kolejne 9 pierwszych piątków być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię Świetą wynagradzającą.

1p    Co obiecuje Pan Jezus tym, którzy z miłości do Niego odprawia pierwsze piątki miesiąca.?

Pan Jezus obiecuje, że wszyscy, którzy odprawia pierwsze piatki będą mieli możliwość pojednania się z Bogiem przed śmiercią.

8 Fatima – miejsce spotkania z Maryja..

1p    W jakim Państwie leży miejscowość Fatima?

.Fatima leży w Portugalii

3p    Jak nazywały się fatimskie dzieci z którymi spotkała się Matka Boża?

.Matka Boża objawiła się w Fatimie Łucji, Franciszkowi i  Hiacyncie.

1p    W jakich miesiącach ukazywała się Matka Boża w Fatimie?

.Matka Boża ukazywała się w Fatimie od maja do października

1p    Którego dnia miesiąca miały miejsce objawienia w Fatimie?

.Maryja ukazywała się przeważnie 13 dnia miesiąca

1p    Co Maryja mówiła o sobie?

.Maryja przedstawiła się jako Królowa Różańca Świętego

3p    O co Maryja prosiła w Fatimie?

.Maryja prosiła, by ludzie odmawiali Różaniec, by się poprawili i pokutowali za grzechy

Rozdział II    Szlak patriarchów  

9. Przeprowadzka Abrahama do ziemi Kanaan                   26

1p    Jakie imię nosił Abraham zanim Bóg mu zmienił na Abraham?

Pierwotnie Abraham nosił imię Abram

1p    Jakie imię nosiła Sara zanim Bóg jej zmienił na Sara?

Pierwotnie Sara nosiła imię Saraj

1p    Do jakiej grupy etnicznej należał Abraham i jego najbliżsi?

.Abraham i jego najbliżsi byli Nomadami

1p   W jakim wieku był Abram, gdy wyruszył do Ziemi Kanaan z Charanu? ?

.Abram opuścił Charan by udać się do Kanaanu mając 75 lat

1p    Co oznacza imię Abraham?

.Imię Abraham oznacza  „ojciec mnóstwa”

1p    Kto był pierwszym patriarchą, czyli ojcem narodu Izraela.?

.Na pierwszego patriarchę Pan Bóg wybrał Abrahama.

 

10. Kanaan - Ziemia Święta, darowana przez Boga            28

1p    W jakim wieku byli Abraham i Sara, gdy urodził się Izaak?

Gdy Sara urodziła Izaaka miała 90 lat. Abraham miał lat 100.

1p    Jak nazywała się kobieta, która została żoną Izaaka?

.Izaak pojął za żonę Rebekę

1p   Jak nazwali swoich synów bliźniaków Izaak i Rebeka?

.Izaak i Rebeka nazwali swoich synów Ezaw i Jakub.

1p    Bóg zmienił imię Jakubowi – na jakie?

.Po zmianie imienia Jakub nazywał się Izrael.

1p    Wymień patriarchów Narodu Wybranego.

.Abraham, Izaak, Jakub

1p    Dlaczego Kanaan nazywamy Ziemią Świetą?

.Kanaan nazywamy ziemią Świętą, ponieważ jest to ojczyzna Pana Jezusa, Syna Bożego.

 

11. Egipt - kraina urodzaju i ziemia niewoli                30

1p    Dokąd trafił Józef, gdy go bracia sprzedali??

.Józef został niewolnikiem w Egipcie.

1p   Gdzie leży Egipt?

.Egipt, to kraj położony nad rzeką Nil

1p   Opowiedz sen Faraona

.Faraonowi przyśniło się 7 krów tłustych, które zostały zjedzone przez 7 krów chudych i 7 dorodnych kłosów z ziarnem, które zostały pochłonięte przez 7 pustych bez zboża.

1p    Jak Józef wytłumaczył sen Faraona?

.Józef oznajmił, że jest to zapowiedź Boga o 7 latach urodzaju i następnych 7 latach głodu.

1p   Jakie zadanie od Faraona otrzymał Józef ?

.Józef miał gromadzić zboże w latach urodzaju, zrobić zapasy na lata głodu.

1p   Dlaczego rodzina Jakuba zamieszkała w Egipcie ?

.Rodzina Jakuba, ojca Józefa zamieszkała w Egipcie na zaproszenie Józefa, który był zastępcą faraona.

1p   Kim stali się Izraelici po śmierci Józefa ?

.Po śmierci Józefa Izraelici stali się niewolnikami w Egipcie.

12. Morze Czerwone - droga ucieczki i ocalenia                 32

1p    Komu Pan Bóg zlecił wyprowadzenie Izraelitów z Ziemi świętej?

.Bóg powołał Mojżesza, by ten wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej

1p   Jak nazywamy 10 klęsk, które miały zmusić faraona do wypuszczenia Izraelitów. ?

.Pan Bóg zesłał 10 plag, które miały przekonać faraona

1p   Jaka plaga ostatecznie przekonała faraona?

Po  śmierci  pierworodnych faraon wyraził zgodę na wyjście Izraelitów z Egiptu

1p    Co zrobił faraon, gdy pożałował decyzji uwolnienia Izraelitów?

.Faraon zaczął ścigać Izraelitów

1p   Gdzie Egipcjanie dopędzili Izraelitów?

.Egipcjanie dopędzili Izraelitów nad Morzem Czerwonym

1p   Jak Bóg uwolnił Izraelitów od Egipcjan ?

.Bóg nakazał Mojżeszowi wyciągnąć laskę nad morze, które się rozstąpiło i Izraelici mogli iść dalej. Gdy w morze weszli Egipcjanie, woda ich zatopiła

1p    Z jakiej niewoli Bóg nas wyzwala?

.Bóg wyprowadza nas z niewoli grzechu.

13. Przez pustynię pod Bożą opieką                 34

1p    Jak długo Izraelici szli do Ziemi Świętej?

.Izraelici 40 lat błąkali się po pustyni nim doszli do Ziemi obiecanej

1p    Czym jest „szemranie”?

.Szemranie to inaczej narzekanie.

1p    Jaka kara spotkała Izraelitów za szemranie?

.Bóg zesłał na Izraelitów węże, o jadzie palącym od ugryzienia których wielu umarło

1p   Jaki ratunek Bóg dał ugryzionym przez węże ?

.Jeśli ugryziony przez węża spojrzał na miedzianego węża przyczepionego do pala przez Mojżesza – przeżył.

1p    Jesteśmy wezwani do niesienia pomocy innym. Mówią o tym uczynki miłosierdzia co do ciała. Wymień je.

1.Głodnych nakarmić; 2.Spragnionych napoić; 3. nagich przyodziać;
4. Podróżnych w dom przyjąć; 5.Więźniów pocieszać;6. Chorych nawiedzać,
7. Umarłych pogrzebać

 

14. Synaj - góra Bożych przykazań                   36

1p   Gdzie Mojżesz spotkał się z Bogiem i otrzymał Dekalog?

.Mojżesz otrzymał Boże Przykazania na górze Synaj

1p   Na czym Bóg spisał prawo, które dał Mojżeszowi ?

.Mojżesz otrzymał Dekalog spisany na kamiennych tablicach.

1p   Ile czasu Mojżesz spędził na górze Synaj ?

.Mojżesz przebywał na górze Synaj 40 dni i nocy

1p    Jak nazywało się miejsce przechowywania Dekalogu?

.Izraelici zbudowali Arkę Przymierza ( skrzynia akacjowa obita złotą blachą) w której ze czcią nosili Dekalog

1p   Co oznacza słowo „dekalog”?

.Dekalog z języka greckiego oznacza 10 słów

1p    Na czym polega przymierze zawarte na Synaju?

.Izraelici obiecali zachowywać prawo Dekalogu, a Pan Bóg zobowiązał się do opieki nad nimi.

 

15. Namiot Spotkania - miejsce szczególnej bliskości Boga ...    38

1p    Czym był Namiot Spotkania?

.Namiot spotkania był rozbity poza obozem, był przenośną świątynią i przeznaczony do rozmowy z Bogiem.

1p    Co znajdowało się w centralnym miejscu Namiotu Spotkania ?

.W najważniejszym miejscu w Namiocie Spotkania stała Arka Przymierza z Dekalogiem we wnętrzu

1p   Jakie znaki były świadectwem przebywania Boga w Namiocie Spotkania?

.Znakiem obecności Boga w dzień był słup obłoku, w nocy zaś słup ognia.

 

 

 

 

 

.

Dział 3: Ziemia Bożej obietnicy

 

20 Jordan – ostatnia przeszkoda w drodze do celu

1p    Jak nazywała się rzeka, która oddzielała Izraelitów od Ziemi Obiecanej ?

 

1p    Kto został przywódcą Izraelitów po śmierci Mojżesza?

.

1p   Co się stało, gdy kapłani weszli z Arką Przymierza do Jordanu?

.

1p    Na czyją pomoc w naszym życiu możemy zawsze liczyć ?

.

 

21 Jerycho – miasto zdobyte Bozym sposobem

1p    Jak się nazywało pierwsze miasto, które zdobyli Izraelici?

.

1p    Jak Izraelici pokonali mury Jerycha?

.

1p    Jak nazywamy inaczej Ziemię Obiecaną?

.

1p    Co nam przeszkadza w zdobyciu naszej ziemi obiecanej- nieba?

. y

3p   Co tworzy nasze mury duchowe, mury grzechu?

.

1p   Jak możemy zburzyć nasze duchowe mury? 

.

1p   Czym są wady?

.

 

22. Jerozolima – królewska stolica.

1p    Jak miał na imię król, który był wybrany przez Boga, aby zjednoczyć Naród Wybrany?

.

1p    Jakie miasto Dawid uczynił stolicą Izraela?

.

1p    Czym dla Boga powinno być twoje serce?

 

23 Świątynia -mieszkanie Boga..

1p    Gdzie Izraelici oddawali cześć Bogu, gdy nie mieli świątyni??

.

1p    Kto wybudował świątynię dla Boga??

.

1p    Gdzie, w jakim mieście, Izraelici wybudowali świątynię dla Boga?

.

1p    Co dziś pozostało z Świątyni w Jerozolimie?

.

1p    Kiedy Bóg uczynił nas swoją świątynią??

.

1p    Kiedy rujnujemy świątynię naszego serca ?

.

 

24 Izrael i Juda – podzielone królestwa

1p    Jak się nazywały królestwa po podziale  Narodu Wybranego?

 

1p    Na ile pokoleń podzielony był Naród Wybrany?

.

1p    Co przybliża nas do Boga ?

 

1p    Jakie przykazanie dał nam Jezus??

 

1p   Komu należy okazywać szacunek ?

   

25 Babilonia ziemia wygnania..

1p    Jaki kraj napadł i pokonał Izraelitów zdobywając Jerozolimę?

 

1p   Ile Izraelici przebywali w Babilonii cierpiąc niewolę?

.

1p    Kim posłużył się Pan Bóg, aby uwolnić z niewoli Izrael?

.

1p   Dlaczego Izraelici trafili do niewoli  ?

.

1p    Co zrobili Izraelici po powrocie z niewoli?

.

1p    Jak można odbudować zniszczoną świątynię Boga w naszych sercach?

.

 

 

8 Fatima – miejsce spotkania z Maryja..

1p    ?

.fhgh

1p    ?

.

1p    ?

.

1p    ?

.

1p    ?

.

1p    ?

.

 

    Dział 4: Szlak Pana Jezusa

34 Kafarnaum, wystarczy wierzyć

1p  Kto prosił Jezusa w imieniu setnika o uzdrowienie sługi.          

. O uzdrowienie sługi setnika w jego imieniu prosiła starszyzna żydowska

 1 p  Co oznacza słowo setnik          

. Setnik to dowódca oddziału żołnierzy składającego się ze 100 żołnierzy.

 1 p   Czym jest synagoga         

. Synagoga to żydowski dom modlitwy, miejsce spotkań, nabożeństw, rozważania Słowa Bozego

 2 p   Jakie znasz warunki przyjęcia Komunii Świętej         

. Aby przyjąć Komunię Świętą
-trzeba by
ć w stanie łaski uświęcającej
-zachowa
ć post eucharystyczny

 1 p  Ile trwa post eucharystyczny          

. Post Eucharystyczny trwa 1 godzinę

 2 p   Dlaczego Jezus nie dotarł do domu setnika         

. Jezus nie dotarł do domu setnika ponieważ setnik
-uwa
żał że nie jest godny gościć Jezusa
-wierzy
ł, że Jezus nie musi przychodzić, wystarczy że powie słowo, a sługa będzie zdrowy

35 Na pustkowiu, niespotykana uczta

1 p  Zapowiedzią czego było rozmnożenie chleba?          

. Rozmnożenie chleba było zapowiedzią Eucharystii

 1 p  O co przed wieczorem prosili  apostołowie Jezusa?          

. Prosili Jezusa, by odprawił ludzi słuchających nauk, by mogli sobie kupić coś do jedzenia, bo byli już głodni

 2 p  Ile chlebów i ryb posiadali apostołowie?          

. Apostołowie posiadali 5 chlebów i 2 ryby.

 1 p  Co Jezus odpowiedział na prośbę apostołów, by rozpuścić do domów tłum?          

. Jezus kazał nakarmić ludzi apostołom

 1 p  Ilu mężczyzn było w tłumie słuchającym Jezusa?          

. Było około 5 tysięcy mężczyzn.

 2 p  Ile koszów ułomków zostało po jedzących?          

. Pozostało jeszcze 12 pełnych koszów ułomków.

 

36 Tabor, Góra Przemienienia

 3 p   Którzy apostołowie byli świadkami przemienienia?         

. Piotr, Jan, Jakub

1 p  Kiedy w liturgii wspominamy Przemienienie Pańskie- odpust w Zakrzówku          

. 6 VIII

 2 p  Jakie postacie biblijne spotkali apostołowie          

. Mojżesza i Eliasza

 1 p  Co było symbolem obecności Boga na górze?          

. Symbolem obecności Boga na Górze  Przemienienia był obłok, z którego dał się słyszeć głos.

 1 p  Co Bóg z obłoku powiedział apostołom?          

. To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie

 1 p  Co chciał zrobić św. Piotr?          

.       Św. Piotr chciał postawić 3 namioty.

37 Góra błogosławieństw.

1p    Co oznacza słowo błogosławieni?

.Oznacza szczęśliwi

1p    Co znaczy kogoś błogosławić?

Kogoś błogosławić w imię Boże to przyczyniać się do jego szczęścia.

1p   Czym są dla nas błogosławieństwa? 

.błogosławieństwa są wskazówkami dla nas, czym mamy się w życiu kierować

1p   Ile jest błogosławieństw wg. Ewangelii Mateusza? ?

wg. Ewangelii Mateusza jest 8 błogosłwaieństw

1p   Kim są błogosławieni?

.Błogosławieni, to ludzie szczęśliwi, podobający się Bogu i z nim zjednoczeni.

2p   Gdzie leży Góra Błogosławieństwa?

.Góra błogosławieństwa leży nad Jeziorem Galilejskim nieopodal Kafarnaum

38 Betania- przy grobie

1p   Jak się nazywali członkowie zaprzyjaźnionej z Panem Jezusem rodziny z Betanii?

.Łazarz, Maria, Marta

1p   Gdzie znajdowała się wioska Betania?

.Na zboczu Góry Oliwnej, 3 km od Jerozolimy

1p   Kogo Pan Jezus wskrzesił w Betanii?

Przyjaciela Łazarza.

1p   Co poświadczył Jezus cudem wskrzeszenia w Betanii?

.-że jest Synem Bożym
-jest
Zmartwychwstaniem i życiem jest panem śmierci

1p   Co jest warunkiem, by mieć życie w Chrystusie?

.Warunkiem życia w Chrystusie jest wiara w Chrystusa.

39 Lourdes – troska o chorych
1p   ?

.